The effect of individual and group argumentation on student academic achievement in force and movement issues / Kuvvet ve hareket konularında bireysel ve grupla argümantasyonun öğrencilerin akademik başarılarına etkisi

Ramazan DEMİREL
2.432 1.009

Öz


Bu çalışmanın amacı, argümantasyon (bilimsel tartışmaya) dayalı etkinliklerin Fen ve Teknoloji dersi Kuvvet ve hareket ünitesi 8. sınıf öğrencilerinin akademik başarıları üzerine etkisini belirlemektir. Araştırmada ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, deney grubunda 19 ve kontrol grubunda 16 olmak üzere toplam 35 öğrenciden oluşmaktadır.  Araştırmanın verileri; başarı testi ve yarı yapılandırılmış görüşmeler ile elde edilmiştir. Uygulama (haftada 4 ders saati olmak üzere) 7 haftada tamamlanmıştır. Toplanan veriler SPSS 15 programıyla analiz edilmiştir. Akademik başarı testinden elde edilen grup puanlarının karşılaştırılmasında parametrik olmayan istatistiklerin analizinde kullanılan Wilcoxon testinden faydalanılmıştır. Yapılan uygulama sonrasında, öğrencilerin akademik başarıları açısından anlamlı fark elde edilmezken, grupla argümantasyonun, bireysel argümantasyondan daha etkili olduğu görülmüştür.   Bununla birlikte gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen verilere göre; öğrenciler bilimsel tartışmanın öğrenmeyi kolaylaştırdığı, anlamlı öğrenmeyi sağladığını ve dersin eğlenceli geçtiğini belirtmişlerdir.

 


Anahtar kelimeler


Argümantasyon, kuvvet ve hareket, akademik başarı, bireysel argümantasyon, grupla argümantasyon

Tam metin:

PDF


Referanslar


Aldağ, H. (2005). Düşünme Aracı Olarak Metinsel ve Metinsel-Grafiksel Tartışma Yazılımının Tartışma Becerilerinin Geliştirilmesine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Anderson, R. D. (2002). Reforming science teaching: What research says about ınquiry. Journal of Science Teacher Education, 13 (1), 1-12.

Aslan, S. (2010). Tartışma Esaslı Öğretim Yaklaşımının Öğrencilerin Kavramsal Algılamalarına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi 467-500, Cilt:18, No:2.

Atasoy, B. (2004). Fen Öğretimi ve Öğrenimi. Asil Yayın Dağıtım, 347 s., Ankara.

Baron, J. (1991). Beliefs about thinking. In J. F. Voss, D. N. Perkins, & J. W. Segal (Eds.), Informal reasoning and education (pp. 169–186). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Berland, L. K., & Reisier, B. J. (2009). Making Sense of Argumentation and Explanation. Science Education, 93(1), 26-55.

Binkley, R. W. (1995). Argumentation, Education and Reasoning. Informal Logic, 17, 2, 127–143.

Blair, J. A., & Johnson, R. H. (1987). Argumentation as dialetical. Argumentation. 1, 41–56.

Bricker, L., & Bell, P. (2009). Conceptualizations of argumentation from scienc studies and the learning Sciences and their implications for the practices of science education. Science Education, 92, 473 . 498

Bulduk, S. (2003). Psikolojide Deneysel Araştırma Yöntemleri. Çantay Kitabevi, İstanbul.

Büyüköztürk, Ş. (2011). Veri Analizi El Kitabı (11. Baskı), PegemA Yayıncılık, Ankara.

Cerbin, B. (1988). The nature and development of informal reasoning skills in college students. Paper presented at the National Institute on Issues in Teaching and Learning, Chicago, IL. (ERIC Document Reproduction Service No. ED298805)

Ceylan, Ç. (2010). Fen Laboratuar Etkinliklerinde Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme– ATBÖ Yaklaşımının Kullanımı. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Christensen, L. (2004). Experimental Methodology. United States of America: Person

Education.

Cho, K., and Jonassen, D. H. (2002). The Effects of Argumentation Scaffolds on Argumentation and Problem Solving. Educational Technology Research and Development 50 (3) 5-22.

Cohen, I. B. (1952). The education of the public in science. Impact of Science on Society, 3, 67–101.

Cross, R. T., & Price, R. F. (1996). Science teachers’ social conscience and the role of controversial issues in the teaching of science. Journal of Research in Science Teaching, 33, (3), 319–333.

Cross, R. T. & Price, R. F. (1996). Science teachers’ social conscience and the role of controversial issues in the teaching of science. Journal of Research in Science Teaching, 33, (3), 319–333
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.