Prospective teachers’ opinions towards postgraduate education / Öğretmen adaylarının lisansüstü öğretime yönelik görüşleri

Çavuş ŞAHİN, Mehmet Kaan DEMİR, Serdar ARCAGÖK
3.566 755

Öz


The purpose of this study is to determine the opinions of prospective teachers on postgraduate education. The study has utilized the design of “Case Study” which is one of the qualitative research designs. The major characteristic of qualitative case study is that it examines one or more cases thoroughly. The study group of the research is composed of the prospective teachers in Faculty of Education of Canakkale Onsekiz Mart University in the academic year of 2013-2014. The study has used criterion sampling which is one of the types of purposive samplings. The sampling of the study consists of prospective teachers (12 female and 12 male) who study in different Departments of Canakkale Onsekiz Mart University in the academic year of 2013-2014 and wish to have a postgraduate education. The study utilized semi-structured, non-directive interview technique as the data collection tools. The content analysis technique is used in the analysis of interview questions. The prospective teachers have been observed to pursuing a postgraduate education for different reasons. The study has found that the preparation of prospective teachers for postgraduate education in order to meet the application requirements of postgraduate education. It has been concluded that the prospective teachers reflect they may encounter various problems during postgraduate education. The result of the study has indicated that the pr The individuals that support prospective teachers in having a postgraduate education have been observed to be their close relatives, friends and teachers in general. prospective teachers utilized various resources on pursuing a postgraduate education.


Anahtar kelimeler


Lisansüstü öğretim, durum çalışması, öğretmen adayları

Tam metin:

PDF


Referanslar


Alabaş, R., Kamer, T. ve Polat, Ü. (2012). Öğretmenlerin Kariyer Gelişimlerinde Lisansüstü Eğitim: Tercih Sebepleri ve Süreçte Karşılaştıkları Sorunlar. E-International Journal of Educational Research, 3(4), 89-107.

Alhas, A.(2006). Lisansüstü Eğitim Yapmakta Olan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Lisansüstü Eğitime Bakış Açıları (Ankara İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı, Ankara.

Arabacı, İ. B. ve Akıllı, C. (2013). Lisansüstü Öğretimde Öğrenci Sorunları, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 124 -134, Sakarya.

Arıcı, H. (2001). Türkiye Bilimler Akademisi: Bilim Adamı Yetiştirme Lisansüstü Eğitim. Ankara: TÜBİTAK Matbaası.

Ary, D., Jacobs, L.C., Razavieh, A. & Sorensen, C.(2006). Introduction to Reserach İn Education. Canada: Thomson Corporation.

Aslan, G.(2007). Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Enstitüsüne Kayıtlı Doktora Öğrencilerinin Lisansüstü Öğretime İlişkin Sorunları. Milli Eğitim Dergisi, 174, 250-269.

Başer, N., Narlı, S. ve Günhan, B. (2010). Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Almalarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 129-135.

Bozan, M.(2012). Lisansüstü Eğitimde Nitelik Arayışları. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(2), 177-187.

Bülbül, T. (2003). Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Lisansüstü Öğretime Öğrenci Seçme Sürecine İlişkin Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 1-2.

Çakar, Ö.(2001). Türkiye Bilimler Akademisi: Bilim Adamı Yetiştirme Lisansüstü Eğitim. Ankara: TÜBİTAK Matbaası.

Demirtaşlı, N.Ç.(2002). Lisansüstü Eğitim Programlarına Girişte Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonucunun ve Diğer Ölçütlerin Kullanımına İlişkin Tarama. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 1-2.

Dilci, T.(2009). Eğitim Bilimleri Alanında Yürütülen Lisansüstü Eğitiminin Öğrenci ve Öğretim Elemanı Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programı ve Öğretim Ana Bilim Dalı, Elazığ.

Dilci, T., ve Gürol, M. (2012). Öğretim Üyeleri Bakış Açısıyla Lisansüstü Eğitimin Yaşam Alanına Yansımaları (Eğitim Bilimleri Örneklemi). Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), 1073-1090.

Ergun, M., ve Çilingir, F. (2013). İlköğretim Bölümünde Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 85-90.

Gömleksiz, M. N., ve Et, S. Z. (2013). Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitime İlişkin Metaforik Algıları. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 145-152.

Gömleksiz, M. N. ve Yıldırım, F. (2013). Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Lisansüstü Eğitime İlişkin Görüşleri. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 68-74.

Günay, D.(2011). Türk Yükseköğretiminin Yeniden Yapılandırılması Bağlamında Sorunlar, Eğilimler, İlkeler ve Öneriler-I. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(3), 113-121.

Güven, İ., ve Tunç, B. (2007). Lisansüstü Öğretim Becerilerinin Akademik Sorunları (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Örneği). Mili Eğitim Dergisi, (173), 157-172.

Karakuş, M. (2004). Lisansüstü Eğitim İçin Başvuran Öğrencilerin Üniversitedeki Akademik Başarıları ile LES Puanları Arasındaki İlişki. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.

Karakütük, K.(1989) Türkiye’de Lisansüstü Öğretim, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), Ankara.

Karakütük, K.(2001). Öğretim Üyesi ve Bilim İnsanı Yetiştirme: Lisansüstü Öğretimin Planlanması. Ankara: Anı Yayıncılık.

Kilmen, S. (2007). Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının ve Lisans Diploma Notunun Yüksek Lisans Başarısını Yordama Gücü. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,177-189.

Kurnaz, M. A. ve Alev, N. (2009). İlköğretim ve Ortaöğretim Lisansüstü Öğrencilerinin Ders Seçimi Yaklaşımları ve İlgili Sorunları, Türk Fen Eğitim Dergisi, 6(3), 38-52.

Köksalan, B., İlter, İ. ve Görmez, E. (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-Kültürel Özellikleri ve Lisansüstü Eğitim İsteklilikleri Üzerine Bir Çalışma (Fırat, Erzincan ve İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ABD Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 277-299.

Küçükoğlu, A. ve Ozan, C.(2013). Sınıf Öğretmenliği Alanındaki Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İçerik Analizi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi,4(12), 27-47.

Ünal, Ç. ve İlter, İ. (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Lisansüstü Eğitime Olan Tutumları (Fırat, Erzincan ve İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ABD Örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 1-18.

Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma – Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber (Çev. Ed. S. Turan). Ankara: Nobel Yayınları.

Erdem, A. R. (2005). Üniversitenin Var Oluş Nedeni (Üniversitenin Misyonu). Eğitim Araştırmaları, 17, 104-116.

Sayan, Y. ve Aksu, H. (2005). Akademik Personel Olmadan Lisansüstü Eğitim Yapan Bireylerin Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Nitel Bir Çalışma: Dokuz Eylül Üniversitesi-Balıkesir Üniversitesi Durum Belirlemesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 59-66.

Sezgin, F., Kavgacı, H. ve Kılınç, A. Ç. (2011). Türkiye’de Eğitim Yönetimi ve Denetimi Lisansüstü Öğrencilerinin Öz Değerlendirmeleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(3), 161-169.

Şahin, D., Calp, Ş., Bulut, P., ve Kuşdemir, Y. (2013). Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bilim Dalında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Kriterlere Göre İncelenmesi. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 5(3), 187-205.

YÖK, YÖK Kanunun Mad. 2, Mad.3, 2547 Resmi Gazete, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ankara.

Sevinç, B.(2001). Türkiye’de Lisansüstü Eğitim Uygulamaları: Sorunlar ve Öneriler. DEÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 25-40.

Tavukçu, E.,Özkardaş, B., Erzurum, F., Çiftçi, M.Y., Şahin, E.M. ve Bilgin, N.(2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Lisansüstü Eğitime İlişkin Görüşleri.(Necmettin Erbakan Üniversitesi Örneği). XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2013, 547-551.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık

Yılmaz, F., Sünkür, Ö. M. ve İlhan, M. (2012). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programında Yer Alan Fiziksel Olaylar Öğrenme Alanına Ait Kazanımlar İle Fizik Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Fen Okuryazarlığı Açısından Karşılaştırılması. İlköğretim Online,11(4), 915-926.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.