Investigation of “personal epistemology” and “self-perception” of international college students who receive education in Turkey /Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin kişisel epistemolojileri ve benlik algılarının incelenmesi

Murat EROL, Leyla ERCAN
2.481 858

Öz


Bu araştırmada, Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin kişisel epistemolojileri ve benlik algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ilinde bulunan özel ve devlet üniversitelerinde 2012-2013 eğitim-öğretim yılında farklı sınıf düzeylerinde öğrenim görmekte olan ve gönüllü olarak araştırmaya katılan çeşitli ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu 180 (5 kız; %2,78 ve 175 erkek; %97,22) üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma verileri Epistemolojik İnançlar Anketi (Chan ve Elliot, 2002, 2004) ve Temel Öz Değerlendirme Ölçeği (Judge, Erez, Bono ve Thoresen, 2003) ve araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu ile elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi “t-Testi”, Kuruskal Wallis H testi”, “Tek Yönlü Varyans Analizi”, “Korelâsyon Analizi” ve “Regresyon Analizi” yöntemi ile yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin kişisel epistemolojilerinin “lise eğitimi yeterlik algısı”, “akademik eğitime uyum sağlama durumu” ve “akademik başarı düzeyi” değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği; benlik algılarının ise “lise eğitimi yeterlik algısı”, “sınıf düzeyi”, “akademik eğitime uyum sağlama durumu” ve “akademik başarı düzeyi” değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği görülmüştür. Ayıraca, kişisel epistemoloji ile benlik algısı arasında orta düzeyde, pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Elde edilen bu bulgular doğrultusunda sonuçlar tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

 


Anahtar kelimeler


Kişisel epistemoloji, benlik algısı, yabancı uyruklu üniversite öğrencileri

Tam metin:

PDF


Referanslar


Adana, F., Arslantaş, H., & Şahbaz, M. (2012). Lise öğrencilerinin benlik kavramlarını algılama biçimleri ve ilişkili faktörler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 3(1), 22-29.

Altun, F., & Yazıcı, H. (2013). Ergenlerin benlik algılarının yordayıcıları olarak: akademik öz-yeterlik inancı ve akademik başarı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 145-156.

Aral, N., Aydeniz, F., Coskuner, F., & Köksal, A. (1997). Çocukların benlik imajları ve ebeveyn tutumlarını algılamaları üzerine bir araştırma. Çağdaş Eğitim Dergisi, 22(234), 8-12.

Bacanlı, F. (2003). Mesleki grup rehberliğinin benlik ve meslek kavramlarının bağdaşımına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 35, 336-359.

Baran, G. (1989). On yaş çocuklarında davranış bozuklukları ile benlik kavramının gelişimi arasındaki ilişki üzerinde bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Baxter Magolda, M. B. (1992). Students’ epistemological and academic experiences: Implication for pedagogy. Review of Higher Education, 15(3), 265-287.

Baxter Magolda, M. B. (1998). Developing self-authorship in young adult life. Journal of College Student Development, 39(2), 143–156.

Bendixen, L. D., & Hartley, K. (2003). Successful learning with hypermedia: The role of epistemological beliefs and metacognitive awareness. Journal of Educational Computing Research, 28, 15-30.

Bendixen, L. D., Schraw, G., & Dunkle, M. E. (1998). Epistemic beliefs and moral reasoning. The Journal of Psychology, 132(2), 187-200.

Bell, P. D. (2007). Predictors of college student achievement in undergraduate asynchronous web-based courses. Education, 127(4), 523-533.

Belenky, M. R., Clinchy, B. M., Goldberger, N. R., & Tarule, J. M. (1986). Women's ways of knowing: The development of self voice and mind. New York: Basic Books.

Bilgin, A., & Kartal, H. (2002). İşitme engelli ve engelli olmayan ilköğretim öğrencilerinin benlik kavramları ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 43-52.

Burger, J. M. (2006). Kişilik: Psikoloji biliminin insan doğasına dair söyledikleri. (Çev. İ.D. Erguvan-Sarıoğlu). İstanbul: Kaknüs Yayınları. (Eserin orijinali 2004’te yayımlandı).

Buehl, M. M., Alexander, P.A., & Murphy, P. K. (2002). Beliefs about schooled knowledge: Domain specific or domain general? Contemporary Educational Psychology, 27, 415–449.

Burger, J. M. (2006). Kişilik: Psikoloji biliminin insan doğasına dair söyledikleri. (Çev. İ.D. Erguvan-Sarıoğlu). İstanbul: Kaknüs Yayınları. (Eserin orijinali 2004’te yayımlandı).

Burr, J. E., & Hofer, B. K. (2002). Personal epistemology and theory of mind: Deciphering young children’s beliefs about knowledge and knowing. New Ideas in Psychology, 20, 199-224.

Chan, K. W., & Elliott, R. G. (2002). Exploratory study of Hong Kong teacher education students’ epistemological beliefs: Cultural perspectives and implications on beliefs research. Contemporary Educational Psychology, 27(3), 392–414.

Chan, K. W., & Elliott, R. G. (2004). Relational analysis of personal epistemology and conceptions about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 20, 817–831.

Erdem, M. (2008). Karma öğretmenlik uygulaması süreçlerinin öğretmen adaylarının öğretmenlik öz yeterlik ve epistemolojik inançlarına etkisi. Eurasian Journal of Educational Research, 30, 81-98.

Erdem, M., Yılmaz, A., & Akkoyunlu, B. (2008, 6-8 Mayıs). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık öz yeterlik inançları ve epistemolojik inançları üzerine bir çalışma. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansında (IECT) sunuldu, Eskişehir, 699-703. (Web:ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/133.doc adresinden 30.04.2013 tarihinde alınmıştır.)

Erkan, S. (1986). Ana-babalarını demokratik, otoriter ve ilgisiz olarak algılayan bireylerin benlik kavramları ile ideal benlik kavramlarının bağdaşım dereceleri arasındaki fark. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Erkuş, A. (2011). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci (3.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Erol, M., Çelik, H., & Üçok, A. (2015). Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarına giren ergenlerin “benlik algılarının” ve “yaşam doyumlarının” incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 11(1), 321-345.

Guay, E., Marsh, H. W., & Boiven, M. (2003). Academic self-concept and academic success: Developmental perspectives on causal ordering. Journal of Educational Psychology, 95 (1), 124-136.

Gürbüz, S., Erkuş, A., & Sığrı, Ü. (2010). İş tatmini ve iş performansının yeni öncülü: temel benlik değerlendirmesi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(1), 69-76.

Gürol, A., Altunbaş, S., & Karaaslan, N. (2010). Öğretmen adaylarının öz yeterlik inançları ve epistemolojik inançları üzerine bir çalışma. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(3), 1395-1404.

Güven, A. (1994). Farklı öğretim programı izleyen öğrencilerde algılanan ana- baba öğretmen tutumlarının benlik kavramına etkisi. VIII. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunuldu, İzmir, 149-164.

Hammer, D., & Elby, A. (2002). On the form of a personal epistemology. In B. K. Hofer and P.R. Pintrich (Eds.), Personal epistemology: The psychology of beliefs about knowledge and knowing (pp. 169–190). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum.

Hofer, B. K. (1997). The Development of personal epistemology: Dimensions, disciplinary differences, and ınstructional practices. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Michigan.

Hofer, B. K. (2001). Personal epistemology research: ımplications for learning and teaching. Journal of Educational Psychology Review, 13(4), 353-383.

Hofer, B. K. (2004a). Epistemological understanding as a metagognitive process: Thinking aloud during online searching. Educational Psychologist,30(1), 43- 55.

Hofer, B. K. (2004b). Exploring the dimensions of personal epistemology in differing clasroom contexts: Student interpretations during first year of colllege. Contemporary Educational Psychology, 29(2), 129-163.

Hofer, B. K. (2004c). Introduction: paradigmatic approaches to personal epistemology. Educational Psychologist, 39(1), 1-3.

Hofer, B. K. (2005). The legacy and the challenge: Paul Pintrich’s contributions to personal Epistemology research. Educational Psychologist, 40, 95-105.

Hofer, B. K. (2006). Beliefs about knowledge and knowing: Integrating domain specificity and domain generality. Educational Psychology Review, 18, 67- 76.

Hofer, B. K., & Pintrich, P. R. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Rev. Educ. Res., 67(1), 88-140.

Hofer, B. K., & Pintrich, P. R. (Eds.). (2002). Personal epistemology: The psychology of beliefs about knowledge and knowing. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Hofer, B. K., & Sinatra, G. M. (2010). Epistemology, metacognition and self- regulation: musings on an emerging field. Metacognition Learning, 5, 113- 120.

Izgar, H., & Dilmaç, B. (2008). Yönetici adayı öğretmenlerin öz-yeterlik algıları ve epistemolojik inançlarının incelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (20), 437-446.

Judge, T. A., Erez, A., Bono, J. E., & Thoresen, C. J. (2003). The core selfevaluations scale: Development of a measure. Personnel Psychology, 56(2), 303-331.

Kardash, C. M., & Howell, K. L. (2000). Effects of epistemological beliefs and topic-specific beliefs on undergraduates’ cognitive and strategic of dual- positional text. Journal of Educational Psychology, 92(3), 524-35.

Kashima, Y., Kashima, E., Chiu, C., Farsides, T., Gelfand, M. Hong, Y., Kim, U., Strack, F., Werth, L., Yuki, M., & Yzerbyt, V. (2005). Culture, essentialism, and agency; are ındividuals universally believed to be more real entities than groups. Europen Journal of Social Psychology, 35, 147-169.

Kıncal, R. Y., Şahin, C., & Kartal, O. Y. (2010, 13-15 Mayıs). Öğretmen adaylarının öğrenme-öğretme ve epistemolojik inançlardaki değişimlerinin belirlenmesi. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresinde sunuldu, Balıkesir.

King, P. M., & Kitchener, K. S. (1994). Developing reflective judgement: Understanding and promoting ıntellectual growth and critical thinking in adolescents and adults. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Kitchener, K. S., Lynch, C. L., Fischer, K. W., & Wood, P. K. (1993). Developmental range of reflective judgment: The effect of contextual support and practice on developmental stage. Developmental Psychology, 29(5), 893- 906.

Kuzgun, Y. (2000). Rehberlik ve psikolojik danışma. (8. Baskı). Ankara: ÖSYM Yayınları.

Loeb, R. C., & Jay, G. (1987). Self-concept in gifted children: Differential impact in boys and girls. Gifted Child Quarterly, 31, 9-14.

Marrs, H. (2005). Culture, Epistemology and Academic Studying. Unpublished Doctoral Dissertation, Kansas State University, Manhattan, Kansas. (Web:http://krex.k-state.edu/dspace/handle/2097/84 adresinden 01.04.2013 tarihinde alınmıştır.)

Mascolo, F. M., Misra, G., & Rapisardi, C. (2004). Individual and relational conceptions of self in india and the united states. New Directions for Child and Adolescent Development, 104, 9-26.

Miller, P. H. (2008). Gelişim psikolojisi kuramları. (Çev. Zeynep Gültekin). Ankara: İmge Kitabevi. (Eserin orijinali 2002’de yayımlandı).

Moreano, G. (2004). The relationship between academic self-concept, causal attribution for success and failure and academic achievement in pre- adolescents. Journal of Educational Psychology, 93, 826-835.

Muis, K. R. (2007). The role of epistemic beliefs in self-regulated learning. Educatıonal Psychologist, 42(3), 173–190.

Murdock, N. L. (2012). Psikolojik danışma ve psikoterapi kuramları olgu sunumu yaklaşımıyla (F. Akkoyun, Çeviri Editörü). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. (2. basımdan çeviri.)(Orijinal eser 2004 yılında basılmıştır.)

Neber, H., & Schommer-Aikins, M. (2002). Self-regulated science learning with highly gifted students: the role of cognitive, motivational, epistemological, and environmental variables. High Ability Studies, 13(1), 59-74.

Nietfeld, J. L., & Enders, C. K. (2003, March). An examination of student teacher beliefs: Interrelationships between hope, self-efficacy, goal-orientations, and beliefs about learning. Current Issues in Education [Online], 6(5). (Web:http://cie.ed.asu.edu/volume6/number5/ adresinden 01.04.2013 tarinde alınmıştır.)

Öner, U. (1982). Benlik kavramı ile mesleki benlik kavramı arasındaki farkın akademik başarı ile ilişkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Öngen, D. (2003). Epistemolojik inançlar ile problem çözme stratejileri arasındaki ilişkiler: eğitim fakültesi öğrencileri üzerine bir çalışma. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(13), 155-62.

Qian, G., & Alvermann, D. E. (2000). Relationship between epistemological beliefs and conceptual change learning. Reading and Writing Quarterly, 16(1), 59- 74.

Paulsen, M. B., & Wells, C. T. (1998). Domain differences in the epistemological beliefs of college students. Research in Higher Education, 39(4), 365-384.

Perry, W. G. (1970). Forms of intellectual and ethical development in the college years: A scheme. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Rakıcıoğlu, A. (2005). The relationship between epistemological beliefs and teacherefficacy beliefs of english language teacher trainees. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Ren, Z., Dang, X., Zhang, S., Baker, P., & Allen, D. (2008, March). Effects of wiki- textbook writing on college students' epistemological beliefs. In Society for Information Conference (Vol. 2008, No. 1, pp. 3140-3146). & Teacher Education International

Schommer, M. (1990). The effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Pschology, 82, 498-504.

Schommer, M. (1993). Comparisons of beliefs about the nature of knowledge and learning among postsecondary students. Research in Higher Education, 34(3), 355-370.

Schommer-Aikins, M. (1998). The ınfluence of age and schooling on epistemological beliefs. The British Journal Of Educational Psychology, 68, 551-562.

Schommer-Aikins, M. (2004). Explaining the epistemological belief system: ıntroducing the embedded systemic model and coordinated research approach. Educational Psychologist, 39(1), 19-29.

Schommer-Aikins, M., Calvert, C., Gariglietti, G., & Bajaj, A. (1997). The development of epistemological beliefs among secondary school student: A longitudinal study. Journal of Educational Psychology, 89(1), 37-40.

Schommer, M., Crouse, A., & Rhodes, N. (1992). Epistemological beliefs and mathematical text comprehension: Believing it is simple does not make it so. Journal of Educational Psychology, 82, 435-443.

Schommer-Aikins, M., Mau, W. C., Brookhart, S., & Hutter, R. (2000). Understanding middle students’ beliefs about knowledge and learning using a multidimentional paradigm. Journal of Educational Research, 94(2), 120- 128.

Schreiber, J. B., & Shinn, D. (2003). Epistemological beliefs of community college students and their learning processes. Journal of Research and Practice, 27, 699-709.

Sünger, M. (2007). An analysıs of efficacy beliefs, epistemologıcal beliefs and attitudes towards science in preservıce elementary science teachers and secondary science teachers. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Topkaya, N., Yaka, B., & Öğretmen, T. (2011). Öğrenme ve Ders Çalışma Yaklaşımları Envanteri’nin Uyarlanması ve İlgili Yapılarla İlişkisinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 36(159), 109-204.

Tsai, C-C. (2012). The development of epistemic relativism versus social relativism via online peer assessment, and their relations with epistemological beliefs and ınternet self-efficacy. Educational Technology and Society, 15(2), 309- 316.

Ürün, A. E. (2010). Lise öğrencilerinin kendine saygı düzeyleri ile mesleki olgunlukları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Yılmaz‐Tüzün, Ö., & Topçu, S. M. (2008). Relationships among preservice science teachers’ epistemological beliefs, epistemological world views and self- efficacy beliefs. International Journal of Science Education, (30)1, 65–85.

Youn, I. (2000). The culture specificity of epistemological beliefs about learning. Asian Journal of Social Psychology, 3, 87-105.

Youn, I., Yang, K-M., & Choi, I-J. (2001). An analysis of the nature of epistemological beliefs: investigating factors affecting the epistemologicl development of south korean high school students. Asia Pacific Education

Review, 2(1), 10-21.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.