Middle school mathematics teachers' competencies in using information technology / Ortaokul matematik öğretmenlerinin bilişim teknolojileri yeterlilikleri

Hasan ÇAKIR, Nezih ÖNAL
2.396 577

Öz


Bu çalışmada ortaokul matematik öğretmenlerinin eğitimde bilişim teknolojileri (BT) kullanımına ilişkin yeterliliklerinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Çalışmada nicel araştırma desenlerinden tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışma, Niğde merkez ve merkeze bağlı ortaokullarda görev yapan matematik öğretmenleri ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın uygulamasının gerçekleştirildiği 2013-2014 eğitim öğretim döneminin ikinci yarıyılında Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü’nden elde edilen verilere göre bu ortaokullarda 124 matematik öğretmeni görev yapmaktadır. Bu öğretmenler arasından belirlenen 95 matematik öğretmenine ulaşılarak araştırmacı tarafından oluşturulan anket formları uygulanmıştır. Anket maddelerinden elde edilen sonuçlar, ortalama puan ve standart sapma değerleri verilerek sunulmuştur. Çalışma sonucuna göre uygulama yapılan ortaokul matematik öğretmenlerinin BT konusunda kendilerini genel olarak yeterli gördükleri ifade edilebilir. Bununla birlikte matematik öğretmenlerinin BT ile ilgili temel donanım, işletim sistemi, ofis uygulama ve internet kullanım becerilerini en üst seviyeye getirebilmek için okulların teknolojik donanımlarının artırılması önerilmektedir.


Anahtar kelimeler


Ortaokul matematik öğretmeni, bilişim teknolojileri, yeterlilik

Tam metin:

PDF


Referanslar


Arcavi, A. (2003). The role of visual representations in the learning of mathematics. Educational Studies in Mathematics, 52, 215-241.

Armstrong, V., Barnes, S., Sutherland, R., Curan, S., Mills, S. & Thompson, I. (2005). Collaborative research methodology for investigating teaching and learning: The use of interactive whiteboard technology. Educational Review Journal, 57(4), 455-466.

Atman, Ç. (2005). Matematik öğretmenlerinin bilgisayar kullanımlarına ilişkin yeterlilikleri (Eskişehir ili örneği). Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Baki, A., Aydın Yalçınkaya, H., Özpınar, İ. ve Çalık Uzun, S. (2009). İlköğretim matematik öğretmenleri ve öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine bakışlarının karşılaştırılması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(1), 65-85.

Braak, J. van. (2001). Factors infuencing the use of computer mediated communication by teachers in secondary schools. Computers & Education, 36, 41-57.

Bulut, İ. ve Koçoğlu, E. (2012). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin akıllı tahta kullanımına ilişkin görüşleri (Diyarbakır İli Örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 242-258.

Cüre, F. ve Özdener, N. (2008). Öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) uygulama başarıları ve BİT’e yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 41-53.

Çetinkaya, L. ve Keser, H. (2014). Öğretmen ve öğrencilerin tablet bilgisayar kullanımında yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 4(1), 13-34.

Çilenti, K. (1991). Eğitim teknolojisi ve öğretim. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

Dallas, M. E. (2012). Health day. Overloaded backpacks can injure kids: Experts. http://consumer.healthday.com/Article.asp?AID=667521 adresinden 21.06.2014 tarihinde alınmıştır.

Demiraslan, Y. ve Koçak Usluel, Y. (2005). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme öğretme sürecine entegrasyonunda öğretmenlerin durumu. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(3), 109-113.

Er, H. (2009). Meslek öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini izleme ve uygulama düzeyleri. Ankara: EARGED.

Ertürk, H. (2008). Matematik öğretmenlerinin teknoloji kullanma yeterliliklerinin verimliliğe etkisi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Escudero, I., & Sanchez, V. (2002). Integration of domains of knowledge in mathematics teachers practice. Cockburn & Nardi (Ed.) Proceedings of the 26 Conference of International Group of PME içinde (s.177-184).

Glover, D., Miller, D., Averis, D., & Door, V. (2007). The evolution of an effective pedagogy for teachers using the interactive whiteboard and modern languages: An empirical analysis from the secondary sectors. Learning, Media and Technology, 32(1), 5-20.

Göktaş, Y., Yıldırım, Z. ve Yıldırım, S. (2008). The keys for ICT integration in K-12: Teachers’ perceptions and usage. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 127-139.

Işık, A. ve Konyalıoğlu, A. C. (2005). Matematik eğitiminde görselleştirme yaklaşımı. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 462-471

Jang, S. J.,& Tsai, M. F. (2012). Exploring the TPACK of Taiwanese elementary mathematics and science teachers with respect to use of ınteractive whiteboards. Computers & Education, 59(2), 327-338.

Kayaduman, H., Sırakaya, M. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Eğitimde FATİH projesinin öğretmenlerin yeterlilik durumları açısından incelenmesi. XIII. Akademik Bilişim Konferansı’nda sunulmuş bildiri.

Kutluca, T. ve Birgin, O. (2007). Doğru denklemi konusunda geliştirilen bilgisayar destekli öğretim materyali hakkında matematik öğretmeni adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2) 81-97.

Lee, H., & Hollebrands, K. (2008). Preparing to teach mathematics with technology: An integrated approach to developing technological pedagogical content knowledge. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education [Online], 8(4). 26.08.2013 tarihinde http://www.citejournal.org/vol8/iss4/mathematics/article1.cfm adresinden erişilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). Neden özel alan yeterlikleri? 12.07.2013 tarihinde http://otmg.meb.gov.tr/YetOzel.html adresinden erişilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). Ortaokul matematik dersi (5,6,7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

Mills, M. (2012). PBS. National PBS survey finds teachers want more access to classroom tech. 19.05.2013 tarihinde http://www.pbs.org/about/news/archive/2012/teacher-survey-fetc/ adresinden erişilmiştir.

Özmantar. M. F. ve Bingölbali, E. (2010). Sınıf öğretmenleri ve matematiksel zorlukları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 401-427.

Powers, R., & Blubaugh, W. (2005). Technology in mathematics education: Preparing teachers future. Contemporary issues in technology and teacher education [Online], 5 3-4. 25.04.2014 tarihinde http://www.citejournal.org/vol5/iss3/mathematics/ article1.cfm adresinden erişilmiştir.

Price, E., & Simon, B. (2009). Ubiquitous presenter: A tablet pc-based system to support instructors and students. Physics Teacher, 47(9), 570-573.

Quinn, R. J. (1997). Effects of mathematics methods courses on the mathematical attitudes and content knowledge of preservice teachers. Journal of Educational Research, 91(2), 108- 113.

Saltan, F., Arslan, K. ve Gök, A. (2010, Mart). Teachers’ acceptance of interactive white boards: A case study. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (Vol. 2010, No. 1, pp. 2360-2365).

Seferoğlu, S.S., Akbıyık, C. ve Bulut, M. (2008). İlköğretim öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının bilgisayarların öğrenme/öğretme sürecinde kullanımı ile ilgili görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 273-283.

Timur, B. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının kuvvet ve hareket konusundaki teknolojik pedagojik alan bilgilerinin gelişimi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tirosh, D., Even, R., & Robinson, N. (1998). Simplifying algebraic expressions: Teacher awareness and teaching approaches. Educational Studies in Mathematics, 35, 51-64.

Tondeur, J., Hermans, R., Braak, J.v., & Valcke, M. (2008). Exploring the link between teachers’ educational belief profiles and different types of computer use in the classroom. Computers in Human Behavior, 24, 2541–2553.

Veneziano L., & Hooper J. (1997). A method for quantifying content validity of health-related questionnaires. American Journal of Health Behavior, 21(1), 67-70.

Wall, K., Higgins, S., & Smith, H. (2005). The visual helps me understand the complicated things: Pupil views of teaching and learning with interactive whiteboards. British Journal of Educational Technology, 36(5), 851-867.

Yeşildere, S. ve Akkoç, H. (2010). Matematik öğretmen adaylarının sayı örüntülerine ilişkin pedagojik alan bilgilerinin konuya özel stratejiler bağlamında incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 125-149.

Yurdugül, H. (2005, Eylül). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulmuş bildiri. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Yurdugül, H. ve Aşkar, P. (2008). Öğrencilerin teknolojiye yönelik tutum ölçeği faktör yapılarının incelenmesi: Türkiye örneği. İlköğretim Online, 7(2), 288-309.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.