A study of the interest and views towards social studies education among preschool teacher candidates / Okul öncesi öğretmen adaylarının sosyal bilgiler eğitimine yönelik ilgilerinin ve görüşlerinin belirlenmesi

Nadire Emel AKHAN, Özlem ŞİMŞEK ÇETİN
2.775 743

Öz


Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının Sosyal Bilgiler eğitimine yönelik ilgi düzeylerini belirlemek, ilgi düzeylerini çeşitli değişkenler açısından incelemek ve öğretmen adaylarının Sosyal Bilgiler eğitimine ilişkin görüşlerini tespit etmektir. Araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin bir arada bulunduğu karma yöntem kullanılmıştır. Bu doğrultuda Okul Öncesi Öğretmen adaylarının Sosyal Bilgiler eğitimine yönelik ilgilerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin İlgi Ölçeği geliştirilmiş ve Sosyal Bilgiler eğitimi ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla açık uçlu sorular hazırlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 eğitim öğretim yılında farklı üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü son sınıflarında öğrenim gören 703 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın nitel bölümünün çalışma gurubunu ise, nicel araştırmanın çalışma grubuna katılan her üniversiteden nitel sorulara tam ve eksiksiz cevap veren 346 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın ölçme aracı olan Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin İlgi Ölçeğinden elde edilen veriler SPSS 21.0 programına girilerek analiz edilmiş ve tespit edilen bulgular tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Araştırmanın nitel verilerinin çözümlenmesinde ise veri çözümleme yaklaşımlarından betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde Okul Öncesi Öğretmenliği adaylarının Sosyal Bilgiler eğitimine yönelik ilgilerinin yüksek olduğu söylenebilir. Okul öncesi öğretmen adaylarının Sosyal Bilgilere yönelik ilgi düzeylerinin cinsiyete, anne-baba eğitim durumuna göre farklılık göstermezken, genel akademik ortalamaya, yaşadıkları yerleşim yerine, okudukları kitap türüne, boş zamanlarını değerlendirme yollarına ve mesleki gelişim yollarına göre anlamlı düzeyde bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca Okul Öncesi Öğretmenliği adaylarının Sosyal Bilgiler eğitimine yönelik görüşlerinin olumlu yönde olduğunu söylemek mümkündür. Bu araştırma sonuçlarının okul öncesi dönemde Sosyal Bilgiler eğitimine yönelik araştırmalara ışık tutacağı, okul öncesi eğitim programına ve okul öncesi öğretmenliği lisans programına katkı sağlayacağı umulmaktadır.


Anahtar kelimeler


Okul öncesi eğitimi, öğretmen adayları, Sosyal Bilgiler

Tam metin:

PDF


Referanslar


Aktın, K. (2014). Okul öncesi dönemde Sosyal Bilgiler eğitimi: mesleklerin öğretimine yönelik bir durum çalışması. Turkish Studies, 9(5), 139-155.

Aktın, K., & Dilek, G. (2014). Tarih/Sosyal Bilgiler öğretim programlarında okul öncesi dönemde tarih öğretimi: ABD örneği. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 5(16), 36-56.

Arizona Department of Education (2013). Early learning standards. Erişim Tarihi: 9 Aralık 2014, http://www.azed.gov/early-childhood/files/2011/11/arizona- early-learning-standards-3rd-edition.pdf

Baki, A., & Gökçek, T. (2012). Karma yöntem araştırmalarına genel bir bakış. Electronic Social Sciences Journal, 11(42), 1-21.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. (2. Baskı). Ankara: Pegem A Akademi.

Coşkun-Keskin, S., & Daysal-Ersoy D. (2012). Erken çocukluk döneminde sosyo- kültürel eğitime dair örnek bir çalışma: Mimar Sinan. International Online Journal of Educational Sciences, 4, 117 – 130.

Coşkun-Keskin, S., & Kırtel, A. (2012). Erken çocukluk döneminde Türk kültürüne ait sanat örnekleri aracılığıyla sosyo-kültürel eğitim. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(2), 32-51.

Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. California: Sage Publication Inc.

Çulha-Özbaş, B., & Doğan, Z. (2012, Haziran). Erken çocukluk dönemindeki çocukların tarihi yeniden inşası [Bildiri]. 2. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon.

Dönmez, C. (2003). Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler. Sosyal Bilgiler Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu. C. Şahin (Editör). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Florida Department of Education (2011). Florida early learning and developmental standards http://flbt5.floridaearlylearning.com/BT5_Uploads/feldsfyo.pdf four-year-olds.

Erişim Tarihi: 9 Aralık 2014,

Gül, H. E., & Çevik, B. (2014). 2010 ve 2012 Verileriyle Türkiye’de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araştırması. Iş Bankası Yayınları. Erişim tarihi: 18 Ekim 2014, http://ekonomi.isbank.com.tr/UserFiles/pdf/ar_03_2012.pdf

Güler, D. S., & Öztürk, F. (2003). Türkiye’de okul öncesi öğretmeni yetiştirmeye dönük ilk program ve uygulamalar. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(4), 261- 275.

Güler, T., & Tuğrul, B. (2007). Okul öncesi çocuklarına yönelik sosyal çalışma alanında tarih ve coğrafya eğitimi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(33), 29-35.

Henniger, M. L. (2005). Teaching young children an introduction. (3. Baskı). New Jersey: Pearson Education.

Illinois State Board of Educatıon (2013). Illinois early learning and development standards http://www.isbe.net/earlychi/pdf/early_learning_standards.pdf preschool. Erişim Tarihi: Aralık 2014,

Johnson, B., & Onwuegbuzie, A. (2004). Mixed methodsresarch: A research paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33(7), 14-26.

Kalaycı, Ş. (2005). Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (14. Baskı). Ankara: Nobel Yayınevi

Köstüklü, N. (1999). Sosyal Bilimler ve tarih öğretimi. Konya: Günay Ofset.

MEB (2005a). Sosyal Bilgiler dersi (4-5. Sınıflar) öğretim programı ve klavuzu. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

MEB (2005b). İlköğretim Sosyal Bilgiler dersi 6-7 sınıflar öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

MEB (2009). Hayat Bilgisi Dersi (1-3.Sınıflar) Öğretim Programı. Erişim Tarihi: 17.03.2015 http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx?islem=1&kno=30

MEB (2013). Okul öncesi eğitim programı. Erişim Tarihi: 14. 02. 2013. http://tegm.meb.gov.tr/www/okul-oncesi-egitim-programi-ve-kurul- karari/icerik/54.

MHSSCF (2003). Massachusetts History And Social Science Curriculum Framework. www.doe.mass.edu/frameworks/hss/final.pdf Erişim Tarihi: 17.03.2015.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Mindes, G. (2005). Social studies in today early childhood curricula. Beyond the Journal. September http://naeyc.org./files/yc/filer/200509/MindesBTJ905.pdf. (1-8). Erişim Tarihi: 20. 02. 2013:

NCSS (Nacional Council for Social Studies) (1993). The social studies professional. Washington DC.

Seefeldt, C. (2005). Social studies for the preschool/primary child. New Jersey: Pearson Education, inc.

Sidekli, S. (2013). Media literacy: Perspectives from elementary school children’sviews. International Journal of Academic Research, 5(2), 201-210.

Suhonen, J. (2009). Qualitative and mixed method research. Scientific Methodology in Computer Science, Fall (I-XIII).

TED (1987). Ortaöğretim kurumlarında Sosyal Bilimler öğretimi ve sorunları. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.

University of Buffalo (2015a). Childhood education, Erişim Tarihi: 20. 01. 2015. http://gse.buffalo.edu/gsefiles/documents/current/req_childhood.pdf

University of Buffalo (2015b). Early childhood, Erişim Tarihi: 20. 01. 2015. http://gse.buffalo.edu/gsefiles/documents/EarlyChild_InitProf_2012.pdf

University of Florida (2011). Early childhood education, Erişim Tarihi: 20. 01. 2015. http://www.registrar.ufl.edu/catalog1011/programs/courses/edspec.html

Ünlü, M., & Alkış, S. (2006). Okulöncesi öğretmenliği programlarında coğrafya derslerinin gerekliliğinin irdelenmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, (14), 17- 28.

Ünlü, M. (2001). Okul öncesi eğitim programında öğrencilere kazandırılan coğrafya eğitimi. Marmara Coğrafya Dergisi, 3(2), 87 -100.

Vitale, D. C., Armenakis, A. A., & Feild, H. S. (2008). Integrating qualitative and quantitative methods for organization aldiagnosis. Journal of Mixed Methods Research, 2(1), 87- 105.

Wallace, M. (2006). Social studies all day, every day in the early childhood classroom. Canada: Cengage Learning

Yaşar M. C., İnal, G., Uyanık, Ö., & Yazıcı, H. (2012). Okul öncesi dönemde coğrafya eğitimi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (39), 75-87.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Yiğit, Ö. & Sezer, T. (2009). Okul öncesi dönemde Sosyal Bilgiler eğitimi. Çoluk Çocuk, 87, 10-13.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.