Opinions of prospective class teachers about their proficiency in using alternative assessment-evaluation instruments / Sınıf öğretmeni adaylarının alternatif ölçme-değerlendirme araçlarını kullanma konusunda yeterliliklerine ilişkin görüşleri

Çavuş ŞAHİN, Yasemin ABALI ÖZTÜRK
2.769 859

Öz


Çalışmanın amacı; sınıf öğretmeni adaylarının ileriki meslek hayatlarında alternatif ölçme-değerlendirme araçlarını kullanma konusundaki yeterliliklerine ilişkin görüşlerini ortaya koyabilmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi ve verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu “Ölçme ve Değerlendirme” dersini almış olan 36  (14 erkek, 22 kız) sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında, görüşme tekniği kullanılmıştır. Sınıf öğretmeni adayları, alternatif ölçme araçlarından portfolyo ve projede kendilerini yeterli gördüklerini bildirmişlerdir. Çalışma grubu, tanılayıcı dallanmış ağaç ve kavram haritasında kendilerini yeterli görmediklerini ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının tanılayıcı dallanmış ağaç ölçme aracında kendilerini yeterli görmemelerinin gerekçeleri ise; aynı kazanımları ölçen, aynı zorluk derecesine sahip soru hazırlamada ve puanlamayı yapmada zorlanmalarıdır.

 

Anahtar Kelimeler: sınıf öğretmeni adayları, alternatif ölçme-değerlendirme araçları


Anahtar kelimeler


Sınıf öğretmeni adayları, alternatif ölçme-değerlendirme araçları

Tam metin:

PDF


Referanslar


Abalı Öztürk, Y., & Şahin, Ç. (2011, June). Determining the assessment and evaluation self-efficacy of pre-service primary teachers. Paper presented at the Evaluation in Education in The Balkan Counturies- 14th International Conference. Belgrade, Serbia.

Akpınar, E., & Ergin, Ö. (2006). Fen bilgisi öğretmenlerinin yazılı sınav sorularının değerlendirilmesi. Milli Eğitim, 172, 225-231.

Algan, S. (2008). İlköğretim 6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programının ölçme ve değerlendirme öğesinin öğretmen görüşleri açısından incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Anderson, R. (1998). Why talk about different ways to grade? The shift from traditional assessment to alternative assessment. New Directions for Teaching and Learning, 74, 5-16.

Arslan, M. (2000). Cumhuriyet dönemi ilköğretim programları ve belli başlı özellikleri. http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/146/aslan.htm Milli Eğitim Dergisi, 146.

Atılgan, H. (2006). Değerlendirme ve Not Verme, H. Atılgan (Ed.), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (405-454). Ankara: Anı Yayıncılık.

Aydın, F. (2005). Öğretmenlerin alternatif ölçme değerlendirme konusundaki düşünceleri ve uyguladıkları. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Cilt:1, 775-779. Ankara: Anı Yayıncılık.

Bahar, M., Nartgün. Z., Durmuş. S., & Bıçak, B. (2006). Geleneksel-alternatif ölçme ve değerlendirme öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Bal, A. P. (2013). Mathematics teachers’ views on performance task process. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(1), 385-402.

Bauer, E. (1999). To promise of alternative literacy assessments in the classroom: A review of empirical studies. Reading Research and Instruction, 38, 153-168.

Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması. Ankara:ÖSYM Yayınları.

Bayrakdar Çiftçi, Z., Akgün, L., & Deniz, D. (2013). Dokuzuncu sınıf matematik öğretim programı ile ilgili uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik öğretmen görüşleri ve çözüm önerileri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 3(1), 1-21.

Benzer, A., & Eldem, E. (2013). Türkçe ve edebiyat öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme araçları hakkında bilgi düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2), 649-664.

Birgin O. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme konusundaki okur-yazarlık düzeylerinin incelenmesi. E. Erginer (Ed.). XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 3, 498-503. Ankara: Detay.

Black, P., Harrison, C., Hodgen, J., Marshall, B., & Serret, N. (2010). Validity in teachers’ summative assessments. Assessment in Education: Principles, Policies and Practise, 17, 215-232.

Breault, R. A. (2004). Dissonant themes in pre-service portfolio development. Teaching and Teacher Education, 20(8), 847-859.

Brown, G., & Irby, B. J. (2000). The career advancement portfolio. Thousand Oaks, CA: Corwin.

Bryant, D. D. (2001). The perception of secondary mathematics teachers in christian schools on the effectiveness of alternative assessment on academic achievement (Unpublished master thesis). University of Memphis, Memphis.

Burke, K. (2005). How to authentics learning (4th Ed). Thousand Oaks, Calif.: Corwin Press.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.

Cansız Aktaş, M. & Baki, A. (2013). Yeni ortaöğretim matematik dersi öğretim programının ölçme değerlendirme boyutu ile ilgili öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 203-222.

Carnevale, J. (2006). The impact of self-assessment on mathematics teachers beliefs and reform practices (Unpublished master thesis). University of Toronto, Ontario, Canada.

Creswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Çakan, M. (2004). Comparison of elementary and secondary school teachers in terms of their assessment practices and perceptions toward their qualification levels. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 37(2), 99-114.

Çakmaklı, A. (2008). Yapılandırılmış iletişim gridi tekniğinin öğrenci performansını (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. süreci açısından etkililiğinin incelenmesi

Çalık, S. (2007). Sınıf öğretmenlerinin yenilenen ilköğretim programlarının ölçme ve değerlendirme süreci hakkındaki düşünceleri üzerine bir araştırma. E. Erginer (Ed.). XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2, 323-330. Ankara: Detay.

Çelikkaya, T. (2008). Yapılandırmacı yaklaşımın sosyal bilgiler öğretiminde basarı, tutum ve kalıcılığa etkisi (5.sınıf örneği) (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Çiftçi, S., Sünbül, A. M., & Köksal, O. (2013). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşıma göre düzenlenmiş mevcut programa ilişkin yaklaşımlarının ve uygulamalarının eğitim müfettişlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 281- 295.

Daniel, L. G., & King, D. (1998). A Knowledge and use of testing and measurement literace of elementary and secondary teachers. Journal of Educational Research, 91 (6), 331-344.

Davidheiser, S. A. (2013). Identifying areas for high school teacher development: A study of assessment literacy in the Central Bucks School District (Unpublished doctoral dissertation). University of Drexel, USA.

Demirel, Ö. (2005). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme (8. Baskı). Ankara: PegemA.

Doğan, C. D. (2011). Öğretmen adaylarının başarıları belirlenirken tercih ettikleri durum belirleme yöntemlerini etkileyen faktörler ve bu yöntemlere ilişkin görüşleri (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Duran, M., Mıhladız, G., & Ballıel, B. (2013). İlköğretim öğretmenlerinin alternatif değerlendirme yöntemlerine yönelik yeterlik düzeyleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(2), 26-37, ISSN: 2146- 6467.

Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metodlarına giriş. Ankara: Anı Yayıncılık

Erdal, H. (2007). 2005 İlköğretim Matematik Programı Ölçme değerlendirme kısmının incelenmesi (Afyonkarahisar İli Örneği) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar, Türkiye.

Erden, M. (1998). Eğitimde program değerlendirme (3. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Gelbal, S., & Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.

Green, K. & Emerson, A. (2008). Reorganizing Freshman Business Mathematics II:Authentic assessment in mathematics through professional memos. Teaching Mathematics and its Applications, 27(2), 66-80.

İşman, A. (2005). Türk eğitim sisteminde ölçme ve değerlendirme. Ankara: PegemA.

Johnson, R. S., Mims-Cox, J. S., & Doyle-Nichols, A. (2006). Developing portfolios in education: A guide to reflection, inquiry, and assessment. California: Sage Publications.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.

Kartallıoğlu, F. (2005). Yeni ilköğretim programlarının uygulandığı pilot okullardaki öğretmenlerin yeni program ve pilot çalışmalar hakkındaki görüşleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu, Türkiye.

Kempa, R. (1997). Assessment in science. Cambridge: Cambridge University Press.

Koç, G. (2005), Program geliştirme: KPSS hazırlık eğitim bilimleri. Ankara: Çağdaş Yargı.

Krulick, S. , Rudnick, J., & Milou, E. (2003). Teaching mathematics in the middle school. Newyork: Pearson Education.

Kutlu, Ö. (2005). Yeni ilköğretim programlarının ‘öğrenci başarısındaki gelişimi değerlendirme’ boyutu açısından incelenmesi. Eğitimde Yansımalar:VIII. İlköğretim Yeni Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, 64-71. Ankara: Sim Matbaası.

Mamur, N. (2011). Görsel sanatlar eğitimi alan öğretmen adaylarının alanlarına yönelik ölçme ve değerlendirme araç ve yaklaşımlarına ilişkin yeterlikleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(3), 597-626.

Mabry, L., Poole, J., Redmond, L., & Schultz, A. (2003). Local impact of state testing in Southwest Washington. Education Policy Analysis Archives, 11(22).

Matthews, D. (2001). Effect of a curriculum containing creation stories on attitudes. American Teacher. 63(6), 404–409.

Matthews, M. R. (1998). Introductory comments on philosophy and constructivism in science education. In Matthews, M. R.. (Ed.), Constructivism in science education; A philosophical examination. Dordrecht: Kluwer Academic Publications.

McMillan, J. H. (1997). Classroom assessment: Principles and practice for effective ınstruction. Needham Heights, MA:Allyn and Bacon.

Metin, M., & Demiryürek, G. (2009). Türkçe öğretmenlerinin yenilenen Türkçe öğretim düşünceleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 37- 51.

ölçme-değerlendirme anlayışı hakkındaki

Miles, M. B., & . Huberman A. M. (1994). Qualitative data analysis : An expanded sourcebook. (2nd Edition). Calif.: Sage Publications.

Mulvenon, S. W., McKenzie, S. C., Connors, J. V., & Williams, T. L. (2003). Teachers’ attitudes toward the use of standardized testing: Implications for practice. Arkansas Educational Research And Policy Studies Journal, 3(1), 61-80.

NCTM (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Oliva, P. F. (2005). Developing the curriculum (6. Edition). Newyork: Pearson Education.

Perkins, D. N. (1999). The many face of constructivism. Educational Leadership, Nov. 6-11.

Pilten, P. (2001). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme alanındaki anlayış ve uygulamalarının değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, Türkiye.

Popham, J. W. (2000). Modern educational measurement. Needham, Allyn and Bacon.

Shepard, L. A. (2000). The role of assessment in a learning culture. Educational Researcher, 29(7), 4-14.

Sherman, S. J. (2000). Science and science teaching: Science is something you can do. Boston, MA: Houghton Mifflin Company.

Simpson, T. L. (2002). Dare I oppose constructivist theory?. The Educational Forum, 66, 633-662.

Sönmez, V. (2005). Program geliştirme öğretmen el kitabı (13. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Strijbos, J. W., & Sluijsmans, D. (2010). Unravelling peer assessment: Methodological, functional and conceptual developments. Learning and Instructions, 20(4), 265-269.

Şahin, Ç., & Abalı Öztürk, Y. (2012). Opinions of prospective teachers on alternative assessment-evaluation methods. 15 International Conference- Educatıonal Reform In The 21st Century In Balkan Countrıes, Conference 2012, Bucharest, Romania. th

Tikka, P. M., Kuitunen, M. T., & Tynys, S. M., (2000). Effects of educational background on students' attitudes, activity levels and knowledge concerning the environment. Journal of Environmental Education, 31(3).

Webb, D. C. (2001). Instructinally embedded assessment practices of two middle grades mathematics teachers (Unpublished doctoral dissertation). University of Wisconsin, Madison.

Weigold, J. K. (1999). Self concept and attitude towards tradional or alternative assessments: an exploration of gender differences in mathematics and science (Unpublished master thesis). Eastern Michigan University Ypsilanti, Michian.

Wiggins, G. (1998). A true test: Toward more authentic and equitable assessment. Phi Delta Kapan, 70(9), 703-713.

Wolf, K., (1996). Developing and effective teaching portfolio. Educational Leadership, 53(6), 34-37.

Yang, N. (2003). Integrating portfolios into learning strategy-based instruction for EFL college students. IRAL, 41(4), 293-317.

Yaşar, Ş., Gültekin, M., Türkkan, B., Yıldız, N., & Girmen, P. (2005). Yeni ilköğretim programlarının uygulanmasına ilişkin sınıf öğretmenlerinin hazır bulunuşluk düzeylerinin ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi (Eskişehir ili örneği). Eğitimde Yansımalar: VIII. Yeni İlköğretim Programını Değerlendirme Sempozyumu, 51-63. Ankara: Sim Matbaası.

Yıldırım A., & Şimşek H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, H. (2004). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (7. baskı). Konya: Çizgi Kitapevi.

Yılmaz, T. (2006). Yenilenen 5. sınıf matematik programı hakkında öğretmen görüşleri (Sakarya ili örneği) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.