Investigation of secondary school mathematics teachers’ opinions on mathematics fear / Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik korkusu ile ilgili görüşlerinin incelenmesi

Ali ŞENOL, Sefa DÜNDAR, İbrahim KAYA, Nazan GÜNDÜZ, Hasan TEMEL
3.488 1.193

Öz


İnsanların sayısal işlemlerde, matematik problem çözümlerinde strese kapılması, gerilmesi, düşünce süreçlerinde sıkıntı yaşanması matematik korkusu olarak nitelendirilmektedir (Ufuktepe, 2009). Bu bağlamda bu çalışmada öğretmenler açısından öğrencilerin matematik dersine yönelik korku oluşturmalarının sebepleri araştırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda yapılan bu çalışmada nitel yaklaşıma dayanan durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları 2014-2015 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmenlik yapan 39 ortaokul matematik öğretmeninden oluşmuş olup, bu öğretmenleri belirleme aşamasında amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış anket kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuş ve neticede öğrencilerin matematiğe yönelik ilgisizlikleri ve korkularının nedenleri çevre, öğretmen, öğrenci ve ders içeriği kategorileri altında sınıflandırılmıştır. Yapılan çalışmanın neticesinde öğretmenlerin büyük bir kısmı öğrencilerin matematik korkusuna sahip olduğu yönünde görüş bildirmiş olup, buna sebep olarak başta öğrencinin kendisinden kaynaklanan nedenlerin geldiği, sonrasında ders içeriği, öğretmen ve çevresel faktörlerin etkili olduğu şeklinde sonuçlar elde edilmiştir.


Anahtar kelimeler


Matematik korkusu, kaygı, matematik öğretmeni, matematik eğitmi

Tam metin:

PDF


Referanslar


Baloğlu, M. (2001). Matematik korkusunu yenmek. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 59-76.

Başarır, D. (1990). Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinde Sınav Kaygısı, Durumluluk Kaygı, Akademik Başarı Ve Sınav Başarısı Arasındaki İlişkiler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Başar, M., Ünal, M., & Yalçın, M. (2001). İlköğretim kademesiyle başlayan matematik korkusunun nedenleri. V. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi. http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek5/b_kitabi/PDF/Matematik/Bildiri/t212d. pdf adresinden, 10.04.2015 tarihinde erişilmiştir.

Bekdemir, M., Işık, A., & Cıkılı, Y. (2004). Matematik kaygısını oluşturan ve artıran öğretmen davranışları ve çözüm yolları. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(16), 88- 94.

Bindak, R. (2005). İlköğretim öğrencileri için matematik kaygı ölçeği. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(2), 442-448.

Bohuslav, R. V. (1980) A Method for Dealing With Attitudes and Anxieties in Mathematics. Practicum: Nova University.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştirma yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Byrd, P. (1982). A Descriptive Study of Mathematics Anxiety: Its Nature and Antecedents. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Indiana University.

Can, G. (1990). Lise öğrencilerinin benlik tasarımlarını etkileyen etmenler. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.

Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (5. Baskı). Trabzon.

Dossel, S. (1993). Maths anxiety. The Australian Mathematics Teacher, 49(1), 4-8.

Dursun, Ş., & Bindak, R. (2011). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin matematik kaygılarının incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 35(1), 18-21.

Fraser, H., & Honeyford, G. (2000). Children, parents and teachers enjoying numeracy: Numeracy hour success through collaboration. London: David Fulton.

Green, G.W. (1999). Çocuğuma matematiği nasıl anlatırım. İstanbul: Beyaz Yayınları.

Gurganus, S.P. (2007). Math instruction for students with learning problems. Boston: Pearson Education.

Hadfield, O.D., & McNeil, K. (1994). The relationship between myers-briggs personality type and mathematics anxiety among preservice elemantary teachers. Journal of Instructional Psychology, 21 (4), 375-385.

Haylock, D. (2007). Key concepts in teaching primary mathematics. London: Sage.

Keçeci, T. (2011). Matematik kaygısı ve korkusu ile mücadele yolları. Uluslar arası Eğitimde Yeni Yönelimler ve Uygulamaları Konferansı’nda sunulmuş sözlü bildiri. Antalya.

Keklikçi, H., & Yılmazer, Z. (2013). İlköğretim öğrencilerinin matematik korku düzeyleriyle matematik öğretmenlerine yönelik görüşleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 198-204.

Ma, X., & Xu, J. (2004). The causal ordering of mathematics anxiety and mathematics achievement: a longitudinal panel analysis. Journal of Adolescence, 27 (2), 165-179.

Miles, M.B., & Huberman A.M. (1994). Qualitative data analiysis (Second edition), London New Delhi: Sage Publication.

Mcleod, D.B. (1993). Research on Affect in Mathematics Education: A Reconceptualisation. London: Macmillan Publishing.

Morgan, C.T. (1984). Psikolojiye giriş. Ankara: Meteksan Yayınları.

Oberlin, L. (1982). How to teach children to hate mathematics. School Science and Mathematics, 82(3), 261.

Özer, K. (1997). Kaygı. İstanbul: Mart Matbaası.

Parham, C. (1988). Psychology. Ohio: South-Western Publishing Co.

Peker, M., & Mirasyedioğlu, Ş. (2003). Lise 2. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarıları arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(14), 157-166

Richardson, F.C., & Suinn, R.M. (1972). The mathematics anxiety rating scale: psychometric data. Journal of Counseling Psychology, 19, 551-554.

Sarantakos, S. (2005). Social Research (3rd Ed.). New York: Palgrave Macmillan.

Silverman, D. (2005). Doing Qualitative Research. London: Sage Publication.

Shields, D.J. (2005). Teachers have the power to alleviate math anxiety. Academic Exchange Quarterly, 9(3), 326-330.

Skiba, A. E. (1990). Reviewing an Old Subject: Math Anxiety. Mathematics Teacher, 83(3), 188-189.

Şahin, F.Y. (2000). Matematik kaygısı, Eğitim Araştırmaları, (1) 2, 75-79.

Tanyolaç, G. (1996). 11-12 Yaş düzeyindeki öğrencilerin korku yaygınlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Temel H. (2012). İlköğretim 4-8 Fen Ve Teknoloji Ve Matematik Öğretim Programlarının Fen ve Matematik Entegrasyonuna Göre İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Thomas, H., & Furner, J.M. (1997). Helping high ability students overcome math anxiety through bibliotherapy. Journal of Secondary Gifted Education, 8 (4), 164-179.

Tobias, S., & Weissbrod, C. (1980). Anxiety and mathematics: An update. Harvard Educational Review, 50(1): 63–70.

Ufuktepe, U. (2009). Matematik ve Korku. Matematik, Mantık ve Felsefe 7. Ulusal Sempozyumu, Foça- İzmir.

Umay, A. (1996). Matematik eğitimi ve ölçülmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 145-149.

Yıldırım A., & Şimşek H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, İ., & Uyanık, N. (2004). Günümüz matematik öğretimi ve yakın çevre etkileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 437.

Yüksel-Şahin, F. (2004). Ortaöğretim öğrencilerinin ve üniversite öğrencilerinin matematik korku düzeyleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(5),57-74.

Whyte, J., & Anthony, G. (2012). Maths anxiety: The fear factor in the mathematics classroom. New Zealand Journal of Teachers’ Work, 9(1), 6-15.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.