Examining Information and Communication Technologies Preservice Teachers’ Views On Technology Integration and Their Roles In This Process /Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Teknoloji Entegrasyonuna ve Bu Süreçteki Rollerine İlişkin Görüşlerinin

Yasemin DEMİRASLAN ÇEVİK, Gökhan DAĞHAN, Sibel BARIN, Rukiye SAVRAN
2.393 717

Öz


Teknolojinin öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonu, öğretmen, öğrenci, okul yönetimi, altyapı, öğretim programı gibi birçok bileşeni içeren oldukça karmaşık bir süreçtir. Teknoloji entegrasyonunda kilit rolleri olan Bilişim Teknolojileri (BT) öğretmenlerinin entegrasyon sürecinin yapısı ve bu süreçteki rollerinin neler olduğu ile ilgili algıları önemlidir. Bu çalışma kapsamında geleceğin BT öğretmenlerinin teknolojinin öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonunu ve bu süreçteki rollerini nasıl algıladıkları incelenmiştir. Araştırmanın katılımcıları, Ankara’da büyük bir devlet üniversitesinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde 2014-2015 Güz döneminde açılan Okullarda Teknoloji Planlaması ve Koordinasyonu dersine kayıtlı 4. sınıf öğrencilerinden (n=51) oluşmaktadır. Dönem sonunda öğrencilerden entegrasyon süreci veya entegrasyon sürecindeki rolleri ile ilgili bir infografik oluşturmaları ve neden o şekilde oluşturduklarına yönelik açıklama yapmaları istenmiştir. Araştırma bulguları teknoloji entegrasyonu ile ilgili olarak entegrasyon sürecinin bileşenlerini, modellerini, sürecin kendisini ve bütün bunların karmasını temel alan 4 farklı türde infografik tasarlandığını göstermektedir. BT öğretmenlerinin entegrasyon sürecindeki rollerine ilişkin olarak, BT öğretmenlerinin sahip olmaları gereken yeterliklere, farklı aktörlere göre BT öğretmenlerinin rollerine ve gruplama yoluyla BT öğretmenlerinin rollerine dikkati çeken 3 farklı türde infografik hazırlandığı bulunmuştur. Araştırmada elde edilen bulgular neticesinde öğretmen adaylarının teknoloji entegrasyonu ve süreçteki rolleriyle ilgili algılarını geliştirmeye yönelik öneriler sunulmuştur.


Anahtar kelimeler


Teknoloji entegrasyonu, bilişim teknolojileri öğretmen adayı, rol ve sorumluluk, infografik

Tam metin:

PDF


Referanslar


Ashrafzadeh, A., & Sayadian, S. (2015). University instructors ’ concerns and perceptions of technology integration. Computers in Human Behavior, 49, 62-73. doi: 10.1016/j.chb.2015.01.071

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101. doi: 10.1191/1478088706qp063oa

Bryderup, I. M., & Kowalski, K. (2002). The role of local authorities in the integration of ICT in learning. Journal of Computer Assisted Learning, 18(4), 469–479. doi: 10.1046/j.0266-4909.2002.00258.x

Cartwright, V., & Hammond, M. (2003). The integration and embedding of ICT into the school curriculum: More questions than answers. In ITTE 2003 Annual Conference of the Association of Information Technology for Teacher Education, Trinity and All Saints College, Leeds.

Cleere, A. J. (2009). An examination of the role of ICT coordinator in the secondary school system in Ireland (Unpublished master’s thesis). University of Limerick, Ireland.

Creswell, J. W. (2014). Research design. Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. (4th ed.). Sage Publications.

Çakır, R., & Yıldırım, S. (2009). What do computer teachers think about the factors affecting technology integration in schools?. İlköğretim Online, 8(3), 952- 964.

Demiraslan, Y., & Usluel, Y. K. (2006). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme- öğretme sürecine entegrasyonunun Etkinlik Kuramı’na göre incelenmesi. Eurasian Journal of Educational Research, 23, 38-49.

Devolder, A., Vanderlinde, R., van Braak, J., & Tondeur, J. (2010). Identifying multiple roles of ICT coordinators. Computers & Education, 55(4), 1651- 1655. doi: 10.1016/j.compedu.2010.07.007

Doğan, D., Çınar, M., Duman, D., & Yurdugül, H. (2011). Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin iş ortamında psikolojik yıldırmaya (mobbing) ilişkin algı ve görüşleri. 5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Elazığ, Türkiye.

Ertmer, P. A., & Ottenbreit-Leftwich, A. (2013). Removing obstacles to the pedagogical changes required by Jonassen's vision of authentic technology- enabled & 10.1016/j.compedu.2012.10.008 Computers Education, 64, 175-182. doi:

Fischman, G. E. (2001). Reflections about images, visual culture and educational research. Educational Researcher, 30(8), 28-33. doi:

3102/0013189X030008028

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. (8 Ed.). New York: McGraw-Hill. th

Guzman, A., & Nussbaum, M. (2009). Teaching competencies for technology integration in the classroom. Journal of Computer Assisted Learning, 25(5), 453-469. doi: 10.1111/j.1365-2729.2009.00322.x

Hew, K. F., & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: Current knowledge gaps and recommendations for future research. Educational Technology Research and Development, 55(3), 223-252. doi: 10.1007/s11423-006-9022-5

Karataş, S. (2010). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (BÖTE) öğretmen adaylarının mesleklerine ilişkin zihin haritalarının analizi (Gazi Üniversitesi örneği). Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 159-173.

Kayak, S., & Orhan, F. (2009). Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin görev yaptıkları okullarda üstlendikleri sorumlulukların incelenmesi. 1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Konferansı, Çanakkale, Türkiye.

Keengwe, J., & Onchwari, G. (2011). Fostering meaningful student learning through constructivist pedagogy and technology integration. International Journal of Information & Communication Technology Education, 7(4), 1-10. doi: 10.4018/jicte.2011100101

Kennewell, S., & Selwood, I. (1997). The professional development needs of secondary school information technology co-ordinators. Journal of Information Technology for Teacher Education, 6(3), 339-357. doi: 10.1080/14759399700200020

Kozma, R. B. (2003). ICT and educational change: A global phenomenon. In R. B. Kozma (Ed.), Technology, innovation, and educational change: A global perspective (pp. 1-18). Eugene: International Society for Technology in Education.

Krum, R. (2013). Cool infographics: Effective communication with data visualization and design. Indianapolis: Wiley.

Lai, K. W., & Pratt, K. (2004). Information and communication technology (ICT) in secondary schools: The role of the computer coordinator. British Journal of Educational 1013.2004.00404.x 35(4), 461-475. doi: 10.1111/j.0007

Lynch, W., Hobbs, B., & Hollanders, H. (1999). Dancing on quicksand: The role of the ICT co-ordinator in the primary school. Research in Education , 62(1), 32-40.

Marcovitz, D. M. (2000). The roles of computer coordinators in supporting technology in schools. Journal of Technology and Teacher Education, 8(3), 259-273.

Matrix, S., & Hodson, J. (2014). Teaching with infograpgics: Practicing new digital competencies and visual literacies. Journal of Pedagogic Development, 4(2), 17-27.

Mazman, S. G., & Usluel, Y. K. (2011). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme- öğretme süreçlerine entegrasyonu: Modeller ve göstergeler. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1(1), 62-79.

Mishra, P., & Koehler, M. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. The Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.

Mooij, T., & Smeets, E. (2001). Pupil-centred learning, ICT, and teacher behaviour: Observations in educational practice. British Journal of Educational Technology, 32(4), 403–417. doi: 10.1111/1467-8535.00210

Moursund, D. G. (1992). The technology coordinator. Eugene, OR: International Society for Technology in Education.

Nuhoğlu Kibar, P., & Akkoyunlu, B. (2014). A new approach to equip students with visual literacy skills: Use of infographics in education. In S. Kurbanoğlu, S. Špiranec, E. Grassian, D. Mizrachi, & R. Catts (Eds.), Information Literacy. Lifelong Learning and Digital Citizenship in the 21st Century (Vol. 492, pp. 456-465): Springer International Publishing.

Orhan, F., & Akkoyunlu, B. (2003). Eğitici bilgisayar formatör (master) öğretmenlerin profilleri ve uygulamada karşılaştıkları güçlüklere ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 90-100.

Pelgrum, W. J. (2001). Obstacles to the integration of ICT in education: Results from a worldwide educational assessment. Computers & Education, 37(2), 163-178. doi: 10.1016/S0360-1315(01)00045-8

Prensky, M. (2006). Don’t bother me mom-I’m learning Paragon House Publishers.

Reigeluth, C. M., & Karnopp, J. R. (2013). Reinventing schools: It’s time to break the mold. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Ridgway, J., & Passey, D. (1995). Using evidence about teacher development to plan systemic revolution. In D. M. Watson & D. Tinsley (Eds.). Integrating Information Technology into Education. London: Chapman & Hall.

Roblyer, M. D. (2006). Integrating educational technology into teaching. (4th Ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson/Merrill Prentice Hall.

Sandholtz, J. H., Ringstaff, C., & Dwyer, D. C. (1997). Teaching with technology: Creating student-centered classrooms. New York: Teachers College Press.

Smiciklas, M. (2012). The power of infographics: Using pictures to communicate and connect with your audiences. Indianapolis: Que Publishing.

Tearle, P. (2003). ICT implementation: What makes the difference?. British Journal of Educational Technology, 34(5), 567-583. doi: 10.1046/j.0007- 1013.2003.00351.x

Tearle, P. (2004). A theoretical and instrumental framework for implementing change in ICT in education. Cambridge Journal of Education, 34(3), 331- 351. doi: 10.1080/0305764042000289956

Teo, T. (2011). Factors influencing teachers’ intention to use technology: Model development and test. Computers & Education, 57(4), 2432-2440. doi: 10.1016/j.compedu.2011.06.008

Toledo, C. (2005). A five-stage model of computer technology infusion into teacher education curriculum. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 5(2), 177-191.

Tondeur, J., Cooper, M., & Newhouse, C. P. (2010). From ICT coordination to ICT integration: A longitudinal case study. Journal of Computer Assisted Learning, 26(4), 296-306. doi: 10.1111/j.1365-2729.2010.00351.x

Topu, F. B., & Göktaş, Y. (2012). Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin üstlendikleri roller ve onlardan beklentiler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 461-478.

Usluel, Y. K., Mumcu, F. K., & Demiraslan, Y. (2007). Öğrenme-öğretme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojileri: Öğretmenlerin entegrasyon süreci ve engelleriyle ilgili görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 164-178.

Vanderlinde, R., van Braak, J., & Hermans, R. (2009). Educational technology on a turning point: Curriculum implementation in Flanders and challenges for schools. Educational Technology Research and Development, 57(4), 573– 584. doi: 10.1007/s11423-009-9126-9

Wang, Q., & Woo, H. L. (2007). Systematic planning for ICT integration in topic learning. Educational Technology & Society, 10(1), 148-156.

Watson, D. (2006). Understanding the relationship between ICT and education means exploring innovation and change. Education and Information Technologies, 11(3-4), 199-216. doi: 10.1007/s10639-006-9016-2

Watson, W. R., Watson, S. L., & Reigeluth, C. M. (2012). A systemic integration of technology for new-paradigm education. Educational Technology, 52(5), 25- 29.

Weber, S., & Mitchell, C. (1996). Drawing ourselves into teaching: Studying the images that shape and distort teacher education. Teaching and Teacher Education, 12(3), 301-313. doi: 10.1016/0742-051X(95)00040-Q

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (7. Baskı.) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.