Evaluation of the acquisition of skills directly offered in the fourth grade course of social studies / Dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersinde doğrudan verilecek becerilerin kazanılma durumunun değerlendirilmesi

Mehmet Kaan DEMİR, Zerrin Tuğçe ÇİÇEKLİYURT
1.892 670

Öz


Bu araştırmanın genel amacı 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde doğrudan verilecek becerilerin kazanılma durumunun değerlendirilmesidir. Araştırma genel tarama modelinde bir çalışma olarak düzenlenmiştir. Araştırmanın evrenini Çanakkale ilinde bulunan ilkokulların 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Doğrudan Verilecek Beceriler Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma, toplam 397 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Verilerin analizi için SPSS-22paket programı kullanılmış, frekans, yüzde ve bağımsız gruplar için t-testi tekniklerinden yararlanılmıştır.Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre 8 doğrudan verilecek becerinin tamamında da dördüncü sınıf öğrencilerinin azami puana yakın puan almaları bu becerilerin öğrencilerce yeterli düzeyde kazanıldığını ortaya koymuştur. Ayrıca sosyal bilgiler ders başarısı yüksek olan öğrencilerin doğrudan verilecek becerilerin tamamında anlamlı olarak diğer öğrencilerden fazla puan aldıkları ortaya çıkmıştır.


Anahtar kelimeler


Sosyal bilimler, sosyal bilgiler, sosyal bilgiler programı, beceri

Tam metin:

PDF


Referanslar


Ambarlı, A. (2010). Türkiye’de Cumhuriyetten Günümüze Sosyal Bilgiler Programları (Değişiklikler, Düzenlemeler, Güncellemeler). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Ata, B. (2006). Sosyal Bilgiler Öğretim Programı.C. Öztürk, (Ed.) Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi içinde (s.33-47).Ankara: Pegem A Yayınları.

Çelikkaya, T. (2008). Yapılandırmacı Yaklaşımın Sosyal Bilgiler Öğretiminde Başarı, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi (5.Sınıf Örneği). Yayımlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Çelikkaya, T. (2011). Sosyal bilgiler programında yer alan becerilerin kazandırılma düzeyi: Öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi,19(3), 969-990.

Doğanay, A. (2004). Sosyal bilgiler eğitiminin genel amaçları ne olmalıdır?,Dokuz Eylül Üniversitesi, I. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi Tebliğleri, (15-17 Mayıs), İzmir.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.

Köktürk M. (2006). Kültürün dünyası. Ankara: Hece Yayınları.

Köstüklü, N. (2001). Sosyal bilimler ve tarih öğretimi, Konya: Günay Ofset.

MEB (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersi (4.-5. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü

Mutluer, C. (2013). Sosyal bilgiler programlarında yer alan beceriler hakkında sosyal bilgiler öğretmen görüşleri. Turkish Studies, 8(7), 355-362.

Özbaş, Ç. B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmeni olarak, ben kimim?”:Sosyal bilgiler öğretmenlerinin mesleki kimliklerine yönelik görüşlerinin metafor analizi yoluyla incelenmesi. Turkish Studies, 7(2), 821-838.

Öztürk, C. (2003). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Pegem Yayınları.

Parker, W. (2012). Social studies in elementary education. Boston: Pearson.

Safran, M. (2008). Sosyal Bilgiler Öğretimine Bakış. B. Tay, ve A. Öcal, (Ed.), Sosyal bilgiler öğretimi içinde (s. 3). Ankara: Pegem A Yayınları.

Sönmez, V. (1999). Sosyal bilgiler öğretimi kılavuzu. MEB: Öğretim Kitapları Dizisi.

Thornton, S. (2005). Teaching social studies that matters. New York: Teachers College Press.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.