The views of preschool teachers on practices and beliefs of measurement and evaluation / Okul öncesi öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik inanç ve uygulamalarına ilişkin görüşleri

Haydar DURUKAN, Merve ŞAHİN
2.927 675

Öz


Eğitimin bireyi sosyalleştirme ve topluma hazırlama işlevleri bulunmaktadır. Bu sorumluluklarını yerine getirirken, temele, bireysel farklılıkları dikkate alarak bireylerin kendini gerçekleştirmelerini sağlama hedefini koymaktadır. Bu ifade edilen kapsam, okul öncesi eğitim kademesinde profesyonel olarak ilk adımlarını atmaktadır. İşlevsel bir eğitim sunabilmek için, öğrenen olarak çocuğa eğitimsel gelişimi ile ilgili olumlu ve olumsuz dönütler vermek sürecin başarısını sağlamaktadır. Bu yaklaşımın gerçekleştirilebilmesi için de etkili bir ölçme ve değerlendirme mekanizmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu süreci yürütecek, okul öncesi öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yeterlilik düzeyleri ise, sürecin başarıya ulaşmasında kilit noktada bulunmaktadır. Çalışmada, okul öncesi öğretmenlerinin Biçimlendirici, düzey belirleyici, geleneksel ve alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına olan inanç ve uygulama düzeyleri arasındaki ilişki ve farklılıklar test edilmekte; farklı değişkenlere göre inanç ve uygulama düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmaktadır. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama desenine sahiptir. Çanakkale İl merkezi ve ilçelerdeki okul öncesi kurumlarına görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri alınarak veriler toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak Genç (2005) tarafından geliştirilmiş ölçek, uyarlama yapılarak kullanılmıştır. Amaçları test etmek için SPSS21.0 programından yararlanılmış ve veri setlerinin yapılarına göre betimsel istatistikler, T-testi, ve Pearson Korelasyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, okul öncesi öğretmenlerinin farklı ölçme ve değerlendirme (biçimlendirici, düzey belirleyici, geleneksel ve alternatif) yaklaşımlarına olan inançlarının yüksek olduğu ve inanç düzeyinin yüksekliğine paralel olarak ta eğitim sürecinde uygulamalarına yansıttıkları görülmektedir. Ölçme ve değerlendirmeye yönelik inançları ile uygulama düzeyleri arasında pozitif yönde, yüksek düzeyde anlamlı ilişkiler mevcuttur ve inanç düzeyleri ile uygulama düzeyleri arasında, genel olarak, farklılık yoktur. Ayrıca, cinsiyet, görev yapılan yerleşim yeri, görev yapılan sınıf düzeyi, sınıf mevcudu, eğitim düzeyi ve hizmet-içi eğitim alma durumlarına göre de ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına olan inanç ve uygulama düzeylerinde de, genel olarak, farklılaşma bulunmamaktadır.


Anahtar kelimeler


Okul öncesi, ölçme ve değerlendirme, ölçme ve değerlendirme yaklaşımları

Tam metin:

PDF


Referanslar


Aslan, K. (2003). Öğretmenlik mesleğine giriş. İzmir: Ege Üniversitesi Fakültesi Yayınları.

Broadfoot, P., & Black, P.(2004). Redefining assessment? The first ten years of assessment in education. Assessment in Education: Principles, Policy and Practice, 11 (1), 7–26.

Calderhead, J. (1996). Teachers: Beliefs and knowledge. In D. Berliner, & R. Calfee Educational (Eds.), York:Macmillan Library Reference. of Psychology (709–725). New

Çakan, M. (2004). Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme uygulamaları ve yeterlik düzeyleri: İlk ve ortaöğretim. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 37(2), 99-114.

Dalbudak, Z. (2006). Anaokulu öğretmenlerinin drama etkinliklerini kullanmaları üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Darling-Hammond, L. (1994). Performance assessment and educational equity. Harvard Educational Review, 64 (1), 5–29.

Demirel, Ö. (2006). Öğretimde planlama ve değerlendirme: Öğretme sanatı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Erdemir, Z. A. (2007). İlköğretim ikinci kademe öğretmenlerinin ölçme değerlendirme tekniklerini etkin kullanabilme yeterliklerinin araştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Kahramanmaraş .

Espinosa, L.M. (2002). High-quality preschool: why we need it and what it looks like. National Institute for Early Education Research (NIEER): Preschool Policy Matters, 1,1-10.

Filer, A. (1995) Teacher assessment: Social process and social product, Assessment in Education, 2(1), 23–38.

Genc, E. (2005). Development and validation of an instrument to evaluate science teachers’ assessment beliefs and practices (Unpublished doctoral dissertation). College of Education of Florida State University

Kıncal, R. (2005). Öğretmenlik mesleğine giriş. Ankara: Nobel Yayınları.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2005). Matematik Dersi Öğretim Programı ve Klavuzu 9. -12. Sınıflar. Ankara: MEB Yayınları.

MEB, Tefti Kurulu Başkanlığı (2006). Van Koç İlköğretim Okulu Denetim ve Performans Değerlendirme Bilgilendirme Toplantısı Sunuları. Erişim Tarihi [17.05.2006]. http://rdb.meb.gov.tr/

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2006). 36-72 Aylık Çocuklar için Okul Öncesi Eğitim Programı.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2008). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi: Psiko Motor Gelişim. Ankara: Milli Eğitim Yayınevi.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2012). Okul Öncesi Kurumları Yönetmeliği. Erişim Tarihi [19.09.2013] http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25486.html

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. Okul öncesi eğitim programı, Ankara.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2013). Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara: Milli Eğitim Yayınevi.

Ogan – Bekiroğlu ve Akkoç (2009). Preservice teachers’ ınstructional beliefs and examination of consistency between beliefs and practice. International Journal of Science and Mathematic Education, 7, 1173-1199.

Maeroff, G.I. (1991). Assessing alternative assessment.Phi Delta Kappan, 73(4), 272–281.

Oğuzkan, Ş., & Gürel, O. (1996). Okul öncesi eğitim, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Oktay, A. (2007). Okul öncesi eğitimin önemi ve yaygınlaştırılması. Okul öncesi eğitimde güncel konular. İstanbul : Morpa Yayınları.

Özeren, E. (2013). Alternatif ölçme ve değerlendirme araçları üzerine bir meta analiz çalışması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). T.C. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı. Elazığ.

Richardson, V. (1995). Contructivist teacher education: Building a world of new understandings. Bristol: Farmer Press.

Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 5(58), 40-45.

Shepard, L.A. (2005). Linking formative assessment to scaffolding. Educational Leadership, 63 (3), 66–70.

Shepard, L. A. (2000). The role of assessment in a learning culture. Educational Researcher, 29(7), 4-14.

Shohamy, E. (2001). The power of tests: A Critical perspective on the use of language tests. Harlow, Essex: Longman.

Smith, K. (2000). Negotiated assessment. ın classroom decision making: Negotiating and process syllabuses in practice, ed. M. Breen and A. Littlejohn, 55–62. Cambridge: Cambridge University Press.

Smith, K. E. (2002). Student teacher’s beliefs about developmentally, appropriate practice: pattern, stability, and the influence of locus of control. USA: University Of Nebraska At Ohama.

Stiggins, R. J. (1995). Assessment literacy for the 21st century. Phi Delta Kappan, 77(3), 238-245.

Tuncel, T.(2013). İlköğretim okullarında uygulanan ölçme ve değerlendirme çalışmaları üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). T C Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı.

Unutkan, Ö. P. (2006). Okul öncesinde ilköğretime hazırlık, İstanbul: Morpa Yayınları.

Uzun, Ü. (2013). Farklı türlerde eğitim hizmeti veren okul öncesi eğitim kurumu öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme yeterliliklerine ait görüşleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Üztemur, S. S. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme alanındaki kavram yanılgıları ve özyeterlik inançlarının incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). T.C. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı. Manisa.

Wiggins, G. (1993). Assessing student performance: exploring the purpose and limits of teaching. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers.

Wolf, D., Bixby, J., Glenn, J., & Gardner, H. (1991). To use their minds well: Investigating new forms of student assessment. Review of Research in Education, 17(1), 31–74

Zembat, R. (2007). Okul öncesi eğitimde nitelik, okul öncesi eğitimde güncel konular. İstanbul : Morpa Yayınları.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.