Using Concept Maps to Determine Pre Service Science Teachers Views About The Nature of Science / Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesinde Kavram Haritalarının Kullanılması

Nagihan İMER ÇETİN, Mehmet Fatih TAŞAR
2.143 863

Öz


Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki kavrama ve anlayışlarının kavram haritası aracılığıyla tespit edilmesidir. Bu amaçla “Inspiration” kavram haritası yazılım programı kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 bahar yarıyılında bir büyükşehir üniversitesindeki fen bilgisi öğretmenliğinde öğrenim gören 64 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada ilk olarak öğretmen adaylarına kavram haritaları hakkında bilgi vermek amacıyla bir ders saati boyunca kavram haritası eğitimi verilmiştir. İkinci ders saatinde öğretmen adaylarına Inspiration kavram haritası yazılım programı tanıtılmış ve nasıl kullanıldığı açıklanmıştır. Daha sonra öğretmen adaylarından bilimin doğası konulu kavram haritası oluşturmaları istenmiştir. Araştırma sonuçları öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki kavramalarının yetersiz olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca çalışma, bilimin doğası hakkındaki kavramaların değerlendirilmesinde “kavram haritalarının” ölçüm aracı olarak kullanılabileceğini göstermiştir.

 


Anahtar kelimeler


Nature of Science, Concept Map, Inspiration, Pre service Science Teachers

Tam metin:

PDF


Referanslar


AAAS (American Association for the Advancement of Science) (1993). Benchmarks for Science Literacy: A Project 2061 Report. New York: Oxford University Press.

Abd-El-Khalick, F. & Lederman, N.G. (2000). Improving science teachers’ concep¬tions of nature of science: A critical review of the literature. International Journal of Science Education, 22 (7), 665–701.

Arslan, O., Doğan-Bora, N. & Çakıroğlu, J. (2006). The View Points of High School Students About Scientific Knowledge. Paper prsented at the 7th National Science Education Assembly. Gazi Education Faculty. Turkey. September 7 -9, 2006.

Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S. ve Bıçak, B. (2006). Geleneksel-alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Canas, A. & Novak, J. (2008). The theory underlying concept maps and how to construct and use them. Technical Report IHMC CmapTools 2006-01 Rev 01.

Çıldır, I. & Şen, A. İ. (2006). "Lise Öğrencilerinin Elektrik Akımı Konusundaki Kavram Yanılgılarının Kavram Haritalarıyla Belirlenmesi" Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 92-101.

DeBoer, G.E. (2000). Scientific literacy: Another look at its historical and contemporary meanings and its relationship to science education reform. Journal of Research in Science Teaching, 37,582–601.

Doğan Bora, N. (2005). Türkiye Genelinde Ortaöğretim Fen Branşı Öğretmen ve Öğrencilerinin Bilimin Doğası Üzerine Görüşlerinin Araştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara.

Edwards, J. ve Fraser, K. (1983). Concept maps as reflectors conceptual understanding. Research in Science Education, 13, 19-26.

Hanrahan, M. (1999). Rethinking science literacy: Enhancing Communication and Participation in School Science Through Affirmational Journal Writing. Journal of Research in Science Teaching, 36 (6), 699-717.

Irzik, G., & Nola, R. (2011). A Family Resemblance Approach to the Nature of Science for Science Education. SCIENCE & EDUCATION, 20 (7-8), 591-607.

Kandil-İngeç, Ş. (2008). Kavram haritalarının değerlendirme aracı olarak fizik eğitiminde kullanılması. Hacettepe University Journal of Education, 35, 95-206.

Kaya,V.H., Afacan, Ö., Polat, D. ve Urtekin, A. (2013). İlköğretim öğrencilerinin bilim insanı ve bilimsel bilgi hakkındaki görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 305-325

Kılınç, E. (2010). Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilimin Doğası Hakkındaki Bilgi Yapılarının Kavram Haritası Yöntemiyle İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara

Lederman, N. G. (1992). Students’ and Teachers’ Conceptions of the Nature of Science: A review of the Research. Journal of Research in Science Teaching, 29 (4), 331- 359.

Lederman, N.G., Abd-El-Khalick, F., Bell, R.L., & Schwartz, R.S. (2002). Views of nature of science questionnaire: Toward valid and meaningful assessment of learners conceptions of nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 39 (6), 497-521.

Mayer, V. J. (1997). Global science literacy: An earth system view. Journal of Research in Science Teaching, 34, 101–105.

McClure, J.R., Sonak, B., & Suen, H.K. (1999). Concept map assessment of classroom learning: Reliability, validity, and logistical practicality. Journal of Research in Science Teaching, 36, 4, 475–492.

McComas, W. F. (2002). The nature of science in science education: Rationales and strategies. In W. F. McComas (Ed.),Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Millar, R., & Osborne, J. (Eds.) (1998). Beyond 2000: Science education for the future (the report of a seminar series funded by the Nuffield Foundation). London: King’s College London

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2004). İlköğretim 4.-5. sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programı. Ankara: MEB.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2009). Ortaöğretim 12. sınıf fizik dersi öğretim programı. Ankara: MEB.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). İlköğretim kurumları fen bilimler dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) öğretim programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.

Muşlu, G. & Akgül, E. M. (2006). Elementary school students’ perceptions of science and scientific processes: A qualitative study. Educational Sciences: Theory & Practice. 6(1), 225-229.

Nakiboğlu, C. & Ertem, H. (2010). Atom ile ilgili Kavram Haritalarının Yapısal, İlişkisel ve Öneri Doğruluğu Puanlaması Analiz Sonuçlarının Kıyaslanması. Journal of Turkish Science Education, 7 (3), 60-77.

NRC (National Research Council). (1996). National science education standards. Washington, DC:National Academy of Sciences.

Novak, J. D., & Gowin, D. B. (1984). Learning how to learn. New York, NY: Cambridge University Press.

Oğuzkan, Ş. & Oral, G. (1997). Okulöncesi Eğitimi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Shamos, M. H. (1995). The myth of scientific literacy. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Sutman, F. X. (1996). Scientific literacy: A functional definition. Journal of Research in Science Teaching, 33, 459–460.

Taşar, M. F. (2003). Teaching History And The Nature of Science in Science Teacher Education Programs, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (13), 30-42.

Taşar, M. F. (2006). Probing preservice teachers' understandings of scientific knowledge by using a vignette in conjunction with a paper and pencil test. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2(1): 53-70.

Turgut Ustaoğlu, M. (2010). İlköğretim ikinci kademe 7. sınıf öğrencilerinin bilimin doğası ile ilgili bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.