Examination of Children’s Self Regulation Skill In Terms of Different Variables /Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Öz Düzenleme Becerisinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

H. Gözde ERTÜRK KARA, Mübeccel GÖNEN
2.097 738

Öz


Bu araştırmanın amacı, okul öncesi dönemdeki çocukların öz düzenleme becerisini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Bu amaçla şu araştrma sorularına yanıt aranmaktadır: (1)48- 72 aylık çocukların öz düzenleme becerileri ne düzeydedir? (2)48-72 aylık çocukların öz düzenleme becerilerinde yaşa göre anlamlı bir fark var mıdır? (3)48-72 aylık çocukların öz düzenleme becerilerinde cinsiyete göre anlamlı bir fark var mıdır? (4)48-72 aylık çocukların öz düzenleme becerilerinde doğum sırasına göre anlamlı bir fark var mıdır? (5)48-72 aylık çocukların öz düzenleme becerilerinde anne öğrenim durumuna göre anlamlı bir fark var mıdır? (6)48-72 aylık çocukların öz düzenleme becerilerinde baba öğrenim durumuna göre anlamlı bir fark var mıdır? Araştırmaya 120 çocuk dahil edilmiştir. Kişisel bilgi formu ve Okul Öncesi Öz düzenleme Ölçeği veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. 48- 72 aylık çocukların öz düzenleme becerilerinin ne düzeyde olduğunu belirlemek amacıyla Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği‘nden elde edilen aritmetik ortalama ve standart sapma puanları hesaplanmıştır. Çocuğun yaşının, cinsiyetinin öz düzenleme becerisi üzerinde etkisi olup olmadığını incelemek amacıyla t testi yapılmıştır. Çocuğun doğum sırasının, annesinin öğrenim durumunun ve babasının öğrenim durumunun öz düzenleme becerisi üzerinde etkisi olup olmadığını incelemek amacıyla ilişkisiz örneklemler için tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Araştırma sonucunda; çocukların öz düzenleme becerisinin dikkat/dürtü kontrolü ve olumlu duygu alt boyutlarında yüksek düzeyde olduğu; öz düzenleme puanlarının cinsiyete gore farklılaşmadığı; abisi/ablası olan çocukların olumlu duygu puanlarının daha düşük, dikkat dürtü puanlarının daha yüksek olduğu; 48-60 aylık çocukların olumlu duygu puanlarının 60-72 aylık çocuklara kıyasla daha yüksek olduğu; anne öğrenim durumunun yüksek olduğu çocukların dikkat/dürtü puanlarının; baba öğrenim durumu yüksek olan çocukların ise hem dikkat/dürtü hem olumlu duygu puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.


Anahtar kelimeler


Okul öncesi eğitim, öz düzenleme becerisi, okul öncesi öz düzenleme ölçeği

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akshoomoff, N. (2002). Selective attention and active engagement in young children. Developmental Neuropsychology, 22(3), 625-642.

Blair, C. & Razza, R. P. (2007). Relating effortful control, executive function, and false belief understanding to emerging math and literacy ability in kindergarten. Child Development, 78(2), 647-663.

Burchinal, M. R., Peisner-Feinberg, E., Pianta, R. & Howes, C. (2002). Development of academic skills from preschool through second grade: Family and classroom predictors of developmental trajectories. Journal of School Psychology, 40(5), 415-436.

Carlson, S. M. & Wang, T. S. (2007). Inhibitory control and emotion regulation in preschool children. Cognitive Development, 22, 489-510.

Carlson, S. M. (2005). Developmentally sensitive measures of executive function in preschool children. Developmental Neuropsychology, 28(2), 595-616.

Carlson, S. M. & Moses, L. J. (2001). Individual differences in inhibitory control and children's theory of mind. Child Development, 72(4), 1032-1053.

Campbell, D. W., Eaton, W. O. & McKeen, N. A. (2002). Motor activity level and behavioural control in young children. International Journal of Behavioral Development, 26(4), 289-296.

Cole, P. M., Michel, M. & Teti, L. (1994). The development of emotion regulation and deregulation: A clinical perspective. In N.A. Fox (Ed.), The development of emotion regulation: Biological and behavioral considerations. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59(2-3), 53-72..

Denham, S. A., Warren-Khot, H. K., Bassett, H. H., Wyatt, T. & Perna, A. (2012). Factor structure of self-regulation in preschoolers: testing models of a field-based assessment for predicting early school readiness. Journal of Experimental Child Psychology, 111, 386-404.

Eisenberg, N. & Fabes, R. A. (1992). Emotion, regulation and the development of social competence. In M.S. Clark (Ed.). Review of Personality and Social Psychology: Vol. 14. Emotion and social behavior. (pp.119-150): Newburg Park, CT: Sage.

Eggum, N. D., Eisenberg, N., Kao, K., Spinrad, T. L., Bolnick, R., Hofer, C., Kupfer, A. S. & Fabricius, W. V. (2011). Emotion understanding, theory of mind, and prosocial orientation: relations over time in early childhood. The Journal of Positive Psychology, 6(1), 4-16.

Fındık Tanrıbuyurdu, E. ve Güler Yıldız, T. (2014). Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği (OÖDÖ): Türkiye Uyarlama Çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 317-328.

Jahromi, L. B. & Stifter, C. A. (2008). Individual differences in preschoolers‘ self-regulation and theory of mind. Merrill-Palmer Quarterly, 54(1), 125-150.

Kopp, C. B. (1989). Regulation of distress and negative emotions: A developmental perspective. Developmental Psychology, 25(3), 343-354.

Liew, J., McTigue, E. M., Barrois, L. & Hughes, J. N. (2008). Adaptive and effortful control and academic self-efficacy beliefs on achievement: A longitudinal study of 1st through 3rd graders. Early Childhood Research Quarterly, 23, 515-526.

Luster, T. & McAdoo, H. P. (1994). Factors related to the achievement and adjustment of young African American children. Child Development, 65(4), 1080-1094.

Rothbart, M. K. & Posner, M. I. (2005). Genes and Experience in the Development of Executive Attention and Effortful Control. New Directions for Child & Adolescent Development, 109(1), 101-108.

Rothbart, M. K. & Bates, J. E. (1998). Temperament. In W. Damon (Series Ed.) & N. Eisenberg (Vol. Ed.), Handbook of child psychology: Vol. 3. Social, emotional and personality development (5th ed., pp. 105-176). New York: Wiley.

Rueda, M. R., Posner, M. I. & Rothbart, M. K. (2004). Attentional control and self regulation. In R. F. Baumeister & K. D. Vohs (Eds.), Handbook of self regulation: Research, theory and applications (pp. 283-300): New York: Guilford Press.

Sektnana, M., McClellanda, M., Acocka, A. & Morrison, F. (2010). Relations between early family risk, children‘s behavioral regulation and academic achievement. Early Childhood Research Quarterly, 25, 464–479.

Smith-Donald, R., Raver, C.C., Hayes, T. & Richardson, B. (2007). Preliminary construct and concurrent validity of the Preschool Self-regulation Assessment (PSRA) for field-based research. Early Childhood Research Quarterly, 22, 173-187.

Taylor, C. L. (2011). Scaffolding the development of early self- regulation: the role of structure and routine in children‘s daily activities. Unpublished Master Thesis, Portland State University, USA.

Tekindal, M., Eryaş, N. ve Tekindal, B. (2010). İlköğretim okullarındaki öğrencilerin sürekli kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 79-93.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.