Classroom Climate Perceived By Students Scale: A Validity and Reliability Study / Öğrenciler Tarafından Algılanan Sınıf İklimi Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Meltem ÇENGEL, Adil TÜRKOĞLU
1.698 587

Öz


Bu araştırmanın temel amacı, Meslek Lisesi 9. Sınıflarda kullanılmak üzere bir “Öğrenciler Tarafından Algılanan Sınıf İklimi Ölçeği” geliştirmek ve bu aracın geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmaktır. Bu amaçla alanyazın taranarak; akran desteği, öğretmen desteği, doyum ve akademik yeterlik olmak üzere dört temel boyut belirlenmiş ve bu boyutlarla ilgili 54 madde yazılmıştır. Direct Oblimin döndürme işlemi kullanılarak yapılan analizlerde, kalan 29 maddenin dört faktörde toplandığı; akran desteği boyutunun toplam varyansın %31.46’sını, öğretmen desteği boyutunun toplam varyansın %10.73’ünü, doyum boyutunun %4.79’unu, akademik yeterlik boyutunun %1.47’sini açıkladığı görülmüştür. Madde toplam puan korelasyonu ve alt-üst gruplar t-testi sonuçlarına göre maddelerin grupları anlamlı şekilde ayırdığı (p< .001) belirlenmiştir. Boyutların Cronbach Alpha güvenirlikleri sırasıyla, .903; .886; .860 ve .787 iken Guttman iki yarı güvenirlikleri .90; .88; .66 ve .70 olarak hesaplanmıştır. 229 öğrenci üzerinde benzer ölçek geçerliliği de gerçekleştirilen çalışmanın geçerli ve güvenilir bir araç olduğu söylenebilir.


Anahtar kelimeler


öğrenciler tarafından algılanan sınıf iklimi, sınıf atmosferi, ölçek geliştirme, meslek lisesi 9. Sınıf

Tam metin:

PDF


Referanslar


Açıkgöz, K. Ü. (1998). Etkili Öğrenme ve Öğretme (2. ed.). İzmir: Kanyılmaz Matbaası.

Adelman, H. S., & Taylor, L. (2005). Classroom Climate. In S. W. Lee (Ed.), Encyclopedia of School Psychology. CA: Sage Publications.

Akar-Vural, R., Yılmaz-Özelçi, S., Çengel, M., ve Gömleksiz, M. (2013). The development of the "Sense of Belonging to School" Scale. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research(53).

Anderson, R. J., Evans, I. M., & Harvey, S. T. (2012). Insider Views of the Emotional Climate of the Classroom: What New Zeland children tell us about their teachers' feelings. Journal of Research in Childhood Education, 26, 199-220.

Apple, M. (1990). Ideology and Curriculum. London: Routledge.

Bandura, A. (1994). Self -efficacy: The existence of contol. New York, NY: W. H. Freeman.

Bernstein, B. (1977). Class, Codes and Control (2nd ed. Vol. III). London: Routledge and Kegan Paul.

Bırtıl, F. S. (2011). Kız meslek lisesi öğrencilerinin akademik başarısızlık nedenlerini veri madenciliği tekniği ile analizi. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.

Bowles, S., & Gintis, H. (1976). Schooling in Capitalist America: Educational Reform and the Contradictions of Economic Life. New York: Basic Books.

Brault, Marie-Christine, Joanosz, Michel, & Archambault, Isabell. (2014). Effects of school composition and school climate on teacher expectations of students: A multilevel analysis. Teaching and Teacher Education, 44, 148-159.

Dadabo, D. (2014). Retrospective and current perceptions of classroom climate on engagement and achievement in high school. (Ph.D.), Fordham University, New York.

Davis, H. A. (2003). Conceptualizin the role and influence of student-teacher relationships on children's social and cognitive development. Educational Psychologist, 38(4), 207-234.

Doll, B., Spies, R. A., LeClair, C. M., Kurien, S. A., & Foley, B. P. (2010). Student perceptions of classroom learning environments: Development of the ClassMaps Survey. School Psychology Review, 39(2), 203-218.

Dorman, J. P. (2001). Associations between classroom environment and academic efficacy. Learning Environments Research, 4, 243-257.

Erkuş, A. (2012) Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme I: Temel Kavramlar ve İşlemler. Pegema Akademi:Ankara.

Esmer, Y. (1979). Üniversite giriş sınavları ve üniversite öğrencilerinin başarı durumu: Bir yöntem sorunu. Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, 7, 1-13.

Fisher, D. L., & Fraser, B. J. (1981). Validity and use of My Class Inventory. Science Education, 65, 145-156.

Fisher, D. L., & Fraser, B. J. (1983). Validity and Use of the Classroom Environment Scale. Educational Evaluation and Policy Analysis, 5(3), 261-271.

Fraser, B. J. (Ed.). (2007). Classroom learning environments. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Fraser, B. J. (2001). Twenty thousand hours: Editor's introduction. Learning Environments Research, 4, 1-5.

Fraser, B. J. (1998). Classroom environment instruments: development, validity and applications. Learning Environments Research, 1, 7-33.

Fraser, B. J. (1990). Individualized Classroom Environment Questtionnaire. Melbourne: Australian Council for Educational Research.

Fraser, B. J., & O'Brien, P. (1985). Student and teacher perceptions of the environment of elementary-school classrooms. Elementary School Journal, 85, 567-580.

Fraser, B. J., & Treagust, D. F. (1986). Validity and use of an instrument for assessing classroom psychosocial environment in higher education. Higher Education, 15, 37-57.

Fraser, B. J., Treagust, D. F., & Dennis, N. C. (1986). Development of an instrument for assessing classroom psychosocial environment in higher education. Higher Education, 15, 37-57.

Milner, H. Richard. (2013). Analyzing poverty, learning, and teaching through a critical race theory lens. Review of Research in Education, 37, 1-53.

Moos, R.H., & Trickett, E.J. (1995). Classroom environment scale manual (3rd ed.). Palo Alto: Cosulting Psychologists.

Pakır, F. (2006). Aile sosyo-ekonomik ve demografik özellikleri ile mezun olunan lise türünün öğrencilerin üniversite giriş sınavındaki başarıları üzerindeki etkileri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

Penick, J. E., & Bonnstetter, R. J. (1993). Classroom climate and instruction: New goals demand new approaches. Journal of Science Education and Technology, 2(2), 389-395.

Pianta, R. C. , & Stuhman, M. W. (2004). Teacher-child relationsips and children's success in the first years of school. School Psychology Review, 33, 444-458.

Pianta, R. C., La Paro, K. M. , Payne, C. , Cox, M. J. , & Bradley, R. (2002). The relationship of kindergarten classroom environment to teacher, family, and school charactestics and child outcomes. The Elementary School Journal, 102, 225-240.

Rowe, E. W., Kim, S., Baker, J. A., Kamphaus, R.W., & Horne, Arthur M. (2010). Student personal perception of classroom climate: exploratory and confirmatory factor analyses. Educational and Psychological Measurement, 70(5), 858-879.

Sarı, Mediha, Ötünç, E., & Erceylan, H. (2007). Liselerde okul yaşam kalitesi: Adana İli örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(50), 297-320.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (1996). Using Multivariate Statistics (Third ed.). New York: HarperCollins College Publishers.

Taylor, P. C. , Fraser, B. J., & Fisher, D. L. (1997). Monitoring constructivist clasroom learning environments. International Journal of Educational Research, 27, 293-302.

Wentzel, K. R. (1998). Social support and adjustment in middle school: The role of parents, teachers, and peers. Journal of Educational Psychology, 90(90), 202-209.

Wentzel, K. R., Battle, Ann, Russell, Shannon L., & Looney, Lisa B. (2010). Social supports from teachers and peers as predictors of academic and social motivation. Contemporary Educational Psychology, 35, 193-202.

Yıldırım, İbrahim. (2004). Algılanan sosyal destek ölçeğinin revizyonu. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 17, 221-236.

Yılmaz, M., Gürçay, D., & Ekici, G. (2007). Akademik özyeterlik ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 253-259.

Young, M., & Whitty, G. (1977). Society, state and schooling. Sussex, England: Falmer Press.

Yüksel, A. ve Yüksel, S. (2012). Yöneltme sürecinde ilköğretim öğrencilerinin cesaretini kırma (İstanbul ili Fatih İlçesi örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2447-2460.

Zandvliet, D. B. , & Fraser, B. J. . (2004). Learning environments in information and communications technology classrooms. Technology, Pedagogy and Education, 13, 97-123.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.