An Attitude Scale Improving Study In The Context of Elementary School Algebra Course /Cebir Konusuna Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

Ayten Pınar BAL, Ahmet KARACAOĞLU
1.727 658

Öz


Bu araştırmanın amacı, matematik dersi kapsamında cebir konusuna yönelik tutum ölçeği geliştirmektir. Geliştirilen ölçeğin geçerliği ve güvenirliğini test etmek amacıyla Adana ilinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullarının altıncı, yedinci ve sekizinci sınıfına devam eden ve oransız küme örnekleme yöntemiyle belirlenen 488 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçeğin kapsam geçerliği, ölçüt geçerliği, yapı geçerliliği ve güvenirliği için gerekli analizleri yapılmıştır. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucu olumlu tutum ve olumsuz tutum olmak üzere iki faktörde toplandığı ve bu faktörlerin toplam varyansa yaptıkları katkı %53.91 olduğu ve faktör yüklerinin .65 ile .83 arasında değiştiği ortaya çıkmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ise elde edilen uyum indeks değerleri (χ 2/sd=2.8; RMSEA= .057; SRMR= .046; GFI= 0.92; AGFI= 0.90; CFI= 0.98) ölçeğinin iyi bir uyum değerine sahip olduğu ortaya çıkarmıştır. Buna göre “Olumlu tutum” ve “Olumsuz tutum” olmak üzere iki faktörde toplanan 25 maddelik 5’li likert tipi geçerli ve güvenilir bir ölçek elde edildiği sonucuna ulaşılmıştır

Anahtar kelimeler


Matematik, ortaokul öğrencileri, cebir sel tutum ölçeği, ölçek geliştirme

Tam metin:

PDF (English)


Referanslar


Aiken, L. R. (1996). Rating scales and checklists: Evaluating behavior, personality, and attitudes. New York: John Wiley & Sons.

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri SPSS uygulamalı (4. Baskı). Sakarya: Sakarya Kitapevi

Atnafu, M. (2010). Relation between Tenth Grade Students’ Attitude and Components of Attitude in Algebra with Algebra Achievement of Addis Ababa Secondary Schools, Ethiopia. Addis Ababa University, Ethiopia, Retrieved 2 December, 2013, from http://www.cimt.plymouth.ac.uk/journal/atnafu.pdf

Balcı, A. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Baykul, Y. (1990). İlkokul beşinci sınıftan lise ve dengi okulların son sınıflarına kadar matematik ve fen derslerine karşı tutumda görülen değişmeler ve öğrenci yerleştirme sınavındaki başarı ve ilişkili olduğu düşünülen bazı faktörler. Ankara: ÖSYM Yayınları.

Bayram, N. (2013). Yapısal eşitlik modellemesine giriş AMOS uygulamaları (2. Baskı). Bursa: Ezgi Kitabevi.

Bell, A. (1995). Purpose in school algebra. Journal Of Mathematıcal Behavior, 14, 41-73.

Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal bilimler için veri analiz el kitabı (2. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayınları

Byrne; B. M. & Campbell, L. T. (1999). Cross-Cultural Comparisons and the Presumption of Equivalent Measurement and Theoretical Structure. Journal of Cross-Cultural Psychology, 30(5). 555-574.

Creswell, J. W. (2003). Research design qualitative and quantitave and mixed methods approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.

Creswell, J. W. (2008). Educational research planning, conducting, and evaluating qualitative and inquiry and research (3rd ed.). New Jersey: Pearson International Edition.

Çağdaşer, B. T. (2008). Cebir öğrenme alanının yapılandırmacı yaklaşımla öğretiminin 6. Sınıf öğrencilerinin cebirsel düşünme düzeyleri üzerindeki etkisi. Unpublished master thesis, Uludağ Üniversity,Bursa.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik. Ankara: Pegem Akademi.

Das, P. K. & Wilkinson, M. (2011). The effects of gender, class level and ethnicity on attitude and learning environment in college algebra course. Journal of Mathematical Sciences & Mathematics Education, 6(2), 44- 55. Retrieved 5 December, 2013, fom http://msme.us/2011-2-6.pdf

DeVellis, R. F. (2003). Scale development: Theory and applications (2th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.

Hodges, C. B., Kim, C. (2013). Improving college students’ attitudes toward mathematics. TechTrends, 57(4), 59-66.

Hu L.T. & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55.

Jacobs, V. R., Franke, M. L., Carpenter, T. P., Levi, L., Battery, D. (2007). Professional development focused on children’s algebraic reasoning in elementary school. Journal For Research in Mathematics Education, 38(3), 258-288

Kalaycı, Ş. (2005). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Kaput, J. J. (1995). A research base supporting long term algebra reform? In D. T. Owens, M. K. Reed, & G. M. Millsaps (Eds.), Proceedings of the 17th Annual Meeting of PME-NA (Vol. 1, pp. 71-94). Columbus, OH: ERIC Clearinghouse for Science, Mathematics, and Environmental Education. Retrieved 5 December, 2013, from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED389539.pdf

Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemleri (9. baskı). Ankara: Nobel Dağıtım.

Kieran, C. (1992). The learning and teaching of school algebra. D. A. Grouws (Ed.), Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning, ss. 334-370, New York: Macmillan Library.

Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (3rd ed.). New York: Guilford Press.

Kulpa, C. S. (2007). Algebra and the elementary school: Teacher math anxiety and its impact on student achievement. Unpublished doctoral thesis. Walden University, Minnesota.

Lacampagne, C., Blair, W. & Kaput, J. (1995). The Algebra Initiative Colloquium, Washington, DC: US Department of education. Retrived 5 December, 2013, from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED385436.pdf

Leong, E. K. & Alexander, N. (2013). Exploring attitudes and achievement of web-based homework in developmental algebra. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 12(4), 75-79.

Lian, L: N. & Idris, N. (2006). Assessing algebraic solving ability of form four students. International Electronic Journal of Mathematics Education, 1(1), 55-76.

Marsh, H. W., Hau, K., Artelt, C. Baumert, J. & Peschar, J. L. (2006). OECD’s brief self report measure of educational psyhology’s most useful affective construct: Cross-cultural, psychometric comparisons across 25 countries. International Journal of Testing, 6(4), 311-360.

McCoy, L. P. (2005). Effect of demographic and personal variables on achievement in eighth-grade algebra. The Journal of Educational Research, 98(3), 131-135

MEB, (2009). İlköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.

MEB, (2013). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Myers, D. G. (2010). Social psychology. New York NY: Mcgraw Hill

NCTM, (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Norton, S., & Irvin, J. (2007). Developing positive attitudes towards algebra. Mathematics: Essential research, essential practice, 561-570.

Öner, A. T. (2009). İlköğretim 7. sınıf cebir öğretiminde teknoloji destekli öğretimin öğrencilerin erişi düzeyine, tutumlarına ve kalıcılığa etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Punch, K. P. (2005). Sosyal araştırmalara giriş nicel ve nitel yaklaşımlar (D. Bayrak, H. B. Arslan & Z. Akyüz, Çev.). Ankara: Siyasal Kitapevi.

Roberts, D. M. & Bilderback, E. W. (1980). Reliability and validity of a statistics attitude survey. Educational And Psychological Measurement, 40, 235-238.

SattarGasim, A. (2012). Eighth grade students attitude towards algebra in Maldivian schools. http://www.villacollege.edu.mv/iri/images/eighth-grade.pdf

Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures. Methods of Psychological Research Online 2003, Vol.8, No.2, pp. 23-74. Retrieved from 2 December, 2013, from, http://www.dgps.de/fachgruppen/methoden/mpr-online/issue20/.

Schoenfeld, A. (1995). Report of Working Group 1 (In C. LaCampagne, W. Blair & J. Kaput), The Algebra Initiative Colloquium (pp. 11-18). Washington, DC. Retrieved from 5 December, 2013, from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED385436.pdf

Stephens, A. C. (2007). What “counts” as algebra in the eyes of preservice elementary teachers?. Journal of Mathematical Behavior, 27, 33–47.

Tabachnick, B. G.& Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics (4th ed.). Boston: Allyn and Bacon.

Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (4. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Taylor-Cox, J. (2003). Algebra in the early years establishes the necessary groundwork for ongoing and future mathematics learning. Young Children, 14-21.

Usiskin, Z. (1988). Conceptions of school algebra usses of variables. Defining algebraic thinking and an algebra cirruculum. Retrieved from 2 December, 2013, from http://qrc.depaul.edu/algebrainitiative/Articles/Usiskin_Conceptions_of_School_Algebra.pdf

Van De Walle, J. A. (2012). Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally. Boston: Allyn and Bacon.

Vance, J. (1998). Number operations from an algebraic perspective. Teaching Children Mathematics, 4, 282-285.

Williams, S. E. & Molina, D. (1997). Algebra: What All Students Can Learn 41-44. The nature and role of algebra in the K-14 curriculum. Proceedings of a National Symposium (Washington, DC, May27-28, 1997). ED 429 801SE.

Yackel, E. (1997). A foundation for algebraic reasoning in the early grades. Teaching Children Mathematics, 3 (1997), 276-280.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.