Development of Satısfactıon Scale For E-Course: Reliability and Validity Study /E-Derslere Yönelik Memnuniyet Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Aynur KOLBURAN GEÇER, Arzu DEVECİ TOPAL
2.047 654

Öz


Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin e-derse yönelik memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir.  Beşli likert tipi 65 maddeden oluşan taslak önce 414 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Veriler, e-derslere yönelik memnuniyet ölçeği (EDYMÖ) ve kişisel bilgi formu aracılığıyla toplanmıştır. Ölçek puanlarının geçerlik kanıtlarını belirlemek üzere temel bileşenler analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda ölçeğin dersin içeriği ve öğretim süreci,  kullanılan materyaller ve iletişim araçları, e-öğrenmeye karşı tutum, ortam tasarımı ve öğretmen-öğrenci etkileşimi şeklinde beş alt boyuttan ve beşli likert tipi 35 maddeden oluştuğu belirlenmiştir. Söz konusu ölçekte yer alan maddelerin faktör yük değerleri .478 ile .833 madde toplam korelasyonları .526 ile .872  arasında değerler almıştır. Ölçeğin güvenirliğine kanıt sağlamak amacıyla Cronbach Alfa güvenirliği   0.966  olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmadan elde edilen bulgular, e-derslerle ilgili memnuniyet ölçeğinin üniversite öğrencilerinin aldıkları çevrimiçi derslerle ilgili memnuniyetlerini belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymuştur.


Anahtar kelimeler


Çevrimiçi öğrenme, E-derslere yönelik memnuniyet ölçeği

Tam metin:

PDF


Referanslar


Ali, A. & Ahmad, I. (2011). Key Factors for Determining Students’ Satisfaction in Distance Learning Courses: A Study of Allama Iqbal Open University. Contemporary Educatıonal Technology, 2(2), 118-134.

Arbaugh, J.B. (2000). Virtual Classroom Characteristics and Student Satisfaction with Internet-Based MBA Courses. Journal of Management Education. 24 (1), 32-54.

Astin, A. W. (1993). What matters in college? Four critical years revisited. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Bangert, A.W.(2004). The Seven Principles of Good Practice: A Framework for Evaluating Online Teaching. Internet and Higher Education, Elsevier, Cambridge, MA, 217–232.

Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (10.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Cabı, E. ve Gülbahar, Y.(2013). Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Etkililiğinin Ölçülmesi Için Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(3), 11-26.

Calisir, F., Altin Gumussoy, Ç., Bayraktaroglu, A.E. and Karaali, D. (2014). Predicting the Intention to Use a Web-Based Learning System: Perceived Content Quality, Anxiety, Perceived System Quality, Image, and the Technology Acceptance Model. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 4(5), 515-531.

Chaney B.H., Eddy, J.M., Dorman, S.M., Glessner, L., Lee Green, B. & Lara-Alecio, R. (2007) Development of an Instrument to Assess Student Opinions of the Quality of Distance Education Courses, American Journal of Distance Education, 21(3), 145-164.

Chou, C., Peng, H. Y., & Chang, C. Y. (2010). The technical framework of interactive functions for course-management systems: students' perceptions, uses, and evaluations. Computers & Education, 55(3), 1004-1017.

Cui, G.A. (2013). Effects of Students’ Characteristics and Locus of Control on Their Satisfaction with Online Distance Education Experience. Virginia Polytechnic Institute and State University. PhD thesis.

Eom, S.B. (2014). Understanding e-Learners’ Satisfaction with Learning Management Systems. Bulletin of the IEEE Technical Committee on Learning Technology, 16 (2/3), 10-13.

Gülbahar, Y. (2009). E-öğrenme, Pegem Akademi, Ankara.

Gülbahar, Y.(2012). E-Öğrenme Ortamlarında Katılımcıların Hazır Bulunuşluk ve Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülmesi için Ölçek Geliştirme Çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45 (2), 119-137.

İmhan, M. ve Çetin, B. (2013). Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Hazır Bulunuşluk Ölçeği’nin (ÇÖHBÖ) Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 3(2), 72-101.

Kalaycı, Ş. (2006). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil.

Kantoğlu, B., Torkul, O. ve Altunışık, R. (2013). E-öğrenmede Öğrenci Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Model Önerisi. Business and Economics Research Journal, 4 (2), 121-141.

Kemshal-Bell, G. (2001) The Online Teacher. Final report prepared for the Project Steering Committee of the VET Teacher and Online Learning Project, ITAM, ESD, TAFENSW. http://cyberteacher.onestop.net/final%20report.pdf

Kocadere, S.A. (2013). Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğrenen memnuniyeti. Ulusal Uzaktan Eğitim ve Teknolojileri Sempozyumu, Konya.

Levy, Y. (2007). Comparing dropouts and persistence in e-learning courses. Computers & Education, 48, 185–204.

Liaw,S.S., Huang, H.M.& Chen, G.D.(2007). Surveying instructor and learner attitudes toward e-learning, Computers & Education, 49(4), P. 1066-1080, ISSN 0360-1315, http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2006.01.001.

Ozkan,S.& Koseler, R. (2009). Multi-dimensional students’ evaluation of e-learning systems in the higher education context: An empirical investigation, Computers & Education, 53(4), P. 1285-1296, ISSN 0360-1315, http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2009.06.011.

Rothman, T., Romeo, L., Brennan, M. & Mitchell, D. (2011). Criteria for Assessing Student Satisfaction with Online Courses. International Journal for e-Learning Security (IJeLS), 1 (1/2).

Shee, D. Y., & Wang Y. S. (2008). Multi-criteria evaluation of the web-based e-learning system: A methodology based on learner satisfaction and its applications. Computers and Education, 50, 894-905.

Strachota, E. (2006) The Use of Survey Research to Measure Student Satisfaction in Online Courses. Midwest Research-to-Practice Conference in Adult, Continuing, and Community Education, University of Missouri-St. Louis, MO.

Sun, P. C., Tsai, R. J., Finger, G., Chen, Y. Y., & Yeh, D. (2008). What drives a successful e-Learning? An empirical investigation of the critical factors influencing learner satisfaction. Computers & Education, 50(4), 1183-1202.

Sung, E. & Mayer, R.E. (2012). Affective impact of navigational and signaling aids to e-learning. Computers in Human Behavior, 28(2), 473-483.

Tessema, M.T., Ready, K. and Yu, W. W. (2012). Factors Affecting College Students’ Satisfaction with Major Curriculum: Evidence from Nine Years of Data. International Journal of Humanities and Social Science, 2(2).

Wu, J., Tennyson, R.D.& Hsia, T. (2010). A study of student satisfaction in a blended e-learning system environment. Computers & Education, 55, 155–164.

Young, S. (2006). Student Views of Effective Online Teaching in Higher Education. The American Journal of Distance Education, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, USA, 65-77.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.