The Impact of Learning Strategy Based Online Activities on Academic Achievement and Retention in Science Education/ Öğrenme Stratejisi Temelli Çevrimiçi Etkinliklerin Fen Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi

Mesut ÜNLÜ, Serçin KARATAŞ
1.782 499

Öz


Bu araştırmanın amacı, öğrenme stratejisi temelli çevrimiçi etkinliklerin fen öğretiminde öğrencilerin akademik başarılarına ve öğrenmenin kalıcılığına olan etkisini ortaya koymaktır. Çalışma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında, Keçiören/Ankara’daki bir ortaokulun 5. sınıfında okuyan 57 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Deneysel çalışmadan önce araştırmanın çalışma grubu olarak belirlenen şubelerde öğrencilere öntest uygulanarak, ön bilgi düzeyleri belirlenmiştir. Deney ve kontrol grupları, öğrencilerin öntest puanları göz önüne alınarak, grup sayıları birbirine eşit olacak şekilde yansız (rastgele) atama ile oluşturulmuştur. E-öğrenme ortamı (deney grubu) ve geleneksel ortam (kontrol grubu) öğrencilerine 8 ders saati süreyle öğrenme stratejileri farkındalık eğitimi verilmiştir. Bilgisayar laboratuvarında gerçekleştirilen farkındalık eğitiminde öğrenciler tarafından 6 etkinlik yapılmıştır. Araştırmada her iki etkinlik ortamında bulunan öğrenciler kendilerine ev ödevi olarak verilen 12 etkinliği araştırma planına göre tamamlamışlardır. Deney grubu öğrencileri çevrimiçi etkinlikleri, Moodle ÖYS üzerinde yapmışlardır. Kontrol grubu öğrencileri ise basılı ortamda dağıtılan etkinlikleri uygulamışlardır. Araştırma sonucunda; öğrencilerin akademik başarıları açısından, e-öğrenme ortamı lehine anlamlı bir farklılık bulunurken, öğrenmenin kalıcılığı puanları arasında her iki grup açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Aslan, Ö. (2005). Enformasyon ve iletişim teknolojileri (ict) gerçekten verimli mi? verimlilik paradoksu üzerine bir değerlendirme. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6 (2), 41-55

Alessi, S.M. & Trollip, S.P. (2001). Multimedia for learning: Methods and development. Boston, MA; Allyn and Bacon.

Ateş, S. (2005). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları ile bu derste kullandıkları öğrenme stratejileri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Baş, G. (2012). Öğrenme stratejileri öğretiminin öğrencilerin ingilizce dersindeki akademik başarılarına, tutumlarına ve bilişötesi farkındalık düzeylerine etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(1), 49-71.

Belet, D. Ş. (2005). Öğrenme stratejilerinin okuduğunu anlama ve yazma becerileri ile türkçe dersine ilişkin tutumlara etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Bohn, R.E. & Short, C.E. (2009). How much information? 2009 Report on American consumers. 10 Mayıs 2015 tarihinde http://hmi.ucsd.edu/howmuchinfo_ research_ report_consum.php adresinden alınmıştır.

Bozkurt, N. (2007). Lise-1 tarih dersinde uygulanan farklı öğrenme stratejilerinin öğrencilerin başarılarına ve öğrenilenlerin kalıcılığına etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Carns, A. W., & Carns, M. R. (1991). Teaching study skills, cognitive strategies, and metacognitive skills through self-diagnosed learning styles. The School Counselor, 341-346.

Cebesoy, Ü.B. (2009). Fen eğitiminde anlamlandırma ve örgütleme stratejileri kullanımının öğrencilerin akademik başarı, tutum ve kavram öğrenmelerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Cross, J. (2004). An informal history of eLearning. On the Horizon, 12(3), 103-110.

Çalışkan, M. (2010). Öğrenme stratejileri öğretiminin yürütücü biliş bilgisine, yürütücü biliş becerilerini kullanmaya ve başarıya etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Çelen, F. K., Çelik, A., & Seferoğlu, S. S. (2011). Türk eğitim sistemi ve PISA sonuçları. Akademik Bilişim Konferansı’nda sunulmuş bildiri, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Dikbaş, Y. (2008). Öğrenme stratejilerinin öğretiminin ve ders işlenişinde kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, tutumlarına ve kalıcılığa etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Frankel, J. R. & Wallen, N. E. (2005). How to design and evaluate research in education. (6th ed.). USA: New York: McGraw-Hill International Edition.

Gülümbay, A. A. (2005). Yükseköğretimde web’e dayalı ve yüzyüze ders alan öğrencilerin öğrenme stratejilerinin, bilgisayar kaygılarının ve başarı durumlarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Gümüş, N. (1997). Öğrenmeyi öğretmenin öğrenci erişisi, kalıcılığı ve akademik benliğe etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Güyer, T. & Üstündağ, M. T. (2008). İnternet temelli eğitim. Halil İbrahim Yalın (Ed.) Bölüm VII: Öğrenme yönetim sistemleri ve örnek uygulama içinde (s. 248-251 ). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Güven, M. (2004). Öğrenme stilleri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Horton, W. (2000). Designing web based training. How to teach anyone anything anywhere anytime. New York: Wiley.

İspir, O. A., Polat, Z. S. ve Saygı, E. (2011). Üstün başarılı öğrencilerin öz düzenleyeci öğrenme stratejileri, matematiğe karşı motivasyonları ve düşünme stilleri. Eğitim ve Bilim, 36(162), 235-246.

Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler (22. Basım). Ankara: Nobel Yayınları.

Keller, J. & Burkman, E. W. (1993). Instructional message design: principles from the behavioral and cognitive sciences. Fleming, M. & Levie, W.H. (Ed.). Motivation principles içinde (s. 5-49). Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications.

Khan, B. H. (Ed.). (1997). Web-based instruction. Englewood Clifss, NJ: Educational Technology Puplications.

Kulik, C. L. C., & Kulik, J. A. (1991). Effectiveness of computer-based instruction: An updated analysis. Computers in Human Behavior, 7(1), 75-94.

Kutlu, M.O. (2012). İlköğretim öğrencilerine ve ailelerine yönelik “bilgisayar destekli ders çalışma ve öğrenme stratejileri eğitimi”nin başarıya etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012), 212-226.

MEB. (2012). PISA 2012 sunusu. 2 Şubat 2015 tarihinde http://pisa.meb.gov.tr/?lang=tr adresinden alınmıştır.

Mayer, R. E., & Moreno, R. (2003). Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning. Educational psychologist, 38(1), 43-52.

Özer, B. (2002). İlköğretim ve ortaöğretim okullarının eğitim programlarında öğrenme stratejileri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1 (1) 17-32.

Öztürk, B. (1995). Genel öğrenme stratejilerinin öğrenciler tarafından kullanılma durumu. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Schlechty, P. (2011). Okulu yeniden kurmak (Y. Özden, Çev.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Senemoğlu, N. (2005). Gelişim öğrenme ve öğretim (9. Baskı). Ankara: Gazi Kitapevi.

Smith, S. S. (2006). Web-based instruction: A guide for libraries. USA: American Library Association.

Somuncuoğlu, Y., & Yıldırım, A. (1998). Öğrenme stratejileri: Teorik boyutları, araştırma bulguları ve uygulama için ortaya koyduğu sonuçlar. Eğitim ve Bilim, 22(110), 31-39.

Sünbül, A. M. (1998). Öğrenme stratejilerinin öğrenci erişi ve tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Talu, N. (1997) Ankara özel tevfik fikret lisesi 10. sınıf öğrencilerinin kullandıkları öğrenme stratejilerinin akademik başarıları üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Tay, B. (2002). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde sınıf ortamında kullandıkları öğrenme stratejileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Tekin, H. (1991). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (Genişletilmiş 17. Baskı). Ankara: Yargı Yayınevi.

Tuckman, B. W., & Kennedy, G. J. (2011). Teaching learning strategies to increase success of first-term college students. The Journal of Experimental Education, 79(4), 478-504.

Tunçer, B. K. & Güven, B. (2007). Öğrenme stratejileri kullanımının öğrencilerin akademik başarıları, hatırda tutma düzeyleri ve derse ilişkin tutumları üzerindeki etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 1-20.

TÜİK. (2015). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması. 24 Nisan 2015 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16198 adresinden alınmıştır.

Ural, A. & Kılıç, İ. (2006). Bilimsel araştırma süreci ve spss ile veri analizi spss 10.0-12.0 for windows (Genişletilmiş 2. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.

Weinstein, C. (1988). Assesment and training of student learning strategies. R. R. Schmeck (Ed.). Learning and study strategies. New York: Plenum Press.

Winn, W. (1993). Instructional message design: principles from the behavioral and cognitive sciences. Fleming, M. & Levie, W.H. (Ed.). Perception principles içinde (s. 5- 126). Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications.

White, C.J. (1993). Metacognitive, cognitive social and effective strategy use in foreing language learning: a comparative study. Unpublished doctoral dissertation, In applied linguistics, Massey University.

Woolfolk, A. E. (1998). Educational psychology (7th ed). Boston, MA: Allyn & Bacon.

Wu, S. (2011). How much information is there in the world?. USC News. 10 Mayıs 2015 tarihinde http://news.usc.edu/29360/how-much-information-is-there-in-the-world/ adresinden alınmıştır.

Yalın, H.İ. (2001). Hizmet içi eğitim programlarının değerlendirilmesi. MEB Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, (150).

Yıldız, N. (2003). İlköğretim 5. sınıf fen bilgisi dersinde öğrencilere kazandırılan öğrenme stratejilerinin öğrencilerin akademik başarıları ve hatırda tutma düzeyleri üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.