An overview of application measurement and evaluation in Turkish language and literature education / Türk dili ve edebiyatı eğitiminde ölçme ve değerlendirme uygulamalarına genel bir bakış

Ali GÖÇER
2.465 604

Öz


Verilen eğitimin amaçlar doğrultusunda sürdürülüp sürdürülmediğinin en önemli göstergesi, öğretim programında belirlenen kazanımların -bulundukları sınıf düzeyine göre- öğrencilerin konuşma ve davranışlarıyla yansıtabilmeleridir. Eğitimin planlı bir şekilde sürdürüldüğünün ve amaçlar doğrultusunda sonuçlanıp sonuçlanmadığının belirlenmesi, gerçekleştirilecek ölçme ve değerlendirme uygulamaları ile mümkündür. Bir başka ifade ile eğitimin işlevini yerine getirip getirmediği ölçme ve değerlendirme çalışmalarıyla belirlenir.

Türk Dili ve Edebiyatı eğitiminde öğrencilerin okuduklarını, dinlediklerini anlamalarından duygu, düşünce, tasarı ve isteklerini yerli yerince anlatabilmelerine; metin çözümleme süreçlerine katılımlarından temel dil becerilerini etkin bir şekilde kullanabilmelerine kadar temel beceri ve öğrenme alanlarında belirlenen kazanımlara sahip olmaları gerekir. Bu nitelikler öğrencilerin bulundukları sınıf seviyesinin gerektirdiği yeterlikleri kazanarak bir üst sınıfa/bir üst eğitim kurumuna hazırlanmış olmalarının ve verilen eğitimin amaçlar doğrultusunda ilerlediğinin de açık bir göstergesidir. Bu açıdan eğitimde öğrenci yeterlikleri ve kazanımlarının belirlenmesi için ölçme ve değerlendirme uygulamalarının sistemli bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

Bu çalışmada ortaöğretim kurumları Türk Dili ve Edebiyatı dersi içerisinde öğrencilerin etkinliklerdeki yeterliklerinin tespiti ve gelişim durumlarının belirlenmesi amacıyla hayata geçirilebilecek ölçme ve değerlendirme uygulamalarına değinilmiştir. Bu çerçevede Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin yapacakları süreç ve sonuç değerlendirme yöntem ve araçlarının kullanımına yönelik örnekler üzerinden inceleme ve açıklamalar yapılmıştır.

Anahtar kelimeler


Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi, öğrenci kazanımları, öğrenme ve öğretme süreci, ölçme ve değerlendirme

Tam metin:

PDF


Referanslar


Bahar, Mehmet; Nartgün, Zekeriya; Durmuş, Soner ve Bıçak, Bayram (2012). Geleneksel-Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Öğretmen El Kitabı (5. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Başol, Gülşah (2013). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (2. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Bıçak, Bayram (2014). Performans Değerlendirme (ss.197-238), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Editörler: S. Erkan ve M. Gömleksiz). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Çeşitli, İsmet (2006). Edebiyat Eğitiminde Edebî Metnin Yeri ve Anlamı. Millî Eğitim, 169, 75-84.

Çetin, Bayram (2008). Bilişsel Alan Davranışlarının Ölçülmesi (ss.67-142), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Editörler: S. Erkan ve M. Gömleksiz). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Demirel, Özcan (2009). Değerlendirme -Modül III- (ss. 211-282), Öğretme Sanatı (15. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Göçer, Ali (2014a). Öğretmen Rolleri, Öğrenci Etkililiği ve Eğitim Kazanımları Bakımından Türkçe Dersi Metin İşleme Süreci. Millî Eğitim, 204, 167-198.

Göçer, Ali (2014b). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme (ss. 183-227), Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi (Pedagojik Formasyon Öğrencileri İçin; Editörler: M. D. Erdem ve A. Akkaya). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Göçer, Ali (2014c). Türkçe Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Güler, Neşe (2011). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Gülleroğlu, H. Deniz (2012). Eğitim Hedeflerinin Sınıflaması ve Test planının Tasarlanması (ss. 121-166), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Editör: N. Çıkrıkçı-Demirtaşlı). Ankara: Elhan Yayınları.

Gültekin, Selda (2012). Performans Dayanaklı Değerlendirme (ss. 251-280), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Editör: N. Çıkrıkçı-Demirtaşlı). Ankara: Elhan Yayınları.

Gündoğdu, Kerim (2007). Ölçülebilir Öğrenme Amaçlarının Oluşturulması (ss. 17-50), Ölçme ve Değerlendirme (Editör: E. Karip). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Kutlu, Ömer; Doğan, C. Deha ve Karakaya, İsmail (2014). Ölçme ve Değerlendirme - Performansa ve Portfolyoya Dayalı Durum Belirleme. Ankara: Pegem Akademi.

MEB (2011a). Ortaöğretim Türk Edebiyatı Dersi 9-12. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayınları.

MEB (2011b). Ortaöğretim Dil ve Anlatım Dersi 9-12. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayınları.

MEB-KOMİSYON (2011). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri (Talim ve Terbiye Kurulunca uygun bulunan ve Bakanlık Makamının 26.01.2011 tarihli onayı ile yürürlüğe konulan rapor). İnternet erişim tarihi: 12.01.1014.

Yılmaz, Ali (2007). Ölçme-Değerlendirmede Testler (ss. 111-19), Ölçme ve Değerlendirme (Editör: E. Karip). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.