The Impact of Learning Strategy Based Online Activities on Academic Achievement and Retention In Science Education/Öğrenme Stratejisi Temelli Çevrimiçi Etkinliklerin Fen Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi

Oya YERİN GÜNERİ, Dean W. OWEN, İbrahim TANRIKULU, Fevziye DOLUNAY CUĞ, Ayşenur BÜYÜKGÖZE KAVAS
1.591 520

Öz


Bu çalışmanın temel amacı Eğitim Fakültesi öğrencilerinin kariyer gelişimi ihtiyaçlarını belirlemektir.  Bu amaca paralel olarak, katılımcıların kariyer gelişimi ihtiyaçlarında cinsiyete, sınıfa ve akademik başarıya göre anlamlı farklılıklar olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmanın katılımcılarını, yaşları 20 ile 27 arasında değişen,  236 (163 kız, 68 erkek, 5 cinsiyetini belirtmeyen) lisans öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kariyer Gelişimi İhtiyaçları Anketi” (KGİA) kullanılmıştır. Betimsel bulgular öğrencilerin öncelikli kariyer gelişimi ihtiyaçlarının,  iş dünyası hakkında bilgi edinmek, üniversiteden iş yaşamına geçiş,  kariyer planı oluşturma ve stresle başa çıkma olduğunu göstermiştir. Çok Yönlü Varyans Analizi sonuçları öğrencilerin kariyer gelişimi ihtiyaçlarında cinsiyet ve sınıfa göre bir farklılık olmadığını, ancak ihtiyaçların akademik başarı düzeyine göre değişiklik gösterdiğini ortaya koymuştur. Ayrıca bulgular, öğrencilerin kariyer gelişimi ihtiyaçları ile ilgili konularda en çok yardım aldıkları ilk üç kaynağın sırasıyla üniversitedeki hocalar, arkadaşlar ve internet olduğunu göstermiştir.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Abişeva, Ş. (1997). Eğitim Fakültesi öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen bazı etmenler. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Adıgüzel, O. (2009). Schein'in kariyer çapaları perspektifinde Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF öğrencilerinin kariyer değerlerine ilişkin bir araştırma. The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 31(1), 277-292.

Arıcak, T. (1999). Grupla psikolojik danışma yoluyla benlik ve mesleki benlik saygısının geliştirilmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Atik, G. ve Yalçın, İ. (2010). Counseling needs of educational sciences students at the Ankara University. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1520–1526. doi:10.1016/j.sbspro.2010.03.228

Aycan, Z., ve Fikret-Paşa, S. (2003). Career choices, job selection criteria, and leadership preferences in a transitional nation: The case of Turkey. Journal of Career Development, 30, 1-17.

Bacanlı, F. (2015). Career decision-making difficulties of Turkish adolescents. International Journal for Educational and Vocational Guidance (Çevrimiçi ilk yayın). doi:10.1007/s10775-015-9304-8.

Balın, E. (2008). The role of perceived career barriers and gender in predicting commitment to career choices of university students. (Unpublished master thesis). Middle East Technical University, Ankara.

Benton, S. A., Robertson, J. M., Tseng, W. C., Newton, F. B., ve Benton, S. L. (2003). Changes in counseling center client problems across 13 years. Professional Psychology: Research and Practice, 34, 66-72.

doi:10.1037/0735-7028.34.1.66

Brunner, J.L., Wallace, D.L., Reymann, L.S., Sellers J.J., ve McCabe A.G. (2014). College counseling today: Contemporary students and how counseling centers meet their needs. Journal of College Student Psychotherapy, 28, 257-324. doi:10.1080/87568225.2014.948770

Büyükgöze Kavas, A. (2011). Testing a model of career indecision among university students based on social cognitive career theory. (Unpublished dissertation). Middle East Technical University, Ankara.

Büyükgöze Kavas, A. (2014). Validation of the Career Adapt-Abilities Scale-Turkish Form and its relation to hope and optimism. Australian Journal of Career Development, 23, 125-132.

Büyükgöze Kavas, A. (2015). Kariyer psikolojik danışmanlığına yönelik tutum ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. VIII. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Erdoğmuş Zorver, C. (Kasım, 2013). Savickas’in kariyer yapılandırma kuramına dayalı örnek bir kariyer grup danışmanlığı çalışması, I. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi Bildiri Kitabı, 184-191.

Erdoğmuş Zorver, C. ve Korkut Owen, F. (2014). Kariyer uyumu ve iyimserliği ölçeği’nin geliştirilmesi. International Journal of Human Sciences, 11(2), 314-331.

Eyüboğlu G. (2006). Evaluation Of the universıty students’ career anchors. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Fouad, N. A., Guillen, A., Harris-Hodge, E., Henry, C., Novakovic, A., Terry, S., ve Kantamneni, N. (2006). Need, awareness, and use of career services for college students.Journal of Career Assessment, 14, 407–420. doi:10.1177/1069072706288928

Gallagher, R. P., Golin, A., ve Kelleher, K. (1992). The personal, career, and learning skills needs of college students. Journal of College Student Development, 33, 301-309.

Gizir, C. A. (2005). Orta Doğu Teknik Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin problemleri üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 196-213.

Haberstroh, S., Rowe, S., ve Cisneros, S. (2012). Implementing virtual career counseling and advising at a major university. Journal of Cases on Technology, 11, 31-44.

Işık, E. (2007, Eylül). Üniversite öğrencilerinin üniversitelerinde verilen kariyer danışmanlığı hizmetlerine ilişkin algı ve beklentileri. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

Kelly, K. R., ve Pulver, C. A. (2003) Refining measurement of career indecision types: a validity study. Journal of Counseling and Development, 81(11), 445-454.

Koç, M., (1991). K.T.Ü. Fatih Eğitim Fakültesi birinci sınıf öğrencilerin meslek seçimlerine etki eden faktörlerin belirlenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Korkut Owen, F., Dursun Kepir, D., Özdemir, S., Ulaş, Ö. ve Yılmaz, O. (2012). Üniversite öğrencilerinin bölüm seçme nedenleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 135-151.

Kuzgun, Y. (2000). Meslek Danışmanlığı Kuramlar Uygulamalar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Lunneborg, P.W. (1986).Assessing students’ career needs at a large state university. Teaching of Psychology, 13, 189–192.

Mauer, E. B., ve Gysbers, N. C. (1990). Identifying career concerns of entering university freshman using my vocational situation. Career Development Quarterly, 39, 155–165.

Pilavcı, D. (2007). Bilgi çağında değişen kariyer anlayışı ve üniversite öğrencilerinin kariyer tercihlerini etkileyen faktörler üzerine bir uygulama. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Pişkin, M., ve Gerçek, N. (2008, April). Career values of university students. International Congress of Counseling, Istanbul, Turkey.

Işık, E. (2007, Eylül). Üniversite öğrencilerinin üniversitelerinde verilen kariyer danışmanlığı hizmetlerine ilişkin algı ve beklentileri. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

Sarıkaya, T., ve Khorshid, L. (2009). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen etmenlerin incelenmesi: Üniversite öğrencilerinin meslek seçimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7, 393-423.

Super, D. E. (1988). Vocational adjustment: Implementing a self-concept. The Career Development Quarterly, 36(4), 351-357.

Super, D. E. (1990). A life-span, life-space approach to career development. In D. Brown, ve L. Brooks (Eds.), Career choice and development (2nd ed., pp. 197–261). San Francisco: Jossey-Bass.

Ware, M. E. (1986). Assessing students' career needs at a small private university. Teaching of Psychology, 13(4), 185-188.

Yerin Güneri, O., Aydın. G., ve Skovholt, T. (2003). Counselling needs of students and evaluation of counseling services at a large urban university in Turkey. International Journal for the Advancement of Counselling, 25(1), 53-63.

Yerin Güneri, O., & Çapa Aydın, Y. (Ekim 2010). ODTÜ öğrencilerinin psikolojik danışma ve rehberlik ihtiyaçları analizi çalışması. V. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu, Mersin.

Zalaquett, C. P., ve Osborn, D. S. (2007). Fostering counseling students’ career information literacy through a comprehensive career web site. Counselor Education and Supervision, 46, 162-171.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.