Studying writing attitudes of secondary school students with regard to various variables / Ortaokul öğrencilerinin yazmaya yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi

Kemal Zeki ZORBAZ, Nuray KAYATÜRK
1.638 628

Öz


ABSTRACT

 

This study aims to measure the attitudes of secondary school (5th, 6th, 7th, 8th grades) students towards writing with regard to various variables. Study group of this causal-comparative research consisted of 817 secondary-school students attending schools selected from Antakya district. Conclusions of the study: It was found out that approximately 34 % secondary school students’ attitude towards writing was positive. The female students’ attitude towards writing was more positive compared to the boys. The 5th grade students had more positive attitudes (54,4 % positive) towards writing when compared to the 6th , 7th  and 8th graders. And positive attitudes towards writing decreased from the 5th grade to the 8th grade. Educational background, occupation of parents and the average monthly income of the family did not cause significant difference. Writing attitude of students, who kept diaries and had writing habits, was more positive compared to the ones who did not. Writing Attitude of students who read 1 to 3 books other than course books within the last year was lower compared to those who read 4 to 15 books. Writing attitude of students who had positive consideration about reading and writing was more positive compared to those who had negative consideration. It was concluded that writing attitude of students who spent more than 3 hours in front of TV, computer, and tablet was lower.

 

Keywords: Turkish language instruction, writing skill, writing attitude, written expression.

 

 

ÖZET

 

Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin yazmaya yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler çerçevesinde ölçülmesi amaçlanmıştır. Nedensel karşılaştırma modelindeki bu araştırmanın örneklemini; Antakya’daki iki okulda öğrenim gören 817 ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Ortaokul öğrencilerinin yaklaşık % 34’ünün yazmaya yönelik tutumlarının olumlu olduğu belirlenmiştir. Kızların yazmaya yönelik tutumu erkeklere göre daha olumludur. 5.sınıf (% 54,4’ü olumlu) öğrencilerinin 6, 7 ve 8.sınıftakilere göre yazmaya yönelik daha olumlu tutuma sahip oldukları ve yazmaya yönelik olumlu tutumun 5.sınıftan 8.sınıfa doğru düştüğü tespit edilmiştir. Anne ve babanın öğrenim durumu, mesleği ve ailenin ortalama aylık geliri yazma tutumunda anlamlı bir farklılık oluşturmamıştır. Okuma alışkanlığı olanların ve okuma alışkanlığı yönünden kendine yönelik olumlu yönde değerlendirmelerde bulunanların yazmaya yönelik tutumları, daha az okuyanlara ve değerlendirmeleri olumsuz olanlara göre daha olumludur. Günlük tutanların ve yazma alışkanlığı olanların yazmaya yönelik tutumu daha olumludur. Türkçe öğretmeninin yazılı anlatım etkinliği yaptırması yazma tutumunda düşük düzeyde etkilidir. Öğrencilerin yazma öz değerlendirmelerinin yazmaya yönelik tutumda yüksek düzeyde etkili olduğu tespit edilmiştir.Televizyon, bilgisayar veya tablet başında 3 saatten fazla vakit geçirenlerin yazma tutumunun düştüğü belirlenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, yazma becerisi, yazmaya yönelik tutum, yazılı anlatım.

 


Anahtar kelimeler


Türkçe öğretimi, yazma becerisi, yazmaya yönelik tutum, yazılı anlatım

Tam metin:

PDF


Referanslar


Daly, J. (1985). Writing Apprehension. in When a writer can’t write studies in writer’s block and other composing process problems. Mike ROSE (Ed). New York: Guilford Press. pp.43-82.

Erdoğan, Ö. (2012). Süreç temelli yaratıcı yazma uygulamalarının yazılı anlatım becerisine ve yazmaya ilişkin tutuma etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Fishbein, M. & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley.

Göçer, A. (2014). Yazma tutum ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 515-524.

Graham, S.; Berninger, V. & Weihua, F. (2007). The structural relationship between writing attitude and writing achievement in first and third grade students. Contemporary Educational Psychology, 32, 516–536.

İnceoğlu, M. (2004). Tutum, algı, iletişim. Ankara: Elips Kitap.

Kear, D., Coffman, G., McKenna, M., & Ambrosio, A. (2000). Measuring attitude toward writing: A new tool for teachers. Reading Teacher, 54, 10–23.

Knudson, R. E. (1991). Development and use of a writing attitude survey in grades 4 to 8. Psychological Reports, 68, 807-816.

Knudson, R. E. (1992). Development and application of a writing attitude survey for grades 1 to 3. Psychological Reports, 70, 711-720.

Knudson, R. E. (1993). Development of a writing attitude survey for grades 9 to 12: Effects of gender, grade, and ethnicity. Psychological Reports, 73, 587-594.

Knudson, R. E. (1995). Writing experiences, attitudes, and achievement of first to sixth graders. The Journal of Educational Research, 89(2), 90-97.

MEB. (2006). İlköğretim Türkçe dersi 6-8.sınıflar öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları.

MEB. (2009). İlköğretim Türkçe dersi 1-5.sınıflar öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.

Özdemir, B. (2014). Analitik yazma ve değerlendirme modelinin Türkçe öğretmeni adaylarının yazma becerilerine ve yazma tutumlarına etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Seban, D. (2012). Yazarlık döngüsünün üçüncü sınıf öğrencilerinin yazmaya karşı tutum, algı ve yazma becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 37(164), 147-158.

Susar Kırmızı, F. & Beydemir, A. (2012). İlköğretim 5.sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının yazmaya yönelik tutumlara etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 319-337.

Susar Kırmızı, F. (2009). Türkçe dersinde yaratıcı drama yöntemine dayalı yaratıcı yazma çalışmalarının yazmaya yönelik tutuma etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 2(5), 159-177.

Temizkan, M. & Sallabaş, M. E. (2009). Öğretmen adaylarının okuma ve yazmaya yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(27) (2009): 155-176.

Tompkins, G. (2006). Literacy for the 21th century: A balanced approach. New Jersey: Pearson Education.

Uygun, M., Aktürkoğlu, B. & Dedeoğlu, H. (2014). Öz düzenleme stratejisi gelişimi öğretiminin yazılı anlatıma, yazmaya yönelik öz düzenleme becerisini ve tutuma etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies, 28, 131-156.

Ünal, E. & İşeri, K. (2012). Analysis of the relationship between reading and writing attitudes of teacher candidates and their academic achievements through the structural equation model. Elementary Education Online, 11(4), 1066-1076.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.