A Qualitative Study on The Motivation of Turkish EFL Teachers Working At State Universities / Devlet Üniversitelerinde Çalışan Türk İngilizce Öğretmenlerinin Motivasyonu Üzerine Nitel Bir Araştırma

Elçin ÖLMEZER ÖZTÜRK
2.068 926

Öz


Nitel bir araştırma desenine sahip bu çalışmada Türkiye’deki devlet üniversitelerinde çalışan İngilizce öğretmenlerinin motivasyonu incelenmektedir. Araştırmaya farklı devlet üniversitelerinde çalışan 20 okutman katılmış ve katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme ve günlük yansıtıcı yazımlar ile toplanan veriler Creswell (2011)’in nitel içerik analizi şemasına bağlı olarak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar öğretmen motivasyonunun öğretmenler için mesleği devam ettirmek adına temel bir itici güç olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca öğrencilerin, yönetimle alakalı konuların ve çalışma koşullarının öğretmen motivasyonunu olumlu ya da olumsuz etkileyen faktörler olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya katılan öğretmenler daha iyi çalışma koşullarının, kurumlarında oluşturulacak daha samimi bir ortamın ve daha sistemli bir yönetim anlayışının onları mesleklerinde daha motive edeceğini belirtmişlerdir. Çalışmanın son bölümünde bu sonuçlar alanyazındaki çalışmalar eşliğinde tartışılmış ve İngilizce öğretmenlerinin motivasyonunu arttırmaya yardımcı olacak bazı öneriler getirilmiştir

Anahtar kelimeler


Öğretmen motivasyonu, Türk İngilizce öğretmenleri, nitel araştırma

Tam metin:

PDF (English)


Referanslar


Atkinson, E. S. (2000). An investigation into the relationship between teacher motivation and pupil motivation. Educational Psychology, 20(1), 45-57.

Aydın, S. (2012). Factors causing demotivation in EFL teaching process: A case study. The Qualitative Report, 17, 1-13.

Baum, L. (2002). Enthusiasm in teaching. Political Science & Politics, 35 (1), 87.

Bernaus, M., Wilson, A., & Gardner, R. C. (2009). Teachers’ motivation, classroom strategy use, students’ motivation and second language achievement. Porta Linguarum, 12, 25-36.

Bradley, C. A. (2010). Exploring relationships between EFL teacher motivation, meaningful content, and learner motivation. Journal of the Faculty of Global Communication,

Brophy, J. (1983). Conceptualizing student motivation. Educational Psychologist, 18, 200-215.

Connie, R. J. (2000). Factors influencing motivation and de-motivation of Mexican EFL teachers. Paper presented at the annual meeting of Teachers of English to Speakers of Other Languages, Vancouver, Canada. ERIC database (ED459605) (accessed 09/28/2009).

Creswell, J. W. (2011). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Boston: Pearson.

Dörnyei, Z., and Otto, I. (1998). Motivation in action: A process model of L2 motivation. Working Papers in Applied Linguistics, 4, 43-69.

Dörnyei, Z. and Schmidt, R. (2001). Motivation and second language acquisition. Honolulu, HI: University of Hawaii Press.

Dweik, B. S. & Awajan, N. W. (2013). Factors that enhance English language teachers’ motivation in Jordanian secondary schools. English Linguistics Research, 2 (1), 33-42.

Fidan, Ç. (2014). The relation between teachers’ motivation and enthusiasm in ELT: a descriptive study. (Unpublished MA Thesis) Çukurova University, Adana, Turkey.

Gardner, R. C. (2007). “Motivation and second language acquisition”. Porta Linguarum, 8, 9- 20

Gardner, R.C., Lalonde, R.N., and Moorcroft, R. (1985). The role of attitudes and motivation in second language learning: Correlational and experimental considerations. Language Learning, 35, 207-227.

Guilloteaux, M. & Dornyei, Z. (2008). Motivating language learners: A classroom-oriented investigation of the effects of motivational strategies on student motivation. TESOL Quarterly, 42, 55-77.

Hettiarachchi, S. (2010). ESL teacher motivation in Sri Lankan public schools. Masters Theses and Doctoral Dissertations. Paper 316. Retrieved from http://commons.emich.edu/theses/316

Kazerouni, N. & Sadighi, F. (2014). Investigating Iranian female EFL teachers' motivation and job satisfaction level at public schools and private language institutes in Shiraz. International Journal on Studies in English Language and Literature, 2 (8), 93-105.

Kızıltepe, Z. (2008). Motivation and demotivation of university teachers. Teachers and Teaching, 14 (5), 515-530.

Mathew, L. J. (2005). The impact of higher salaries and performance-related pay on retention rate of graduate teachers of public schools in Singapore:. Facultry of Education. Monash University.

Metcalfe, A. & Game, A. (2006). The teacher’s enthusiasm. The Australian Educational Researcher, 33, (3).

Ryan, R.M., and Deci, E.L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25 (1), 54-67.

Shoaib, A. (2004). The motivation of teachers of English as a second language. Unpublished doctoral dissertation, University of Nottingham, Nottingham.

Stevick, E. W. (1980). Teaching language: A way and ways. Rowley, MA: Newbury House.

Williams, M., and Burden, R. (1997). Psychology for language teachers. Cambridge, England: Cambridge University Press.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.