A Study on Prospective Teachers’ Educational Beliefs / Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları Üzerine Bir Çalışma

Raşit ÇELİK, Fatih ORÇAN
1.999 565

Öz


Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefeleri üzerine yapılmış çalışmalar genel anlamda sınırlıdır. Çalışmalar her ne kadar belirli eğitim felsefelerine genel bir eğilim olduğunu ve öğretmen adaylarının da bu eğilim doğrultusunda eğitim inançlarını şekillendirdiklerini işaret etse de, aslında çalışmaların kapsamı genişledikçe öğretmen adaylarının eğitim felsefelerine karşı tutumlarının o kadar da belirgin olmadığı görülmektedir. Bazı çalışmalar öğretmen adaylarının eğitim felsefelerine dair yeterli bilgiye sahip olmadıklarına işaret etmektedir. Aslında bunun bir nedeninin, Eğitim Felsefesi derslerinin öğrencilere kimi eğitim fakültelerinde hiç kimilerinde ise yetersiz şekilde sunulmasıyla alakalı olduğu vurgulanmıştır. Fakat ilgili literatür incelendiğinde, her ne kadar öğretmen adaylarının eğitim felsefelerine eğilimleri ortaya konmuş ve Eğitim Felsefesi dersinin gerekliliği vurgulanmış olsa da, Eğitim Felsefesi dersinin öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefelerine etkisinin şu ana kadar incelenmediği görülmektedir. Bu çalışmada ise, Eğitim Felsefesi dersinin öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefeleri üzerinde etkisi olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Eğitim Felsefesi dersinin öğretmen adayları üzerindeki etkisi çeşitli değişkenlerce incelenmiştir.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Altınkurt, Y., Yılmaz, K., & Oğuz, A. (2012). İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu Öğretmenlerinin Eğitim İnançları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 1-19.

Biçer, B., Er, H. & Özel, A. (2013). Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları ve Benimsedikleri Eğitim Felsefeleri Arasındaki İlişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama, (9)3, 229-242.

Çalışkan, İ. (2013). Fen Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi Yaklaşımları ile Planlama Süreçleri Üzerine Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (1), 68-83.

Çetin, B, İlhan, M. & Arslan, S. (2012). Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Çeşitli Değişkenler Acısından İncelenmesi. International Journal of Social Science, 5(5), 149-170.

Çoban, A. (2007). Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Sürecine İlişkin Felsefi Tercihlerini Değerlendirme. Üniversite ve Toplum, 7(4). http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=331 (2 Eylül 2014 tarihinde ziyaret edilmiştir).

Doğanay, A. & Sarı, M. (2003). İlköğretim Öğretmenlerinin Sahip Oldukları Eğitim Felsefelerine İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi “Öğretmenlerin Eğitim Felsefeleri”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(3), 321-337.

Doğanay, A. (2011). Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Felsefi Bakış Açılarına Etkisi. Eğitim ve Bilim, 36(161), 332-348.

Duman, B. (2008). Öğrencilerin Benimsedikleri Eğitim Felsefeleriyle Kullandıkları Öğrenme Stratejileri ve Öğrenme Stillerinin Karşılaştırılması. Ç. Ü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 203-224.

Duman, B. & Ulubey, Ö. (2008). Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Öğretim Teknolojilerini ve İnterneti Kullanma Düzeylerine Etkisi ile İlgili Görüşleri. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 95- 114.

Ekiz, D. (2005). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitim Felsefesi Akımlarına İlişkin Eğilimlerinin Karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 1-11.

Ekiz, D. (2007). Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi Akimleri Hakkında Görüşlerinin Farklı Programlar Açısında İncelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1-12.

Ergün, M. (2009). Eğitim Felsefesi. Ankara: Pegem.

Geçici, S. & Yapıcı, Ş. (2008). İlköğretim Öğretmenlerinin Eğitim Felsefesiyle İlgili Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 1(2), 57-64.

Gutek, G. L. (2001). Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar. Ankara: Ütopya.

Ilgaz, G., Bülbül, T. & Çuhadar, C. (2013). Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları ile Öz-Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 50-65.

Kanatlı, F. & Schreglman, S. (2014). İlköğretim Öğretmenlerinin Sahip Oldukları Eğitim Felsefelerine İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 9(1), 127-138.

Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel.

Koçak, C., Ulusoy F. M. & Önen, A. S. (2012). Öğretmen Adaylarının Kimlik İşlevlerinin ve Eğitim İnançlarının İncelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 23-30 Haziran 2012, Niğde.

Noddings, N. (2007). Philosophy of Education (Second Edition). Boulder: Westview Press.

Oğuz, A., Altınkurt, Y., Yılmaz, K., & Hatipoğlu, K. (2014). Öğretmenlerin Eğitim İnançları ile Öğrenen Özerkliğini Destekleme Davranışları Arasındaki İlişki. Tukish Journal of Educational Studies, 1(1), 37-78.

Okoro, O. (2006). Branches of Philosophy in Education. Eugene: Wipf and Stock Publishers.

Önen, A. S. (2011). Öğretmen Adaylarının Eğitime Yönelik İnançları ile Epistemolojik İnançlarının Mesleklerine Yönelik Tutumlarına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 293-301.

Sönmez, V. (2002). Eğitim Felsefesi. Ankara: Anı.

Uçgun, D. (2012). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Seçmeli Ders Tercihlerin Etkileyen Etmenler. International Journal of Human Sciences [Online] 9(2), 1337-1349.

Wiles, J. & Bondi, J. (1989). Curriculum Development, 3rd Edition. Columbus: Merrill Publication Com.

Yılmaz, K., Altınkurt, Y. & Çokluk, Ö. (2011). Eğitim İnançları Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 335-250.

Yapıcı, Ş. (2013). Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefeleri. Turkish Studies, 8(8), 1431-1452.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.