The Development of Higher Education Life Satisfaction Scale/Yükseköğrenim Yaşam Doyumu Ölçeğinin Geliştirilmesi

Murat EROL, İbrahim YILDIRIM
1.953 564

Öz


Bu çalışmada, Türk kültüründe Yükseköğrenim Yaşam Doyumu Ölçeği (YYDÖ) geliştirilmiştir. YYDÖ’nün geçerlik ve güvenirlik çalışmaları toplam 852 (erkek: 637, kız: 215) üniversite öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Veriler SPSS 18.00 ve LISREL 8.8 programı ile analiz edilmiştir. YYDÖ’nün yapı geçerliği açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda YYDÖ’nün beş faktörlü bir yapı içerdiği görülmüştür. Birinci faktör “genel üniversite doyumu”; ikinci faktör, “öğretim üyelerinden sağlanan doyum”; üçüncü faktör, “üniversite sosyal hizmetlerinden sağlanan doyum”; dördüncü faktör, “üniversite imkânlarından sağlanan doyum”; beşinci faktör, “üniversite yönetiminden sağlanan doyum” olarak adlandırılmıştır. YYDÖ, toplam varyansın %58.35’ini açıklamaktadır. Ölçüt geçerliği için yapılan uygulama sonucunda YYDÖ ile Genel Yaşam Doyumu Ölçeği (Diener, Emmons, Larsen ve Griffin, 1985) arasında pozitif yönde manidar bir ilişki olduğu görülmüştür (r=.64, p<.01). YYDÖ’nün güvenirlik çalışmasında iç tutarlılık katsayısı .93 bulunmuştur. Ölçeğin iki hafta ara ile yapılan test-tekrar test güvenirlik çalışmasında ise pearson momentler korelâsyon katsayısı rᵪᵪ=.996 (p<.01) bulunmuştur. Ayrıca, ölçeğin madde-toplam korelasyonlarının .35 ile .75 arasında sıralandığı ve t-testi sonuçlarına göre %27’lik alt-üst grupların ortalamaları arasındaki tüm farkların manidar olduğu (p<.001) bulunmuştur. Bu bulgulara dayanarak, YYDÖ’nün geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. 


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.