Evaluation of Selective Course of Science Application According to The Views of Middle School Students (5th, 6th And 7th Grades)/5., 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Seçmeli Bilim Uygulamaları Dersinin Değerlendirilmesi

Munise SEÇKİN KAPUCU
1.556 499

Öz


Bu çalışmada 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin görüşlerine göre seçmeli bilim uygulamaları dersinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında Eskişehir’de üç farklı ortaokulda 5. 6. ve 7. sınıflarında öğrenim gören 666 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmaya 5. sınıflardan 259, 6. Sınıflardan 186 ve 7. sınıflardan 221 öğrenci katılmıştır. Bu araştırmada verilerin toplanmasında, bilimsel tutum düzeylerinin belirlenmesi için Moore ve Foy (1997) tarafından geliştirilen ve Demirbaş ve Yağbasan (2006)  tarafından Türkçeye uyarlanan Bilimsel Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada “Bilimsel Tutum” ölçeğinin tek boyutluluk sınamasında açıklayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 21.0 istatistik paket programlarından yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde, t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmanın analiz sonuçlarına göre, bilime karşı tutum puanlarında cinsiyet, sınıf düzeyi, eğitim alınan okul, anne ve babanın eğitim düzeyleri değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilirken; bilim uygulamaları dersini alıp almama değişkeni açısından tutum puanları arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Bu araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak öğrencilerin bilime yönelik olumlu tutum geliştirebilmeleri için seçmeli bilim uygulamaları dersinin içeriği yeniden düzenlenmeli ve bu konuyla ilgili öğretmenlere eğitimler düzenlenmelidir.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Akpinar, E., Yildiz. E., Tatar, N., & Ergen, O. (2009). Students’ attitudes toward science and technology: An investigation of gender, grade level, and academic achievement. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2804-2808.

Anwer, M., Iqbal, H. M., & Harrison, C. (2012). Students’ attitude towards science: A case of Pakistan. Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology, 10(1), 3-9.

Başaran, İ. E. (1978). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Bilim Matbaası.

Baykul, Y. (1990) İlkokul beşinci sınıftan lise ve dengi okulların son sınıflarına kadar matematik ve fen derslerine karşı tutumda görülen değişmeler. Ankara: ÖSYM Yayınları.

Boone, W. J. (1997). Science attitudes of selected middle school students in China: A preliminary investigation of similarities and differences as a function of gender. School Science and Mathematics, 97(2), 96-103.

Bozdoğan, B., Bozdoğan, A. E., ve Şengül, Ü. (2014). “Bilim Uygulamaları” Dersi ile İlgili Öğretmen Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 96-109.

Büyüköztürk, S., (2002). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Yayınları.

Büyüktaşkapu, S. (2010). 6 yaş çocuklarının bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bir bilim öğretim programı önerisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Caleon, I. S., & Subramaniam, R. (2008). Attitudes towards science of intellectually gifted and mainstream upper primary students in Singapore. Journal of Research in Science Teaching, 45(8), 940-954.

Chalufour, I., & Worth, K. (2003).Discovering nature with young children education. Part of the young scientist series. Development Center Inc. Redleaf Press.

Cronbach, L. (1990). Essentials of Psychological Testing. New York: Harper & Row.

Demirbaş, M.ve Yağbasan. R (2006). Fen Bilgisi Öğretiminde Bilimsel Tutumların İşlevsel Önemi ve Bilimsel Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanma Çalışması, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi 19(2), 271-299.

Eisenhart, M., Finkel, E., & Marion, S. F. (1996) Creating conditions for scientific literacy: a re- examination. American Educational Research Journal, 33, 261-295.

Eke, C. (2013). Seçmeli “bilim uygulamaları” dersinin fen bilimlerinin öğretimi açısından önemi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 2(2), 182-188.

Erdoğan, S. C. (2013). Üstün zekâlı kızların bilime yönelik tutumları ve bilim insanı imajları. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 125-142.

Ergin, D. Y., & Özgürol, M. B. (2011, April). Bilimsel tutum ve duygusal zekâ arasındaki ilişki. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29, Antalya-Turkey.

Francis, L. J., & Greer, J. E. (1999). Attitude towards science among secondary school pupils in Northern Ireland: Relationship with sex, age, and religion. Research in Science and Technological Education, 17(1), 67-74.

George, R. (2000). Measuring change in students’ attitudes toward science over time: an application of latent variable growth modeling, Journal of Science Education and Technology, 9(3), 213-225.

George, R. (2006). A cross‐domain analysis of change in students’ attitudes toward science and attitudes about the utility of science. International Journal of Science Education, 28(6), 571-589.

Greenfield, T. A. (1996). Gender, ethnicity, science achievement, and attitudes. Journal of Research in Science Teaching, 33(8), 901-933.

Hair, J. F., Anderson R. E., Tahtam, R. L., & Black, W. C. (1998). Multivariate Data Analysis. New Jersey: Pearson Education.

Hamming, R. W. (1994). Science is in the eye of the beholder. Computer and Chemistry, 18(3), 353-357.

İrez, S. (2006). Are we prepared?: An assessment of preservice science teacher educators‘ beliefs about nature of science. Science Education, 90(6), 1113-1143.

Inhelder, B. & Piaget, J. (1969). The Early Growth of Logic in the Child. W. W. Norton & Company. INC. New York.

Jegede, O. J., & Fraser, B. (1989). Influence of socio-cultural factors on secondary school students' attitude towards science. Research in Science Education, 19(1), 155-163.

Keeves, J. P. (1975). The home, the school, and achievement in mathematics and science. Science Education, 59, 439-460.

Lederman, N. G., Abd-El-Khalick, F. Bell, R. L., & Schwartz, R. (2002). Views of nature of science questionnaire: Toward valid and meaningful assessment of learners’ conceptions of nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 39(6), 497-521.

Mıhladız, G., & Duran, M. (2011). İlköğretim öğrencilerinin bilime yönelik tutumlarının demografik değişkenler açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(20), 100-121.

MEB (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

MEB (2013a). İlköğretim Kurumları Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

MEB (2013b). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Bilim Uygulamaları Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

Moore, W. R., & Foy, R. L. H. (1997). The Scientific Attitude Inventory: A Revision (SAI II), Journal of Research in Science Teaching, 34(4), 327-336.

Moore, R. W. (1973). The development, field test, and validation of scales to assess teachers' attitudes toward teaching elementary school science. Science Education, 57(3), 271-278.

Neathery, F. M. (1997). Elementary and secondary students perceptions toward science: Correlations with gender, ethnicity, ability, grade, and science achievement. Electronic Journal of Science Education, 2(1), Retrieved from http://eric.ed.gov/?id=ED443661

Osborne, J., Simon, S., & Collins, S. (2003). Attitudes towards science: A review of the literature and its implications. International Journal of Science Education, 25(9), 1049-1079.

Ramsden, J. M. (1998). Mission impossible?: Can anything be done about attitudes to science?. International Journal of Science Education, 20(2), 125-137.

Schibeci, R. A. (1983). Selecting appropriate attitudinal objectives for school science. Science Education, 67(5), 595-603.

Schibeci, R. A., & Riley, J. P. (1986). Influence of students’ back groundand perceptions on science attitudes and achievement. Journal of Research in Science Teaching, 23(3), 177-187.

Schwartz, R. E. (2004). Epistemological views in authentic science practice: A cross discipline comparison scientist’s views of nature of science and scientific inquiry. Unpublished doctoral dissertation, Oregon State University.

Şan, İ., & Boran, A. İ. (2013). Scientific Attitude Levels of Gifted Students (A Case from Malatya). Journal of Theoretical Educational Science, 6(3), 434-454.

Tavşancıl, E. (2010). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, 4. Baskı, Nobel Yayıncılık, Ankara.

Tekbıyık, A.,Şeyihoğlu, A., Sezen Vekli, G., & Birinci Konur, K. (2013). Aktif öğrenmeye dayalı bir yaz bilim kampının öğrenciler üzerindeki etkilerinin incelenmesi. International Journal of Social Science, 6(1), 1383-1406.

Ye, R., Wells, R., Talkmitt, S., & Ren, H. (1998, April). Student Attitudes toward Science Learning: A cross-National study of American and Chinese Secondary School Students. Paper presented at the Annual Meeting of the National Science Teachers Association Las Vegas, NV.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.