The Effect of Posters Used as an Alternative Learning Tool on Studens’ Academic Achievement and Attitudes Towards the Course/Alternatif Bir Öğrenme Aracı Olarak Kullanılan Posterlerin Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkis

CEVAT EKER
1.524 401

Öz


Bu araştırmanın amacı, posterler kullanılarak gerçekleştirilen öğrenme ve öğretme etkinliklerinin, öğrencilerin akademik başarıları ve derse yönelik tutumları üzerindeki etkisini belirlemektir. 2014–2015 eğitim-öğretim yılında 5. Sınıfta öğrenim gören toplam 40 öğrenci ile yürütülen bu araştırmada, öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Deney grubundaki öğrencilere öğretmen kılavuz kitabındaki uygulamalara ek olarak poster hazırlama ve hazırladıkları posterleri sunma görevleri verilmiştir. Araştırma sosyal bilgiler dersinde haftada 3 saat olmak üzere 12 ders saatini kapsayan süre içerisinde gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere program öncesinde ve sonrasında akademik başarı testi ile tutum ölçeği, öntest-sontest olarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde, her grup için aritmetik ortalama ve standart sapma hesaplanmış olup gruplar arasındaki anlamlılığı test etmek için t-testi ve tek faktör üzerinde tekrarlı ölçümler için iki faktörlü anova testi kullanılmıştır. Tüm analizlerde. 05 anlamlılık düzeyi temel alınmıştır.

Araştırmanın sonucunda, Posterler kullanılarak gerçekleştirilen öğretim etkinliklerinin öğrencilerinin akademik başarılarını ve derse yönelik tutumlarını deney grubu lehine anlamlı bir şekilde arttırdığı bulunmuştur.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Akister, J., Bannon, A., and Mullender-Lock, H., (2000). Poster presentations in social work education assessment: a case study. Innovations in Education and Training International, 37(3), pp.229-233.

Arslan, M. M. (2010). Sosyal Bilgiler 7.sınıf öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Anıttepe Yayıncılık.

Arslan, O., Keskin, N. ve Bora, D., N. (2005). Alternatif Bir Öğrenme Aracı: Poster Sunumu Ödevi. Milli Eğitim Dergisi, (33)168.

Bayne, K. (2005, May). Using the poster session’ format in L2 contexts. Lifelong Learning: Proceedings of the 4th Annual JALT Pan-SIG Conference, Tokyo.

Bayrakçeken, S. (2007). Test Geliştirme. Ölçme ve Değerlendirme. Editör: Emin Karip. Pegem A Yayıncılık, Ankara.

Berry, J., & Nyman,M.A. (1998). Introducingmathematical modeling skills to students and the use of posters in assessment. Primus, 8, 103 115.

Bracher, L., Centrell, J. & Wilke, K. (1998). “ The process of poster presentation: a valuable learning experience ”, Medical Teacher , 20, ss: 552-557.

Cohen, L, Manion, L & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th edition). London: Routledge Falmer.

Conyers, V. (2003). Posters: an assessment strategy to foster learning in nursing education. Journal of Nursing Education, 42, 38-40.

Doğan, A., Kaya, O.N., Yılmaz, D. (2009, Eylül). Elementary School Students’ Experiences with Posters as an Authentic Assessment Approach in a Science and Technology Course. ESERA, İstanbul.

Dunstan, M. and Bassinger, P. (1997). An Innovative Model: Undergraduate Poster Sessions by Health Profession Majors as a Method for Communicating Chemistry in Context. Journal of Chemical Education, 74(9), 1067-1068

Eisen, A. (1998). “ Small-group presentations- teaching “science thinking” and context in a large biology class ”, Bioscience , 48, 53-58.

Fuller, R. (2000). Encouraging self directed learing through poster presentations. Proceedings of the 9th Annul Teaching Learning Forum, Perth.

Hasio, C. (2015). Visual Inspirations: The Pedagogical And

Cultural Significance Of Creative Posters In The Art Classroom, Journal of College Teaching & Learning – First Quarter 12, (1), 39-44.

Hay, I. & Thomas, S. M. (1999). Making sense with posters in biological science education. Journal of Biological Education, 33(4), 209-214.

Hubenthal, M. (2009). Wallpaper or instructional aids: A preliminary case study of science teachers’ perceptions and use of wall-posters in the classroom (S3.10.3). Paper presented at the annual meeting of the National Association of Research in Science Teaching Annual International Conference.

Huddle, P. A. (2000). How to present a paper or poster. Journal of Chemical Education, 77(9), 1152-1153.

Hughes, A. (2005). A poster project for an undergraduate sensation and perception course. Teaching of Psychology, 32, 58–59.

Hunter, K. A. (1997). Poster presentations. An alternative to the traditional classroom lecture. American Journal of Pharmaceutical, 61, 78-80.

Keskin, N. (2003). Fen Bilgisi Eğitimi 3. Sınıf Öğrencilerinin Gen Klonlama Konusunu Öğrenmelerine Poster Sunumu Etkinliğinin Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek LisansTezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Köseoğlu, D., Y. (2011). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Alternatif Bir Değerlendirme Aracı Olarak Posterlerin Etkililiğinin Araştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

MEB. (2005). Sosyal Bilgiler dersi (4–5.sınıflar) öğretim programı. http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/modules, 15 Şubat 2015 tarihinde erişildi.

Mills, P., Sweeney, W. V., DeMeo, S., Marino, R., & Clarkson, S. (2000, September). Using poster sessions as an alternative to written examinations: The poster exam. Journal of Chemical Education, 77,1158–1161.

Mulnix, A. & Penhale, S., J. (1997). “ Modeling the activities of scientists: a literature review and poster presentation assignments ”, The American Biology Teacher , 59, ss: 482-487

Oliveira, A. (2008). Poster presentation and learning log: Alternatives in Assessment at undergraduate and graduate levels. Signótica, 20(2), 235-252. www.revistas.ufg.br/index.php/sig/.../4783 adresinden 15 Şubat 2015 tarihinde erişildi.

O‘Neil, C. (2001). A poster session to describe student experiences in community nutrition agencies. Journal of Nutrition Education, 33, 297-298.

Yanpar, T., Çakır, Ö. S. ve Şahin, B. (2000). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerine karşı tutumları, akademik benlik kavramları ve bilişsel öğrenme düzeyleri (Millî Eğitim Bakanlığı EARGED Projesi), Ankara.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.