The Views of Pre-Service Teachers on The Skill of Accurately, Aesthetic and Effective Using of Turkish Language: A Case Study /Öğretmen Adaylarının Türkçeyi Doğru, Güzel ve Etkili Kullanma Becerisiyle İlgili Görüşleri: Bir Durum Çalışması

Fatih KANA
1.740 636

Öz


Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisiyle ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmada amaçsal örnekleme yöntemlerinden tipik durum örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya Türkiye’nin batısında yer alan bir üniversitede 2013-2014 akademik yılında Türkçe Eğitimi Bölümü 4. sınıfta öğrenim gören 28 kadın 19 erkek Türkçe öğretmeni adayı katılmıştır. Araştırmanın verileri, 2013-2014 akademik yılı bahar yarıyılının son haftasında toplanmıştır. Araştırmada Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma beceriyle ilgili görüşlerini, okul ve deneyimi öğretmenlik uygulaması derslerindeki gözlemlerini tespit edebilmek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma verileri içerik analizi tekniği yoluyla analiz edilmiştir. Türkçe öğretmeni adayları Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisine yeteri kadar önem verilmediğini, bu beceriyi tam olarak kazanamadıklarını, 2005’ten itibaren yapılandırmacı eğitim anlayışına geçilmesine rağmen gelenekçi anlayışın derslerde devam ettiğini ifade etmişlerdir.


Anahtar kelimeler


Türkçe öğretmeni adayları, Türkçeyi doğru kullanma, beceri, durum çalışması

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akdağ, M. ve Yıldız, H. (2011). İlköğretim Birinci sınıf öğretmenlerinin öğrencilerde dil becerilerini geliştirme yeterliklerine ilişkin görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 4(1), s. 50-70.

Arslan, D. (2005). İlkokuma öğretiminde karşılaşılan güçlükler ve okumayı geliştirici duyuşsal yaklaşımlar. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı.

Ata, B. (2009). Sosyal Bilgiler Ünitesi Kavramı Üzerine Bazı Düşünceler. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar içerisinde. R. Turan, A. M. Sünbül ve H. Akdağ (Ed.)(s. 43-53). Ankara: Pegem A Yayınları.

Başaran, M. ve Erdem, İ. (2009). Öğretmen adaylarının güzel konuşma becerisi ile ilgili görüşleri üzerine bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi. 17(3), s. 743-754.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Demir, C. ve Yapıcı, M. (2007). Ana dili olarak Türkçenin öğretimi ve sorunları. Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), s. 177-192.

Demirel, Ö. (2002). Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Hotaman, D. (2008). Yeni ilköğreitm programının kazandırmayı öngördüğü temel becerilerin öğretmen, veli ve öğrenci algıları doğrultusunda değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı.

Kaptan, F., Yetişir, İ. ve Demir, M. (2007). Beceriden bilimsel süreç becerilerine: Farklı bakış açılarının incelenmesi. Çagdaş Eğitim. 32(338).

Karadağ, Ö. (2001). Sivas’taki okullar örneği çerçevesinde eğitim sürecinde ana dili kullanma becerisinin gelişimi üzerine bir araştırma. TÜBİAR, X, s. 180-194.

Kutlu, Ö. (2006). Üst düzey süreçleri belirleme yolları: Yeni durum belirleme yaklaşımları. Çağdas Eğitim. 31(335), s. 15-21.

MEB. (2005). İlköğretim 1-5. sınıf programları tanıtım el kitabı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.

MEB. (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.

Merriam, B. M. (2013). Nitel araştırma (3. Basım). Çev. S. Turan. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Seferoğlu, S. ve Akbıyık, C. (2006). Eleştirel düşünme ve öğretimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (36), s. 193-200.

Semerci, N. ve Yanpar Yelken, T. (2010). İlköğretim programlarındaki ortak temel becerilere ilişkin öğretmen görüşleri (Elazığ ili örneği). Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları. 8(2), s. 47-54.

Tan, M. ve Temiz, K. (2003). Fen öğretiminde bilimsel süreç becerilerinin yeri ve önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1(13), s. 89-100.

Üstünlüoğlu, E. (2006). Üst düzey düsünme becerilerini geliştirmede bilişsel soruların rolü. Çağdaş Eğitim. 31(331), s. 17-24.

Yangın, B. (2003). Dil becerilerinin sürekliliği. Journal of Qafqaz University, http://www.qafqaz.edu.az/journal/BANU%20YANGIN.pdf sitesinden 25.08.2015 tarihinde alınmıştır.

Yıldırım ve Şimşek (2011). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.