Analysis of Relationship Between Professional Courses In Religious High Schools and The Level of Students’ Moral Development/İmam Hatip Liselerindeki Meslek Derslerinin Öğrencilerin Ahlak Gelişim Düzeyleri İle İlişkisinin İncelenmesi

Neslin İHTİYAROĞLU
1.769 425

Öz


Bu araştırmanın amacı, imam hatip liselerindeki meslek dersleriyle öğrencilerin ahlak gelişim düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelenmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için 2015-1016 eğitim öğretim yılının ilk haftası 618 öğrenciye Kohlberg’in bilişsel ahlak gelişim kuramı temel alınarak James Rest tarafından (1979) geliştirilen ve Akkoyun (1987) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan Görüşleri Belirleme Testi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin cinsiyetleri ve yaşları ile ahlaki gelişim düzeyleri arasında anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı saptanmıştır. Buna karşın, öğrencilerin sınıf düzeyleri ile ahlaki gelişim düzeyleri ve ahlaki ikilemleler arasında anlamlı bir farklılaşma tespit edilmiştir. Ayrıca 9. sınıf öğrencilerinin ahlak gelişim düzeyinin düşük, 12. sınıf öğrencilerinin ahlak gelişim düzeyi orta olduğu saptanmıştır. Bu nedenle öğrencilerin aldıkları mesleki derslerin ahlaki gelişim düzeylerine katkı sağladığı söylenebilir. Çalışmanın sonunda öğrencilerin ahlaki gelişim düzeylerini arttırmaya yönelik öneriler sunulmuştur. 


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.