Early Childhood Education Teachers’ Metaphors About Play Concept For Preschoolers/Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Okul Öncesi Dönem Çocuğu İçin Oyun” Kavramına İlişkin Metaforları

Songül GİREN
2.648 727

Öz


Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin oyun kavramlarına ilişkin metaforik algılarını belirlemektir. Bunun için okul öncesi öğretmenlerinden “okul öncesi dönem çocuğu için oyun………..gibidir, çünkü” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Araştırmanın evrenini Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bağımsız anaokulları ve anasınıflarında çalışan öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışma grubunu ise tesadüfî örnekleme yöntemiyle belirlenen 75 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenlerden elde edilen veriler içerik analizine göre değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; oyun kavramına yönelik 36 metafor ve 5 kategori ortaya çıkmıştır. Bu metaforlar “(1) öğretici rolü ile oyun, (2) eğlendirici rolü ile oyun, (3) çocuğun kendini ifade etme biçimi ve duygularını yansıtıcı rolü ile oyun, (4), yaşamsal ihtiyaç rolü ile oyun (5) çocuğun hayatının bir parçası rolü ile oyun”  kategorilerinde toplanmıştır.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akbaba Altun, S. & Apaydın, Ç. (2013). Kız ve erkek öğretmen adaylarının “eğitim” kavramına ilişkin metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19 (3), 329-354.

Alat, Z., Akgümüş, Ö. & Cavalı, D. (2012). Okul öncesi eğitimde açık hava etkinliklerine yönelik öğretmen görüş ve uygulamaları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (3), 47-62.

Almon, J. (2004). The vital role of play in early childhood education. Retrieved from http://waldorfresearchinstitute.org/pdf/BAPlayAlmon.pdf.

Boss, F. (2014). Child Development and Early Stimulation and Learning Resources. Save The Children, UK.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (2. Baskı). Pegem Yayınları: Ankara.

Çoklar, A. & Bağcı, H. (2009). Öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi kavramına yönelik geliştirmiş olduğu metaforlar. Journal of Quafqaz University, 28, 1.

Durualp, E. & Aral, N. (2010). Altı yaşındaki çocukların sosyal becerilerine oyun temelli sosyal beceri eğitiminin etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 160-172.

Eraslan Çapan, B. (2010). Öğretmen adaylarının üstün yetenekli öğrencilere ilişkin meraforik algıları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (12), 140-154.

Erbay, F. & Durmuşoğlu Saltalı, N. (2012). Altı yaş çocuklarının günlük yaşantılarında oyunun yeri ve annelerin oyun algısı. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 13, (2): 249-264.

Ergin, B., Şahin, M. & Erişen Y. (2013). Prospective pre-school teachers’ perceptions of “child”: a study of metaphors. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 4 (4) 88-101.

Ertürk Kara, H. G. (2014). Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının okul öncesi eğitim kavramına ilişkin metaforları. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 104-120.

Giren, S. (2015). Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının okul öncesi eğitim öğretmeni kavramına ilişkin metaforları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25 (2), 123-133.

Gültekin Akduman, G. (2010). Okul öncesi eğitimin tanımı ve önemi. (Edit: Gülden Uyanık Balat), Okul Öncesi Eğitime Giriş. Pegem Yayınları: Ankara.

Gültekin, M. (2013). İlköğretim öğretmen adaylarının eğitim programı kavramına yükledikleri metaforlar. Eğitim ve Bilim Dergisi, 38 (169), 126- 141.

Gür, H. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili metaforları: Kosova örneği. e-Journal of New World Sciences Academy, 7, (3), 885-897.

Haşıl Korkmaz, N. & Taner Derman, M. (2014). Opinions of play in turkish fathers. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 141, 1182 – 1186.

Kuyucu, Y., Şahin, M. & Kapıcıoğlu, O. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin “çocuk” kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 43-53.

Levine, P. (2005). Metaphors and images of classrooms. Kappa Delta Pi Record, Summer, 41 (4), 172-175.

Lockhard, S. (2010). Play: an important tool for cognitive development. Extensions Curriculum Newsletter from HighScope, 24, (3): 1-8.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Second Edition, Thousand Oaks, CA: Sage.

Nalçacı, A. & Bektaş, F. (2012). Öğretmen adaylarının okul kavramına ilişkin algıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD, 13 (1), 239-258.

Nwokah, E., Hsu, H. C. & Gulker, H. (2013). The use of play materials in early intervention the dilemma of poverty. American Journal of Play, 5 (2), 187-218.

Özdoğan, B. (2009). Çocuk ve Oyun – Çocuğa Oyunla Yardım. (Genişletilmiş 5. Baskı), Anı Yayıncılık: Ankara.

Poyraz, H. (2003). Okul Öncesi Dönemde Oyun ve Oyuncak. Anı Yayıncılık: Ankara.

Saban, A. (2008). İlköğretim ı. Kademe öğretmen ve öğrencilerinin bilgi kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. İlköğretim Online, 7(2), 421-455.

Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.

Saban, A., Koçbeker, B. N. & Saban, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6 (2), 461-522.

Sevinç, M. (2004). Erken çocukluk gelişimi ve eğitiminde oyun. Morpa Yayınları: İstanbul.

Seyrek, H. & Sun, M. (1991). Okul Öncesi Eğitiminde Oyun. (5. Baskı). Müzik Eserleri Yayınları: İzmir.

Sluss, D. J. (2005). Supporting Play Birth Through Age Eight. Thomson Delmar Learning: Canada.

Sussman, K. S. (2012). The importance of play in the preschool classroom. Texas Child Care Quarterly, 36 (3), 9-16.

Şahin Zeteroğlu, E., Doğan, Y. & Taner Derman, M. (2012). Determining the opinions of preschool and primary school teacher candidates on creativity and metaphorical perception. Educational Sciences: Theory & Practice - Special Issue, 3135-3152.

Tortop, S. (2013). Öğretmen adaylarının üniversite hocası hakkındaki metaforları ve bir değerlendirme aracı olarak metafor. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3 (2), 153-160.

Toy Industries of Europe (TIE), (2003). Contributions of play and toys to child development, Key studies. Brussels.

Tuğrul, B., Ertürk, H. G., Özen Altınkaynak, Ş. & Güneş, G. (2014b). Oyunun üç kuşaktaki değişimi. The Journal of Academic Social Science Studie, 27, 1-16.

Tuğrul, B., Metin Aslan, Ö., Ertürk, H. G. & Özen Altınkaynak, Ş. (2014a). Anaokuluna devam eden altı yaşındaki çocuklar ile okul öncesi öğretmenlerinin oyun hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 19-38.

Whitebread, D., Basilio, M., Kuvalja, M. & Verma, M. (2012). A report on the value of children’s play with a series of policy recommendations. Toy Industries of Europe (TIE).

Yılmaz, F., Göçen, S. ve Yılmaz, F. (2013). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 151-164.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.