Programming Education and New Approaches Around The World and in Turkey / Dünyada ve Türkiye'de Programlama Eğitimi ve Yeni Yaklaşımlar

Veysel DEMİRER, Nurcan SAK
3.325 1.337

Öz


Bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim ile birlikte bu teknolojiler eğitim ortamlarında daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Bu teknolojilerin hayatımızın bir parçası haline gelmesi bu alanda yeni yazılımların üretilmesini bir ihtiyaç haline getirmiştir. Bu ihtiyacı karşılayabilmek, üretken ve yaratıcı bir nesil yetiştirebilmek için bireylere erken yaştan itibaren programlama eğitimi verilmesi gerekmektedir. Programlama eğitimi sayesinde üretken bir nesil yetişirken yazılım alanında yetişmiş eleman ihtiyacı da giderilmiş olacaktır. Ayrıca programlama becerisi küçük yaştaki öğrencilerin okula ve derse karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlayarak, onları araştırma yapmaya sevk edecektir. Programlama öğrenen öğrencilerin problem çözme, sayısal düşünme, uzamsal ve analitik düşünme becerileri gelişmektedir. Bu araştırmanın amacı, programlama eğitiminin dünyada ve ülkemizdeki mevcut durumuna bir bakış açısı getirerek bu alanda ortaya çıkan yenilikçi yaklaşım ve uygulamaların tanıtılmasıdır. Bu bağlamda çalışmada Dünyada ve Türkiye’de düzenlenen proje, etkinlik ve programlama eğitimleri incelenmiştir. Ayrıca programlamayı öğrenmek isteyen bireylere ve çocuklara yönelik tasarlanan programlama araçlarına yer verilmiştir. Son olarak ülkemizdeki programlama eğitimine yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Programlama eğitimi, Dünya, Türkiye, yeni yaklaşımlar


Tam metin:

PDF


Referanslar


Akpınar, Y., & Altun, A.(2014). Bilgi toplumu okullarında programlama eğitimi gereksinimi. İlköğretim Online Dergisi, 13(1), 1-4.

Alice (1999). What is Alice? 02.12.2014 tarihinde http://www.alice.org/index.php? page=what_is_alice/what_is_alice adresinden ulaşılmıştır.

Atasoy, B. (2013). Teknoloji dünyasının önemli isimleri Code.org için bir araya geldi, 28.09. 2014 tarihinde http://sosyalmedya.co/code-org/ adresinden ulaşılmıştır.

Bilişim Garaj Akademisi (2014). Bilişim garaj akademisi nedir? 01.01.2015 tarihinde http://www.bilisimgarajakademisi.com/ adresinden ulaşılmıştır.

Borchers, C. (2013). Helping students crack computer science code. 27.12.2014 tarihinde http://www.bostonglobe.com/business/2013/09/08/andrew-headlinehere/UdGWrvoJ nbn9TU59Uc544L/story.html adresinden ulaşılmıştır.

BTE Derneği (2013). Ne oldu, Ne oluyor, Ne olacak?, 29.12.2014 tarihinde http://www.bte.org.tr/belge/ne_oldu_ne_oluyor_ne_olacak_BTE_dernegi.pdf adresinden ulaşılmıştır.

Burns, J. (2012). School ICT to be replaced by computer science programme, BBC News. 27.09.2014 tarihinde http://www.bbc.co.uk/news/education-16493929 adresinden ulaşılmıştır.

Code Club (2014). About Code Club. 0329.1209.2014 tarihinde https://www.codeclub.org.uk/about adresinden ulaşılmıştır.

Code.Org (2014). Announcing the Hour of Code and new partners, 28.09.2014 tarihinde http://code.org/hourofcode adresinden ulaşılmıştır.

CoderDojo (2014). What is CoderDojo? 06.12.2014 tarihinde https://coderdojo.com/about/ adresinden ulaşılmıştır.

Coşar, M. (2013). Problem temelli öğrenme ortamında bilgisayar programlama çalışmalarının akademik başarı, eleştirel düşünme eğilimi ve bilgisayara yönelik tutuma etkileri (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Çelik, N. (2013). Scratch İlkokulda, 26.09.2014 tarihinde http://mebk12.meb.gov.tr/ meb_iys_dosyalar/16/15/721501/dosyalar/2013_03/22090032_87844634scratchlkokulda.pdf adresinden ulaşılmıştır.

Dresge, S. (2014). Code Club opens up its coding-for-kids projects for UK parents and teachers, The Guardian, 06.12.2014 tarihinde http://www.theguardian.com/ technology/2014/mar/14/code-club-kids-coding-programming-uk adresinden ulaşılmıştır.

Erol, O. & Şendağ, S. (2012). İlköğretim ikinci kademede alice 3 boyutlu animasyon yazılımının bilişsel araç olarak kullanımına yönelik bir durum çalışması. 6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Estonya’da bilgisayar dili 1’inci sınıfa girdi. (2012). Hürriyet Gazetesi. http://www.hurriyet.com.tr/planet/21405007.asp adresinden elde edildi.

Genç Z. & Karakuş s. (2011). Tasarımla öğrenme: eğitsel bilgisayar oyunları tasarımında Scratch kullanımı. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium. Elazığ

Hour of Code (2014). Hour of Code. 25.12.2014 tarihinde http://hourofcode.com/tr adresinden ulaşılmıştır.

Isakovic, A. (2014). Europe Code Week: a week to celebrate coding all over Europe, 26.09.2014 tarihinde https://github.com/codeeu/codeeu-resources/blob/master/Europe_Code_Week-press_release_ENG.md adresinden ulaşılmıştır.

Karabak, D., & Güneş, A. (2013). Ortaokul birinci sınıf öğrencileri için yazılım geliştirme alanında müfredat önerisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(3),21.

Kelion, L. (2014). BBC begins kids coding push with bitesize and tv shows, Bbc News. 26.09.2014 tarihinde http://www.bbc.com/news/technology-28984411 adresinden ulaşılmıştır.

Kert, S.B., & Uğraş, T.(2009). Programlama eğitiminde sadelik ve eğlence: Scratch örneği. I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale.

Kesici, T., & Kocabaş, Z. (2007). Bilgisayar 2 Ders Kitabı (2. Baskı). Ankara: Semih Ofset.

Keskinsoy, A. (2010). Mesleki liselerde görsel programlama başarısını etkileyen faktörler. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Konuk, M. ve Öztürk, A. (2010). Üniversite - sanayi işbirliği ve teknokentlere bakış. Cumhuriyetimizin 100. Yılına Doğru Üniversite Vizyonumuz, Ankara.

Larson, S. (2013). Schools aren't teaching kids to code; here's who ıs filling the gap. 29.12.2014 tarihinde http://readwrite.com/2013/10/18/kids-learn-code-programming adresinden ulaşılmıştır.

Madda M. J. (2013). An International “Creative Computing” Movement, 26.09.2014 tarihinde https://www.edsurge.com/n/2013-12-10-an-international-creative-computing-movement adresinden ulaşılmıştır.

MIT App Inventor (2012). About Us. 03.12.2014 tarihinde http://appinventor.mit.edu/ explore/about-us.html adresinden ulaşılmıştır.

Microsoft Small Basic (2014). Programming is fun, again. 05.12.2014 tarihinde http://smallbasic.com/about.aspx adresinden ulaşılmıştır.

Öymen, E. E. (2014, 15 Eylül). Bilişim dili BBC’de program, http://www.bthaber.com/bilisim-dili-bbcde-program/ adresinden elde edildi.

Özçakmak, Ş. (2014). Bilgisayar kullanımı çocukta bağımlılık yapar mı? 22.09.2014 tarihinde http://www.haberturk.com/polemik/haber/973204-bilgisayar-kullanimi-cocukta-bagimlilik-yapar-mi? adresinden ulaşılmıştır.

Programlama Çocuk Oyuncağı. (2014). Programlama Çocuk Oyuncağı, 26.09.2014 tarihinde www.programlamacocukoyuncagi.org adresinden ulaşılmıştır.

Salter, J. (2013). Coding for kids: schoolchildren learn computer programming, The Telegraphy, 27.09.2014 tarihinde http://www.telegraph.co.uk/technology/10468460/Coding-for-kids-schoolchildren-learn-computer-programming.html adresinden ulaşılmıştır.

Stage Co (2014). CoderDojo Türkiye, 28.12.2014 tarihinde http://stage-co.com/coderdojo-turkiye adresinden ulaşılmıştır.

TTKB. (2012). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) öğretim programı. 28.12.2014 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx adresinden ulaşılmıştır.

Vaidyanathan, S. (2013). Opinion: we need coding in schools, but where are the teachers? 26.09.2014 tarihinde https://www.edsurge.com/n/2013-12-09-opinion-we-need-coding-in-schools-but-where-are-the-teachers adresinden ulaşılmıştır.

Wikipedia (2014). Microsoft Small Basic. 06.12.2014 tarihinde http://en.wikipedia.org/wiki/ Microsoft_Small_Basic adresinden ulaşılmıştır.

Yorulmaz, M. (2008). İnternet kafelerin daha faydalı kullanılabilmeleri için bir öneri: Scratch. XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, 67-72, Ankara.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.