Effect of Teaching Strategy in Solving of Contextual Problems on Students’ Success / Bağlamsal Problemlerin Çözümünde Strateji Öğretiminin Öğrencilerin Başarısına Etkisi

Ferat ÖNAL, Cumali ÖKSÜZ
1.741 450

Öz


Bu çalışmanın amacı ortaokul 6. sınıf matematik dersinde bağlamsal problemlerin çözümünde problem çözme stratejisi öğretiminin öğrencilerin bağlamsal problem çözme başarısına etkisini araştırmaktır. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. On iki ders saati süresi boyunca deney grubunda (n=30) bağlamsal problemler üzerinde strateji öğretimi yapılırken, pasif deney grubunun (n=30) sadece bağlamsal problemleri tanıması, aşina olması sağlanmış ve herhangi bir strateji öğretimi yapılmamış, kontrol grubunda ise (n=30) bağlamsal problemlerden bahsedilmemiş ve herhangi bir strateji öğretimi yapılmamıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş 15 maddelik “6. sınıf Kesirler konusu Bağlamsal Problemler Başarı Testi” (KR 20 = .79) kullanılmıştır. Başarı Testi deney, pasif deney ve kontrol gruplarına, araştırmaya başlamadan önce, eş zamanlı olarak öntest olarak uygulanmış, deneysel işlem sonrasında sontest ve son olarak araştırma bittikten 8 hafta sonra da kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Elde edilen nicel veriler Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Tekrarlı Ölçümler İçin Tek Faktörlü ANOVA ve Tekrarlı Ölçümler İçin Tek Faktörlü ANCOVA hesaplanarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda; bağlamsal problemlerin çözümünde problem çözme stratejisi öğretiminin, deney grubundaki öğrencilerin başarılarını ve öğrenilen bilginin kalıcılığını olumlu düzeyde etkilediği tespit edilmiştir.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Adıgüzel, O. C. & Özüdoğru, F. (2013). Üniversitelerde ortak zorunlu yabancı dil 1 dersine yönelik bir akademik başarı testinin geliştirilmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 1-11.

Altun, M. (2008). İlköğretim ikinci kademe (6, 7 ve 8. sınıflarda) matematik öğretimi (5. Baskı). Bursa: Aktüel.

Altun, M. & Arslan, Ç. (2006). İlköğretim öğrencilerinin problem çözme stratejilerini öğrenmeleri üzerine bir çalışma. Eğitim Fakültesi Dergisi, XIX(1), 1-21.

Altun, M., Memnun, D. S. & Yazgan, Y. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının rutin olmayan matematiksel problemleri çözme becerileri ve bu konudaki düşünceleri. İlköğretim Online, 6(1), 127-143.

Arslan, Ç. (2002). İlköğretim yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini kullanabilme düzeyleri üzerine bir çalışma, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Bayazit, İ. (2013). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin gerçek-yaşam problemlerini çözerken sergiledikleri yaklaşımlar ve kullandıkları strateji ve modellerin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1903-1927.

Baykul, Y. (Ed.) (2010). Problem çözme stratejileri. Konya: Gençlik Kitabevi Yayınları.

Baykul, Y. (2014). Ortaokulda matematik öğretimi (5-8. Sınıflar) (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Baykul, Y. & Yazıcı, E. (2011). Problem solving in elementary mathematics curriculum. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 2(4), 29-37.

Büyüköztürk, Ş. (2015). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (Geliştirilmiş 21. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (Geliştirilmiş 12. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Chacko, I. (2004). Solution of Real-World and standard problems by primary and secondary school students: A Zimbabwean example. African Journal of Research in Mathematics, Science and Technology Education, 8(2), 91-103.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for behavioral sciences (2nd Ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates. http://www.lrdc.pitt.edu/schneider/p2465/Readings/Cohen,%201988%20(Statistical%20Power,%20273-406).pdf

Çelik, D. & Güler, M. (2013). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin gerçek yaşam problemlerini çözme becerilerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 180-195.

Dossey, J.A., McCrone, S.A. & O’Sullivan, C. (2006). Problem solving in the PISA and TIMSS 2003 assessments (NCES 2007-049). Washington, DC: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics. http://nces.ed.gov/pubs2007/2007049.pdf

Eğitim Reformu Girişimi-ERG (2009). PISA 2009 sonuçlarına ilişkin değerlendirme, http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pısa2009degerlendirmenotu_final_08022010.pdf

Hohn, R. L. & Frey, B. (2002). Heuristic training and performance in elementary mathematical problem solving. The Journal of Educational Research, 95(6), 374-380.

Kalender, A. (2006). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşım temelli yeni matematik programı’nın uygulanması sürecinde karşılaştığı sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik önerileri, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Olkun, S. & Toluk-Uçar, Z. (2006). İlköğretimde matematik öğretimine çağdaş yaklaşımlar. Ankara: Ekinoks Eğitim Danışmanlık.

Polya, G. (1945). How to solve ıt (2nd Ed.). Princeton: New Jersey.

Soylu, Y. & Soylu, C. (2005). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin kesirler konusundaki öğrenme güçlükleri: kesirlerde sıralama, toplama, çıkarma, çarpma ve kesirlerle ilgili problemler. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2), 101-117.

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th Ed.). Boston: Allyn and Bacon.

Tekbıyık, A. & Akdeniz, A. R. (2010). Bağlam temelli ve geleneksel fizik problemlerinin karşılaştırılması üzerine bir inceleme. NEF-EFMED, 4(1).

Türk Dil Kurumu (2015). Büyük Türkçe sözlük,

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.563f484589ea09.59066612 adresinden 08.11.2015 tarihinde alınmıştır.

TTKB-Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2009). İlköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

TTKB-Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2013). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7. ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara.

Üredi, I. T., Şengül, S. & Gürdal, A. (2008). Matematik öğretiminde problem çözme stratejisi olarak canlandırma kullanılmasının öğrenci başarısına ve hatırlama düzeyine etkisi. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 25(2), 21-33.

Van De Walle, J. A., Karp, K. S. & Bay-Williams J. M. (2013). İlkokul ve ortaokul matematiği. Soner Durmuş (Çev.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Yavuz, G. (2006). Dokuzuncu sınıf matematik dersinde problem çözme strateji öğretiminin duyuşsal özellikler ve erişiye etkisi, (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Yavuz, İ. & Kepçeoğlu, İ. (2011). Bağıntı konusunda bağlam temelli ve geleneksel öğretimin öğrencilerin başarıları üzerinde etkilerinin incelenmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8(3), 143-166.

Yazgan, Y. & Bintaş, J. (2005). İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini kullanabilme düzeyleri: Bir Öğretim Deneyi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 210-218.

Yıldırım, H. H., Yıldırım, S., Yetişir, M. İ. & Ceylan, E. (2013) PISA 2012 ulusal değerlendirme raporu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü.

Yücel, C., Karadağ, E. & Turan, S. (2013) TIMSS 2011 ulusal ön değerlendirme raporu. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Politika Analizi Raporlar Serisi I.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.