Entegre FETEMM* Öğretimi Yönelim Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / Integrative Stem Teaching Intention Questionnaire: A Validity and Relaibility Study of The Turkish Form

Güney HACIÖMEROĞLU, Ahsen Seda BULUT
5.874 1.504

Öz


Bu araştırmada, Lin ve Williams (2015) tarafından geliştirilen Öğretmen Adaylarının Entegre FeTeMM Öğretimi Yönelim Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılarak sınıf öğretmeni adaylarının bu konuya ilişin görüşlerini belirlemeye yönelik bir ölçme aracı elde etmek amaçlanmıştır. 253 sınıf öğretmeni adayından toplanan verilere Açımlayıcı ve Doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular, Türkçe’ye uyarlanan ölçeğin özgün halinden farklı olarak beş faktörlü bir yapı oluşturduğu belirlenmiştir. Özgün ölçekte davranış yönelimi ve algılanan davranış kontrolü maddelerinin aynı faktör altında birleştiği görülmüştür. Diğer alt boyutların ise özgün ölçekteki yapıyı koruduğu tespit edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi, açımlayıcı faktör analizi sonucunda oluşan yapının toplanan verilere uyum gösterdiğini ortaya koymuştur. Ölçeğin bütünü için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .94 olarak hesaplanmıştır. Uyarlanan ölçeğin Türkçe formu 31 maddeden oluşmaktadır ve 7’li Likert tipindedir. Alt faktörlerin sırasıyla, bilgi (α=.93), değer (α=.86), tutum (α=.87), sübjektif ölçüt (α=.69), algılanan davranış kontrolü ve davranış yönelimi (α=.86) olmak üzere beş boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan uyarlana ölçeğin Türkçe formunun sınıf öğretmeni adaylarında kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M. S., Öner, T., Özdemir, S. (2015a). STEM eğitimi Türkiye raporu: Günün modası mı yoksa gereksinim mi? [A report on STEM Education in Turkey: A provisional agenda or a necessity?][White Paper]. İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi ve Eğitim Fakültesi.

Akgündüz, D., Ertepınar H., Ger M. A., Kaplan Sayı A., Türk Z. (2015b). STEM Eğitimi Çalıştay Raporu Türkiye STEM Eğitimi Üzerine Kapsamlı Bir Değerlendirme. İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi ve Eğitim Fakültesi.

Anderson, J.C. & Gerbing D.W. (1984). The effect of sampling error on convergence, improper solutions, and goodness-of- fit indices for maximum likelihood comfirmatory factor analysis. Psychometrika, 49, 155-173.

Apedoe, X. S., Reynolds, B., Ellefson, M. R., & Schunn, C. D. (2008). Bringing engineering design into high school science classrooms: The heating/cooling unit. Journal of Science Education and Technology, 17(5), 454-465.

Aydın, E. & Delice, A. (2007). Experiences of Mathematics Student Teachers in a Series of Science Experiments 6th World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) International Conference on Education and Educational Technology. Venice, Italy.

Baran, E., Canbazoğlu-Bilici, S., & Mesutoğlu, C. (2015). Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) Spotu Geliştirme Etkinliği. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 5(2), 60-69.

Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Kahveci, Ö. & Demirel, F. (2004). Güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 210-239.

Becker, K.H. & K. Park (2011). Integrative Approaches among Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Subjects on Students' Learning: A Meta-Analysis. Journal of STEM Education: Innovations and Research, 12, 23-37.

Buxton, C. A. (2001). Modeling science teaching on science practice? Painting a more accurate picture through an ethnographic lab study. Journal of Research in Science Teaching, 38, 387-407.

Bybee, R. W. (2010). What is STEM education?. Science, 329(5995), 996-996.

Cole, D.A. (1987). Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 1019-1031.

Corlu, M. S., Capraro, R. M., & Capraro, M. M. (2014). Introducing STEM education: Implications for educating our teachers for the age of innovation. Eğitim ve Bilim, 39(171), 74-85.

Corlu, S., Capraro, R.M., & Çorlu, M. A. (2015). Investigating the Mental Readiness of Pre-service Teachers for Integrated Teaching.

Crocker, L. & Algina, J. (1986). Introduction to classical and modern test theory. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Cunningham, C. M, Knight, M. T., Carlsen, W. S, & Kelly, G. (2007). Integrating engineering in middle and high school classrooms. International Journal of Engineering Education, 23(1), 3-8.

Delice, A., Aydın, E., Derin, G. & Yaşin, Ö. (Baskıda). An Investigation of the Views on the Integration of Science Technology and Mathematics in a Mathematics Teacher Education Program. Boğaziçi University Journal of Education.

Derin, G.; Yaşin, Ö, Aydin, E. & Delice, A. (2014). Matematik , Fen, ve Teknoloji Eğitiminin Bütünleştirilmesi Ölçeği'nin Türkiye Örneklemine Uyarlanmasi. Paper presented at the XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Adana. Türkiye

Eroğlu, A. (2009). Faktör analizi. Ş. Kalaycı (Ed.), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (ss.321-331). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Field, A. (2005). Discovering Statistics Using SPSS (2nd. edition) Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.

Fortus, D., Dershimer, R. C., Krajcik, J. S., Marx, R. W., & Mamlok-Naaman, R. (2004). Design-based science and student learning. Journal of Research in Science Teaching, 41(10), 1081-1110.

Gencer, A. S. (2015). Fen Eğitiminde Bilim ve Mühendislik Uygulaması: Fırıldak Etkinliği. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 5(1), 1-19.

Han, S., Yalvac, B., Capraro, M. M.& Capraro, M.R. (2015). In-service teachers' implementation of and understanding from project-based learning (PBL) in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) project-based learning, Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education,, 11(1), 63-76.

Hu, L.T., & Bentler, P.M. (1999). Cut-off criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1-55.

Klein, P. (1986). A handbook of test construction. London: Routledge.

Lacey, T. A., & Wright, B. (2009). Occupational employment projections to 2018. Monthly Labor Review, November, 82-109.

Morrison, J. (2006). Attributes of STEM education: The student, the school, the classroom. TIES (Teaching Institute for Excellence in STEM). Erişim 2 Şubat 2016 tarihinde: http://www.wythe-excellence.org/media/STEM_Articles.pdf

National Council of Teachers of Mathematics [NCTM] (1980). An agenda for action: recommendations for school mathematics of the l980s. Natl Council of Teachers of.

National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]. Commission on Standards for School Mathematics. (1989). Curriculum and evaluation standards for school mathematics. Natl Council of Teachers of.

Next Generations Science Standards [NGGS]. (2013). The next generation science standards-executive summary. Erişim 2 Şubat 2016 tarihinde: http://www.nextgenscience.org/sites/ngss/files/Final%20Release%20NGSS%20Front%20Matter%20-%206.17.13%20Update_0.pdf

National Science Foundation [NSF], 2014. Strategic Re-envisioning for the Education and Human Resources Directorate A Report to the Directorate for Education and Human Resources National Science Foundation by the NSF Federal Advisory Committee for Education and Human Resources http://www.nsf.gov/ehr/Pubs/AC_ReEnvisioning_Report_Sept_2014_01.pdf

Obama, B. (2009). Remarks by the president on the “education to innovate” campaign. Erişim 1 Şubat 2016 tarihinde: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/president-obama-launches-educate-innovate-campaign-excellence-science-technology-en

Pryor, B. W., Pryor, C. R., & Kang, R. (2015). Teachers’ thoughts on integrating STEM into social studies instruction: Beliefs, attitudes, and behavioral decisions. The Journal of Social Studies Research.

Riechert, S., & Post, B. (2010). From skeletons to bridges & other STEM enrichment exercises for high school biology. The American Biology Teacher, 72(1), 20-22.

Sümer, N. (2000). Yapısal Eşitlik Modelleri: Temel Kavramlar ve Örnek Uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.

Şahin, A., Ayar, M.C., & Adıgüzel, T. (2014). Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik içerikli okul sonrası etkinlikler ve öğrenciler üzerindeki etkileri. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(1), 297-322.

Sümer, N. (2000). Yapısal Eşitlik Modelleri: Temel Kavramlar ve Örnek Uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.

Thananuwong, R. (2015). Learning Science from Toys: A Pathway to Successful Integrated STEM Teaching and Learning in Thai Middle School. K-12 STEM Education, 1(2), 75-84.

Vasquez, J. A., Sneider, C., & Comer, M. (2013). STEM lesson essentials, Grades 3–8: Integrating science, technology, engineering, and mathematics. New York: Heinemann.

Wendell, K., Connolly, K., Wright, C., Jarvin, L., Rogers, C., Barnett, M., & Marulcu, I. (2010, October). Incorporating engineering design into elementary school science curricula. Paper presented at the Annual Meeting of American Society for Engineering Education. Singapore.

Yamak, H., Bulut, N., & Dündar, S. (2014). 5. Sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ile fene karşı tutumlarına FeTeMM etkinliklerinin etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 249-265.

Yıldırım, B., & Altun, Y. (2015). STEM Eğitim ve Mühendislik Uygulamalarının Fen Bilgisi Laboratuar Dersindeki Etkilerinin İncelenmesi. El-Cezeri Journal of Science and Engineering, 2(2), 28-40.

Yılmaz, V. & Çelik, E. (2009). Lisrel ile Yapısal Eşitlik Modellemesi-I: Temel Kavramlar, Uygulamalar, Programlama. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.