Development of The Flow State Scale in Mathematic Lesson / Matematik Dersinde Akış Durumu Ölçeğinin Geliştirilmesi

Ali ERYILMAZ, Maarif MAMMADOV
1.643 397

Öz


Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin matematik dersindeki akış durumlarını ölçen Matematik Dersindeki Akış Durumu ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Çalışma kesitsel desende nicel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 14-18 yaşları arasında yer alan lise öğrenimi gören 234 lise öğrencisi katılmıştır. Çalışmada ölçeğin ölçüt geçerliği için Ders Çalışmaya Motive Olma ölçeğinden yararlanılmıştır. Bu çalışmada; açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, güvenirlik analizi ve geçerlik analizi gibi istatistikî tekniklerle veriler analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre açıklanan varyansı %71.80 olan üç boyutlu, 13 maddeli Matematik Dersindeki Akış Durumu ölçeğine ulaşılmıştır. Ölçeğin alt boyutlarının güvenirlik değerleri 0.83 ila 0.91 arasında değişmektedir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre RMSEA değeri 0.059  (p<0.01) bulunmuştur. Uyum değerleri açısından bakıldığında ölçek iyi uyum değerlerine sahiptir. Ölçeğin Derse Çalışmaya Motive Olma Ölçeği ile iyi uyum gösterdiği de bulunmuştur. Çalışmada ele alınan ölçeğin güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu sonucuna varılmıştır. İlerleyen süreçte bu ölçekle farklı değişkenlerle çalışmalar yapılabilir.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Aydın, B. (2003). Bilgi toplumu oluşumunda bireylerin yetiştirilmesi ve matematik

öğretimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 183-190.

Baloğlu, M. (1999). A Comparison of Mathematics Anxiety and Statistics Anxiety

in Relation to General Anxiety. ERIC Document Reproduction Service No. 436703.

Baykul, Y. (1987). Matematik ve Fen Eğitimi Yönünden Okullarımızdaki Durum.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 154-168.

Csikszentmihalyi, M. (1975). Beyond boredom and anxiety. San Francisco: Jossey

Bass.

Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. New

York: Harper & Row.

Csikszentmihalyi, M., & LeFevre, J. (1989). Optimal experience in work and

leisure. Journal of Personality and Social Psychology, 56(5), 815-822.

Csikszentmihalyi, M., & Rathunde, K. (1993). The measurement of flow in

everyday life: toward a theory of emergent motivation. Nebraska Symposium on Motivation, 40, 57–97.

Eryılmaz, A. ve Ercan, L. (2014). Ergenler İçin Ders Çalışmaya Motive Olma

Ölçeğinin Geliştirilmesi. Başkent University Journal of Education, 1(1), 34-40.

İşigüzel, B. ve Çam, S. (2014). Flow Yaşantısı Ölçeği Kısa Formunun Türkçeye

uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnternational Juornal of Human Sciences, 11(2), 788-801

Jackson, A.S., & Marsh W.H. (1996). Development and validation of a scale to

measure optimal experience: The flow state scale. Journal of Sport & Exercise Psychology, 18, 17-35

John Wang, C.K., Liu W.C, & Khoo, A. (2009). The psychometric properties of

dispositional flow scale-2 in internet gaming. Curr Psychol, 28, 194-201

Magyarodi, T., Nagy, H., Soltesz, P., Mozes, T., & Olah, A. (2013). Psychometric

properties of a newly established flow state questionnaire. The Journal of Happiness & Well-Being, 1(2), 86-96.

Norwood, K. S. (1994). The Effect of instructional approach on mathematics

anxiety and achievement. School Science and Mathematics, 94 (5), 248-254.

Reyes, L.H. (1984). Affective variables and mathematics education. The

Elementary School Journal, 84, 558-580.

Richardson, F. C., & Suinn, R. M. (1972). The mathematics anxiety rating scale:

Psychometric data. Journal of Counselling Psychology, 19, 551-554.

Shernoff, D. J. (2013). Optimal learning environments to promote student

engagement. New York: Springer.

Shernoff, D. J., & Anderson, B. (2013). Flow and optimal learning environments. In

J. Froh and A. Parks-Sheiner (Eds.), Activities for Teaching Positive Psychology: A Guide for Instructors (pp. 109-115). Washington D.C.: The American Psychological Association.

Shernoff, D. J., Csikszentmihalyi, M., Schneider, B.,& Shernoff, E. S. (2003).

Student engagement in high school classrooms from the perspective of flow theory. School Psychology Quarterly, 18, 158-176.

Yalçın, S., ve Tavşancıl, E. (2014). The comparison of Turkish students’ PISA

achievement levels by year via data envelopment analysis. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(3), 961-968.

Yenilmez, K. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik

umutsuzluk düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 307-31
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.