Investigating Parental Involvement At Beginning of Elementary School / İlkokul Başlangıcında Velilerin Aile Katılım Düzeylerinin İncelenmesi

Aysel ÇAĞDAŞ, Erdoğan ÖZEL, Ahmet Sami KONCA
1.399 339

Öz


Okullarda verilen eğitimin daha verimli hale gelmesi, belirlenen hedeflere tam olarak ulaşılabilmesi adına alan yazında birçok araştırma yapılmıştır. Öğrencilerin eğitim durumları bir bütün olarak ele alındığında okulda verilen eğitimin dışında başarılı olmalarında etkisi bulunan birçok faktörün olduğu, ailenin de bu faktörler içerisinde etkin bir yere sahip olduğu görülmektedir. Çocuğunun eğitim sürecine dâhil olan aileler hem kendilerinde hem çocuklarında hem de eğitim kurumlarında olumlu gelişmelerin olmasına yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada ailelerin çocuklarının eğitim süreçlerine katılma düzeylerini belirlemek ve bu katılma düzeylerinin farklı değişkenlere göre analiz edilmesi amaçlanmaktadır.  Araştırmanın çalışma grubunu çocuğu ilkokul 1. Sınıfta eğitim alan 211 anne ve 91 baba oluşturmaktadır. Velilerin aile temelli, okul temelli ve okul-aile işbirliği temelli etkinliklere katılım düzeylerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırmaya katılan velilere “Aile Katılım Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda velilerin aile katılımlarının çoğunlukla orta düzeyde olduğu, annelerin babalara göre aile katılımında daha çok yer aldıkları, çalışmayan velilerin çalışan velilere göre okulda ve sınıfta yapılan etkinliklere daha çok katıldıkları, 30-42 yaş arası velilerin 43 yaş üstü velilere göre evde çocuklarının eğitimiyle daha çok ilgilendikleri görülmüştür. Ayrıca velilerin gelir düzeyinin aile katılımına etki ettiği tespit edilmiştir. Ancak velilerin eğitim durumlarının aile katılımına herhangi bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akkaya, M. (2007). Öğretmenlerin ve velilerin okulöncesi eğitim kurumlarında uygulanan aile katılımı çalışmalarına ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Cavkaytar, A. (2000). Okulöncesi Eğitimde Okul, Aile, Çevre İşbirligi. Okulöncesi Eğitimin İlke ve Yöntemleri.(Edt: Şefik Yaşar) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 133-143.

Çağdaş, A., & Seçer, Z. Ş. (2005). Veli eğitimi. Eğitim Kitabevi.

Çelenk, S. (2003). Okul başarısının ön koşulu: Okul aile dayanışması. İlköğretim-Online, 2(2), 28-34.

Ensari, H., & Zembat, R. (1999). Yönetim stillerinin ailenin okul öncesi eğitim programlarına katılımı üzerindeki etkileri. Marmara Üniverisitesi Anaokulu Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı. İstanbul: YA-PA Yayınları.

Epstein, J. L., & Sheldon, S. B. (2002). Present and accounted for: Improving student attendance through family and community involvement. The Journal of Educational Research, 95 (5), 308-318.

Epstein, J.L., Sanders,M.G. Simon,B. Salinas,C.K. Jansorn,R.N. Voorhis,F.L.V.(2002), School, Family and Community Partnerships. California: Corwin Pres

Eryorulmaz, A.(1993). Kurumsal Okulöncesi Eğitiminde Ailenin Rolü. 9. Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi Yaygınlaştırılması Semineri. Ankara.

Fan, X. & Chen, M., (2001). Parental involvement and students’ academic achievement: Meta-anaysis. Educational Psychology Review, 13(1), 1- 22.

Fantuzzo, J. Tighe, E. Childs S.(2000), “Family Involvement Questionnaire: A Multivariate Assessment of Family Participation in Early Childhood Education”, Journal of Educational Psychology, 2(92),367–376.

Gürşimşek, I. (2003). Okul öncesi eğitime aile katılımı ve psikososyal gelişim. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 3(1), 125-144.

İflazoğlu Saban, A., & Şeker, M. (2010). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Performans Görevlerindeki Başarıları ile Ailelerin Eğitim-Öğretim Çalışmalarına Katılım Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3), 361-390.

Kılıç, Z. (2010). İlköğretimde hayat bilgisi dersinde aile katılımı çalışmaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Kuzu, N. (2006). Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan aile katılım çalışmalarının anne davranışları üzerindeki ve annelerin okul öncesi eğitime yönelik görüşlerine ilişkin etkisinin incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Loughlin, J,P. (2008), “Fosterıng Parental Involvement: A Crıtıcal Actıon Research Study Of Tıtle I Parents’ Partıcıpatıon In Publıc Elementary Schools, Unpublished Doctoral Dissertation, The Pennsylvania State University The Graduate School College of Education.

MEB (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2005). Milli eğitim bakanlığı ilköğretim ve orta öğretim kurumları sosyal etkinlikler yönetmeliği. Şubat 2005 tarihli 2569 sayılı Tebliğler Dergisi, 13.1.2005 tarihli 25699 sayılı Resmi Gazete. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25699İ0.html adresinden 26.08.2015 tarihinde alınmıştır.

Ömeroğlu, E., & Yaşar, M. C. (2005). Okul öncesi eğitim kurumlarında ailenin eğitime katılımı. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 62.

Ömeroğlu, E., Kandır, A., & Ersoy, Ö. (2003). Yıllık plan örnekleri ve aile katılımı çalışmaları. Morpa Yayınları, İstanbul.

Pehlivan, İ. (1997). Okula aile katılımı. Yaşadıkça Eğitim, 53, 4-7.

Temel, Z. F. (2001). Okul öncesi eğitime aile katılımı. Gazi Üniversitesi anaokulu-anasınıfı öğretmen el kitabı. İstanbul: YA-PA.

Tezel Şahin, F., & Özbey, S. (2009). Okul Öncesi Eğitim Programlarında Uygulanan Aile Katılımı Çalışmalarında Baba Katılımının Yeri ve Önemi. Aile ve Toplum Dergisi, 5(17), 30-39.

Zembat, R., & Haktanır, G. (2005). Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Velilerin Eğitime Katılımları. Okulöncesi Eğitimde Denetim Rehber Kitabı.İstanbul: Ya-Pa.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.