The Evaluation of Secondary School 5th Grade Science Applications Curriculum Implemented in 2013 According to Metfessel-Michael Curriculum Evaluation Model (Muğla Sample)/2013 Ortaokul 5. Sınıf Bilim Uygulamaları Dersi Öğretim Programının Metfessel-Mıchae

Ali YAKAR, Asuman Seda SARACALOĞLU
1.877 484

Öz


Bu araştırmanın amacı, 2013 ortaokul 5. sınıf bilim uygulamaları dersi öğretim programının Metfessel-Michael program değerlendirme modeline göre değerlendirilmesidir. Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Araştırma, Muğla ilinde Bilim Uygulamaları dersini veren 12 öğretmen, 12 yönetici, 24 öğrenci ve 24 velinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Nitel verilerin toplanması amacıyla ders gözlem formu ve görüşme formları hazırlanmış ve kullanılmıştır. Nitel veri olarak Bilim Uygulamaları dersinin öğretim programı da incelenmiştir. Nicel verilerin toplanması amacıyla öğretmen kazanım kontrol listesi kullanılmıştır. Bilim uygulamaları dersine katılarak yapılan gözlemlerden ve Bilim uygulamaları dersine ilişkin öğretmenlerin, yöneticilerin, öğrencilerin ve velilerin görüşlerinden elde edilen nitel veriler, betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, Bilim uygulamaları dersinin hedef (kazanım) boyutuna ağırlık verildiği, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme boyutlarında eksiklikler yaşandığı belirlenmiştir. Bu anlamda, Bilim uygulamaları dersi öğretim programının daha etkili gerçekleştirilebilmesi adına, öğretmenler tarafından, öğrenme-öğretme süreci için yeni ve farklı etkinlik örneklerine ihtiyaç duyulduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R. & Worthen, B. R. (2004). Program evaluation: Alternative approaches and practical guidelines. (3rd Ed). Boston: Pearson Education.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2013). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu bilim uygulamaları dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu.

Popham, W. J. (1988). Educational evaluation. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

Uşun, S. (2012). Eğitimde program değerlendirme – Süreçler, yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Anı Yayıncılık.

Yüksel, İ. ve Sağlam, M. (2012). Eğitimde program değerlendirme – Yaklaşımlar, modeller ve standartlar. Ankara: Pegem Akademi.

Web: MEB 2013 Bilim Uygulamaları Dersi Öğretim Programı. adresinden 17.12.2015 tarihinde erişilmiştir.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.