Challenges Encountered In The Teaching of Units in The Primary Science Course Curriculum Solution and Recommendations / İlköğretim Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programındaki Ünitelerin Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri

Betül TİMUR, Serkan TİMUR, Muzaffer ÖZDEMİR, Cansu ŞEN
1.615 504

Öz


Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin fen bilimleri dersinde zorlandıkları konuları belirlemektir. Bu amaç için fen bilimleri dersi alan öğrencilere ve fen bilimleri öğretmenlerine araştırmacılar tarafından geliştirilen anketler uygulanmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Öğretmenlere uygulanan anketin ilk bölümünde kişisel bilgiler ve mesleki deneyimle sorulara yer verilmiştir. İkinci bölümünde ise fen bilimleri dersi kapsamında 5. 6.ve 7. sınıf ünitelerinde yer alan ünitelerle ilgili sorular bulunmaktadır. Çalışmanın örneklemini Çanakkale il merkezinde 5 ortaokulda öğrenim görmekte olan 378 8. sınıf öğrencisi ve yine bu okullarda görev yapmakta olan 7 fen bilimleri öğretmeni oluşturmaktadır. Ayrıca anketin uygulandığı fen ve teknoloji öğretmenleri ile ünitelerde öğrencilerin neden zorluk yaşadığı ve bu zorlukların nasıl giderilmesi gerektiği konularındaki görüşleri için görüşme yapılmıştır. 7 öğretmenden uygulamalar sonucu elde edilen verilere göre zor olarak algılanan ünitelerin fizik üniteleri olduğu ve en zor algılanan ünite olarak 7.sınıf “Kuvvet ve Hareket” ünitesi olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonunda sonuçlara dayalı önerilere yer verilmiştir.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Bayram, H. , Sökmen, N. , Savcı, H. (1997). Temel Fen Kavramlarının Anlaşılma Düzeyinin Saptanması, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1997, Sayı: 9 Sayfa: 89-100.

Bakırcı, H. , Subay, S. , Midyatlı, F. , Ünsal, N. (2010) İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bazı Fen Kavramlarıyla İlgili Düşüncelerinin Sınıf Seviyesine Göre İncelenmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi Cilt:10 Sayı:1 Y.l:10 Haziran-2010

Bıkmaz, F. (2003), İlköğretim 4.ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersindeki Başarılarını Etkileyen Faktörler. Eğitim Araştırmaları (11): 117-127. Ankara: Anı Yayıncılık.

Bozdoğan, A. , Yalçın, N. (2005). İlköğretim 6., 7. Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Derslerindeki Fizik Konularına Karşı Tutumları, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Say. 1, (2005), 241-247

Polat, M. (2005). İlköğretim İkinci Kademe Fen bilgisi Öğrencilerinin Zorlandıkları Konular ve Çözüm Önerileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Timur, B. & Taşar, M. F. (2010). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programında fizik ünitelerinin öğretiminde karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri, Türkiye’de Fizik Eğitimi Alanındaki Tecrübeler, Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Çevirimiçi Çalıştay, http://fizikli.com/box/wp-content/uploads/2015/04/9786058842007.pdf.

Yaman, S. , Öner, F. (2006). İlköğretim öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Bakış Açılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Mart 2006 Cilt:14 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 339-346
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.