An Investigation of The Accuracy in Classification of Faculty Development Program (FDP) Research Assistants in Academic Field Preferences as to Socio-Economic Factors/Eğitim Bilimleri Öğretim Üyesi Yetiştirme Programi (ÖYP) Araştirma Görevlilerinin Akade

Emrah BÜYÜKATAK, Ergül DEMİR
1.732 376

Öz


Bu çalışmanın amacı, akademik alan tercihleri ile ilişkili olan sosyoekonomik değişkenlerin, eğitim bilimleri alanındaki ÖYP araştırma görevlilerini akademik alan tercihlerine göre sınıflama doğruluğunun incelenmesidir. Temel araştırmalardan ilişkisel tarama modelinde yürütülen bu çalışmada gözlemler, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümlerinde görevli 60 ÖYP araştırma görevlisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ölçme aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket kullanılmıştır. Anket, sosyoekonomik özelliklerin sorgulandığı birinci bölüm ve alan tercihlerinin sorgulandığı ikinci bölüm olmak üzere toplam 20 maddeden oluşmaktadır. Verilerin analizinde, sınıflama doğruluğuna yönelik analizlerden lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre Eğitim Bilimleri araştırma görevlilerinin alan tercihlerinde dikkate aldıkları ölçütler arasında, tercih edilen bölümün akademik alanda etkinliğinin ve lisans bölümüne yakınlığının önemli görüldüğü belirlenmiştir. Bu ölçütler ve ayrıca akademik alan tercih sırası ve atanılan akademik alana göre 16 SED değişkeni ile dört lojistik model üretilmiştir. Bunlardan üç tanesi manidardır. Üç modelin her birinin toplam sınıflama doğruluğu yüzdesinin hesaplanan nisbî şans yüzdesi değerinin üzerinde olduğu ve bu modellerin şansın ötesinde doğru sınıflandırma yapabildiği görülmüştür. Buna göre ÖYP araştırma görevlilerini akademik alan tercihlerine göre sınıflandırmada; lise okul ve bölüm türü, şu anki eğitim durumu, anne ve baba eğitim düzeyi, ÖYP öncesi çalışma durumu ve medeni durum değişkenlerinin manidar sınıflayıcılar olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: ÖYP, araştırma görevlisi, sosyoekonomik düzey, sınıflama doğruluğu, lojistik regresyon.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri ( 2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Can, A.A., Can, Ü.K. ve Bağcı, H. (2009). Lisansüstü müzik eğitimi programlarıyla ve ger¬çekleştirilen araştırmalarla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale.

Çelebi, N. ve Tatık, R. Ş. (2012). Öğretim Üyesi Yetiştirme Programındaki (ÖYP) Araştırma Görevlilerinin ÖYP'yi Değerlendirmeleri. Journal of Higher Education/Yüksekögretim Dergisi, 2(3).

Çokluk, Ö. (2010). Lojistik regresyon analizi: Kavram ve uygulama. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3), 1357-1407.

Drewesand,T., Michael,C. (2006) How do students choose a university?: An analysis of applications to universities in Ontario, Canada. Research in Higher Education, 47(7), 781-800.

DPT (2006). Bilgi toplumu stratejisi sosyal dönüşüm mevcut durum tespiti nihai rapor.http://www.bilgitoplumu.gov.tr/btstrateji/BTS%20%20MDT%20%20Sosyal%20Donusum%20- %20Nihai.pdf adresinden 18.10.2015 tarihinde edinilmiştir.

DPT (2009). Öğretim Üyesi Yetiştirme Programları (ÖYP) Hakkında Bilgi Notu. [Online]: http://www.yok.gov.tr/web/oyp/oyp-tarihce adresinden 16 Ocak 2016 tarihinde indirilmiştir.

Ekinci, C. E. (2009). Türkiye’de yükseköğretimde öğrenci harcama ve maliyetleri. Education, 34(154).

Erdoğan, M. (2013). Facilities, Challenges and Contributions of Faculty Development Program From Perspectives of Students and Graduates. (Doctoral dissertation, Middle East Technical University).

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (1993). How to design and evaluate research in education (Vol. 7). New York: McGraw-Hill.

Gümüş, S. ve Gökbel, V. (2012). 2023 için Akademisyen Yetiştirme Çabaları: MEB ve YÖK Yurtdışı Lisansüstü Bursları. SETA Analiz Yayınları, (56).

Kara, N., Duman, M., Sevim, N.ve Yıldırım, S. (2014). The Comparative Analysis of Research Assistants' Perceptions toward Science and Scientific Activities. Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, 47(1), 43.

Karaman, S. ve Bakırcı, F. (2010). Türkiye’de lisansüstü eğitim: sorunlar ve çözüm önerileri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 94-114.

Kahraman, A .B.(2010). Lisansüstü eğitim yapmak amacıyla başka bir üniversitede görevlendirilen araştırma görevlilerinin yaşam tarzı profilleri ve problemleri (Hacettepe Üniversitesi örneği). Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 2(2), 243-257.

Kalaycı, Ş.(2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asil Yayın Dağıtım., 5. Baskı, Ankara.

Kurulu, Y. (2003). Türk Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu. Ankara.

Kürüm, D.(2007) Öğretim üyesi adayları için öğretimsel gelişim programının değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Lieberman, D. (2005). Beyond faculty development: How centers for teaching and learning can be laboratories for learning. New directions for higher Education, 2005(131), 87-98.

ODTÜ Araştırmalar Koordinatörlüğü. (2007). Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP), [Online]: http://oyp.metu.edu.tr/2007d/oypkilavuz 20070420a.pdf adresinden 10 Ağustos 2008 tarihinde indirilmiştir.

Özdemir, Y. ve Karakütük, K. Y. (2011). Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi (BİYEP) ve Öğretim Üyesi Yetiştirme ProgramıȂnın (ÖYP) Değerlendirilmesi The Assesment of Scientist Training Project (BİYEP) and Teaching Staff Training Program (ÖYP). Education, 36(161).

Şenses, F.(1999) Yüksek öğretimde öğrenciler: ODTÜ iktisat bölümü öğrenci profili, ODTÜ Gelişme Dergisi, 26 (1-2), s.179-201.

Soutar, G. N., & Turner, J. P. (2002). Students’preferences for university: A conjoint analysis. International Journal of Educational Management, 16(1), 40-45.

Veloutsou, C., Lewis, J. W., & Paton, R. A. (2004). University selection: information requirements and importance. International Journal of Educational Management, 18(3), 160-171.

Yalçınkaya, M., Koşar, D. ve Altunay, E. (2014). Araştırma görevlilerinin bilim insanı yetiştirme sürecine ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 1009.

YÖK, (2007). Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi, [Online]: http://www.yok.gov.tr/duyuru/yok_ strateji_kitabi.pdf adresinden 16 Ağustos 2007 tarihinde indirilmiştir.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.