An Evaluation of Music Educational Materials for Music Education in Pre-School Institutions Based on Pre-School Teachers’ Views/Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Müzik Eğitiminde Kullanılan Materyallerin Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşlerine Dayalı Olarak

Feyza SÖNMEZÖZ, Fatma Leyla HASESKİ HAKYOL
1.854 327

Öz


Bu araştırmada, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okul öncesi eğitim kurumlarında bulunan, okul öncesi müzik eğitimine yönelik kaynakların ve materyallerin; durum tespitlerinin yapılması mevcut durumun okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda incelenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2013-2014 eğitim öğretim yılında Çanakkale ili içerisinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta olan, okul öncesi eğitim programı kapsamında belirlenen müzik merkezlerinde müzik eğitimi gerçekleştiren ve tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen 231 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada tarama modeli doğrultusunda, Müzik Eğitimi Anketi (MEA) geliştirilerek durum tespiti yapılmaya çalışılmıştır. İlgili izinlerin alınmasından sonra, söz konusu öğretmenlerin bulunduğu okullara gidilerek ders saatleri içerisinde müzik eğitimi anketi uygulanarak veriler toplanmıştır. Müzik eğitimi anketi ile kurumlarda bulunan müzik merkezlerindeki eğitsel materyallerin ve araç-gereçlerin durum tespiti ile ilgili elde edilen veriler SPSS 21 istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen nicel bulgular sonucunda; örneklemde yer alan kurumlardaki müzik merkezlerinin eğitsel materyal ve araç-gereçler bakımından Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim programında belirtilenlere ve istenenlere oranla büyük ölçüde yetersiz olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi eğitim kurumlarına, her yıl yeterli sayı ve nitelikte görsel-işitsel materyallerin tedarik edilmesi; öğretmenlerin de okul öncesi müzik eğitimi ile ilgili uygun şekilde belirli aralıklarla hizmet içi eğitimler alması şeklinde öneriler getirilmiştir.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Balcı, A. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler (9. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (20. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Dalkıran, E. (2011). 5- 6 yaş grubu anaokulu öğrencilerinin ritmik bellek, ritmik algılama ve uygulama becerilerinin ölçülmesi. E- Journal of News World Sciences Academy, 6(2), 279- 289.

DeVellis, R. F. (2012). Scale development: Theory and applications. USA: Sage Publications.

Dikici Sığırtmaç, A. (2005). Okul öncesi dönemde müzik eğitimi. İstanbul: Kare Yayınları.

Edden, J. (1999). “Can i play the drum, miss?”, Music in the early years. Whitebread,D. (Ed.) Teaching and learning in the early years. London: Taylor and Francis Group.

Eren, B. & Sağlam, A. (2009). Bursa ili anaokullarında yürütülen müzik eğitimine yönelik temel ihtiyaçların tespiti ve değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(3), 575- 599.

Güngörmüş, O. (1998). Okulöncesi eğitim kurumlarında müziğin kullanımı. A. Oktay ve Ö. P. Unutkan (Ed.), Okulöncesi Eğitimde Güncel Konular içinde (ss. 265-280). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Kandır, A. (2003). Okul öncesi eğitim programında müzik, ses dinleme ve ayırt etme. Müziğin okul öncesi eğitimde kullanılması. Ankara: Kök Yayıncılık.

Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri (14. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.

Lazdauskas, H. (1996). Music makes the school go round. Young Children, 51(5), 22-23.

MEB (2013). Okul öncesi eğitim programı. Ankara: MEB Yayınları.

Öziskender, G. & Güdek, B. (2013). Orff yaklaşımı ile yapılan okul öncesi müzik eğitiminin öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişimine etkileri. International Periodical For The Languages Literature and History of Turkish, 8(3), 213- 232.

Özmenteş, S. (2011). Müzik öğretimine yönelik özyeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. Journal of Educational and Instructional Studies in The World, 1(1), 30- 36.

Öztürk, F. (2002). Okul öncesi dönem müzik eğitiminde drama. Ankara: YA-PA.

Salı, G., Akkol, M. L., Oğuz, V. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin müzik etkinliklerinde yaşadığı sorunlar. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 79-100.

Yıldız, R. & Perihanoğlu, P. (2004). Okul öncesi eğitimde araç- gereç bulunma düzeyi ile öğrencilerin gelişim düzeyleri arasındaki ilişki (Van ili örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 1- 15.

Yönetken, H. B. (1952). Okulda müzik öğretimi ve öğretim metotları. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.