Views of High School Teachers on Learning and Teaching / Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin Öğrenme ve Öğretme ile İlgili Görüşleri

Suna ÇÖĞMEN, Asuman Seda SARACALOĞLU
1.338 305

Öz


Bu çalışmanın temel amacı, liselerde görev yapan öğretmenlerin öğrenme ve öğretmeyi nasıl kavramsallaştırdıklarını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırma, yorumlayıcı temel nitel araştırma olarak desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Denizli merkezde yer alan ve biri genel diğeri Anadolu Lisesi olmak üzere iki okulda görev yapan toplam on yedi öğretmen oluşturmaktadır.  Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan ve öğretmenlerin öğrenme ve öğretme ile ilgili görüşlerine yönelik soruların bulunduğu yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler sürekli karşılaştırmalı analiz tekniği kullanılarak derinlemesine incelenmiştir. Analizler sonucunda öğretmenlerin görüşleri öğrenme, öğretme, öğrenmeyi etkileyen faktörler olmak üzere üç kategori altında incelenmiştir. Bu kategorilerin toplandığı çekirdek kategori ise “öğretmen/konu merkezli yaklaşım” olarak belirlenmiştir. Buna göre öğretmenlerin hepsinin, öğrenme ve öğretme kavramları ile ilgili oldukça geleneksel, öğretmen merkezli bir yaklaşıma sahip olduğu ortaya çıkmıştır.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Akengin, H. (2008). Coğrafya öğretmenlerinin yenilenen lise coğrafya öğretim programı hakkındaki görüşleri. Marmara Coğrafya Dergisi, 18, 1-20.

Akpınar, B. ve Gezer, B. (2010). Öğrenen merkezli yeni eğitim yaklaşımlarının öğrenme-öğretme sürecine yansımaları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 1-12.

Alım, M. (2003). Dokuzuncu sınıf coğrafya öğretim programının öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Al-Weher, M. (2004). The effect of a training course based on constructivism on student teachers’ perceptions of the teaching/learning process. Asia-Pasific Journal of Teacher Education, 32(2), 169-185.

Atıcı, T. ve Bora, N. (2004). Ortaöğretim kurumlarında biyoloji

eğitiminde kullanılan öğretim metotlarının ders öğretmenleri açısından değerlendirilmesi ve öneriler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 51-64. http://www.aku.edu.tr/aku/dosyayonetimi/sosyalbilens/dergi/VI2/tatici.pdf adresinden 13/06/2014 tarihinde indirilmiştir.

Aypay, A. (2010). Teacher education students’ epistemological beliefs and their conceptions about teaching and learning. Procedia Social and Behavioral Sciences. 2, 2599-2604.

Balcı, A. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara : Pegem A.

Bilen Kaya, D. (2012). Temel kimya laboratuarı dersinin web ortamı ile desteklenmesinin öğrencilerin başarı ve derse yönelik tutumuna etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.

Boulton-Lewis, G.M., Smith, D.J.H., McCrindle, A.R., Burnett, P.C. ve Campbell, K.J. (2001). Secondary teachers’ conceptions of teaching and learning. Learning and Instruction, 11, 35-51.

Brooks, J.G. ve Brooks, M.G. (1999). In search of understanding the case for constructivist classrooms. the USA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Chan, K. ve Eliott, R.G. (2004). Relational analysis of personal epistemolohy and conceptions about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 20, 817-831.

Chan, K., Tan, J. ve Khoo, A. (2007). Pre-service teachers’ conceptions about teaching and learning: a closer look at singapore cultural context. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 35(2), 181-195.

Cansız Aktaş, M. (2008). Öğretmenlerin yeni ortaöğretim matematik öğretim programının ölçme değerlendirme boyutuna bakışlarının incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, KATÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Charmaz, K. (2008). Constructing grounded theory. London: Sage Publications.

Creswell, J.W. (2005). Educational research planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall.

Çiçek Akkuzu, Z. (2006). Genel lise matematik derslerindeki öğrenme ve öğretme süreçlerinin betimlenmesi üzerine nitel bir çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Demir, S. ve Demir, A. (2012). Türkiye’deki yeni lise öğretim programları: sorunlar beklentiler ve öneriler. İlköğretim Online, 11(1), 35-50. http: //ilkogretim-online.org.tr adresinden 13/06/2012 tarihinde indirilmiştir.

Demircioğlu, İ.H. (2004). Tarih ve coğrafya öğretmenlerinin sosyal bilimler öğretiminin amaçlarına yönelik görüşleri (doğu karadeniz bölgesi örneği). Bilig, 31, 71-84. http://www.yesevi.edu.tr/bilig/biligTur/pdf/31/05.pdf adresinden 9/06/2014 tarihinde indirilmiştir.

Dikmenli, M. ve Çardak, O. (2010). A study on biology teachers’ conceptions of learning. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 933-937.

Dönmez Usta, N. (2011). Yapılandırmacı öğrenme kuramı çerçevesinde bilgisayar destekli öğretim materyali geliştirilmesi, uygulanması ve etkililiğinin değerlendirilmesi: çekirdek kimyası (radyoaktivite) örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, KATÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Driscoll, M.P (1994). Psychology of learning and instruction. the USA: Allyn&Bacon

Duru, S. (2006). Pre-service elementary education teachers’ beliefs about teaching and learning in Turkey. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Indiana Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim, Indiana.

Eisenhart, M. A., Shrum, J.L., Harding, J.R. ve Cuthbert, A.M. (1988). Teacher beliefs: definitions, findings and directions. Educational Policy, 2(1), 51-69.

Fenstermacher, G.D. ve Soltis, J.F. (1992). Approaches to teaching. New York: Teachers College Press.

Gipps, C., McCallum, B. ve Brown, M. (1999). Primary teachers’ beliefs about teaching and learning. Curriculum Journal, 10 (1), 123-134.

Gredler, M. E. (2001). Learning and instruction theory into practice. the USA: Merrill Prentice Hall.

Hein, G.E. (1991). The museum and the needs of people. CECA International Committee of Museum Educators Conference. Jarusalem, Israel, 15-22 October 1991.

Holton, J.A. (2008). The coding process. In A. Bryant & K. Charmaz (Eds), The sage handbook of grounded theory (pp. 265-289). London: SAGE Publications Ltd.

Horasan, Y., Aydın, H. ve Kete, R. (2013). Biyoloji öğretmenlerinin biyoloji programı hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 335-353.

http://www.efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/view/1258/2170 adresinden 13/06/2014 tarihinde indirilmiştir.

Işık Mercan, S. (2012). Yapılandırmacı yaklaşım 5E modelinin 10. sınıf coğrafya dersinde (çevre ve toplum öğrenme alanı) akademik başarı ve tutuma etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kauchak, D.P. ve Egen, P.D. (1998). Learning&teaching research based methods. the USA: Allyn and Bacon.

Kember, D. (1997). A reconceptualisation of the research into university academics’ conceptions of teaching. Learning and Instruction, 7(3), 255-275.

Kember, D. ve Kwan, K. (2000). Lecturers’ approaches to teaching and their relationship to conceptions of good teaching. Instructional Science, 28, 496-490.

Kukari, A.J. (2004). Cultural and religious experiences: do they define teaching and learning for pre-service teachers prior to teacher education? Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 32(2), 95-110.

Laboard Brown, K. (2003). From teacher-centered to learner-centered curriculum: improving learning in diverse classrooms. Education, 124(1), 49-54. http://www.questia.com/googleScholar.qst?docId=5002018664 adresinden 19 Temmuz 2011 tarihinde indirilmiştir.

Lee, M.-H.; Tsai,C.-C.; Chang, C.-Y. ve Liang, J.-C. (2009). The relationships between Taiwanese high school science teachers’ conceptions of learning science and their approaches to teaching science. Paper presented at the Association for Science Teacher Education (ASTE) Annual Meeting, Hartford, CT. http://www.ntnu.edu.tw/acad/rep/r98/e980001-1.pdf adresinden 30.04.2014 tarihinde indirilmiştir.

Levin, T. ve Nevo, Y. (2009). Exploring teachers’ views on learning and teaching in the context of a trens-disciplinary curriculum. Journal of Curriculum Studies, 41 (4), 439-465.

Marshall, H.H. (2000). Teaching educational psychology: learner-centered and constructivist perspectives. In N.M. Lambert & B.L. McCombs (Eds), How students learning reforming schools through learner-centered education (pp. 449-473). Washington: APA.

Marton, F., Dall’Alba, G. ve Beaty, E. (1993). Conceptions of learning. International Journal of Educational Research, 19(3), 277-300.

Miles, M.B. ve Huberman, M. (1994). Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods. the USA: Sage Publications.

Mufti, E. ve Peace, M. (2012). Teaching and learning and the curriculum. India: Continuum International Publishing Group.

Murphy, P.K., Delli, L.A.M. ve Edwards, M.N. (2004). The good teacher and good teaching: comparing beliefs of second-grade students, preservice teachers and inservice teachers. The Journal of Experimental Education, 72 (2), 69-92.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okulların Tanıtımı (2014) http://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_06/05042914_ogmokultanitim2014.pdf adresinden indirilmiştir.

Oğuz, A. (2009). Öğretmen adaylarına göre ortaöğretim öğretmenlerini temsil eden metaforlar. Milli Eğitim, 182, 36-56.

Öztürk, Ç. (2004). Ortaöğretim coğrafya öğretmenlerinin öğretim yöntem ve teknikleri kullanabilme yeterlilikleri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 5(2), 75-83.

Pajares, M.F. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62(3), 307-332.

Postareff, L. ve Lindblom-Ylanne, S. (2008). Variation in teachers’ descriptions of teaching: broadening the understanding of teaching in higher education. Learning and Instruction, 18, 109-120.

Prawat, R.S. (1992). Teachers’ beliefs about teaching and learning: a constructivist perspective. Journal of Education, 100(3), 354-395.

Pritchard, A. (2009). Ways of learning learning theories and learning styles in the classrooom (2nd.ed.). the USA: Routledge.

Punch, K. F. (2011). Sosyal araştırmalara giriş: Nitel ve nicel yaklaşımlar (D. Bayrak, H. Bader Arslan, Z. Akyüz, Çev. ). Ankara: Siyasal Kitabevi.

Saban, A. , Kocbeker, B.N. ve Saban, A. (2007). Prospective teachers’ conceptions of teaching and learning revealed thorugh metaphor analysis. Learning and Instruction, 17, 123-139.

Saljo, R. (1979). Learning about learning. Higher Education, 8(4), 443-451.

Samuelowicz, K. ve Bain, J.D. (1992). Conceptions of teaching held by academic teachers. Higher Education, 24(1), 93-111.

Saygın, Ö., Atılboz, N.G. ve Salman, S. (2006). Yapılandırmacı öğretim yaklaşımının biyoloji dersi konularını öğrenme başarısı üzerine etkisi: canlılığın temel birimi-hücre. Gazi Üniversitei Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 51-64.

Strauss, A. ve Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research grounded theory procedures and techniques. the USA: Sage Publications.

Tamir, P. (1991). Views and beliefs of Israeli preservice teachers on teaching and learning. Journal of Educational Research, 84(4), 239-244.

Trigwell, K. ve Prosser, M. (1996). Changing approaches to teaching: a relational perspective. Studies in Higher Education, 21(3), 275-284.

Trigwell, K. ve Prosser, M. (2004). Development and use of the approaches to teaching inventory. Educational Psychological Review, 16(4), 409-424.

Tsai, C. (2002). Nested epistemologies: science teachers’ beliefs of teaching, learning and science. International Journal of Science Education, 24(8), 771-783.

Tuncer, M. ve Berkant, H.G. (2012). İlköğretim ve ortaöğretim programlarının öğretmen görüşleri açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi¸11(42), 22-39. www.esosder.org sitesinden 13/06/2014 tarihinde indirilmiştir.

Turner, J.C., Christensen, A. ve Meyer, D.K. (2009). Teachers’ beliefs about student learning and motivation. In L.J. Saha & A.G. Dworkin (Eds.), International handbook of research on teachers and teaching (pp. 361-371). the USA: Springer.

Tüfekçi Aslim, S. (2011). Yapılandırmacı yaklaşım. İçinde S. Büyükalan Filiz (Ed.), Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları (s. 336-351). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Ulusoy, F. (2011). Kimya eğitiminde model uygulamalarının ve bilgisayar destekli öğretimin öğrenme ürünlerine etkisi: 12. sınıf kimyasal bağlar örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Üce, M. ve Sarıçayır, H. (2013). Ortaöğretim 12. Sınıf kimya dersi öğretim programının uygulanması ile ilgili kimya öğretmenlerinin görüşleri. Eğitim Bilimleri Dergisi, 38, 167-177.

Vermunt, J. D. ve Vermetten, Y. J. (2004). Patterns in student learning: Relationships between learning strategies, conceptions of learning, and learning orientations. Educational Psychology Review, 16(4), 359–383.

Westwood, P. (2008). What teachers need to know about. Australia: ACER Press.

Yaşar, M.D. ve Sözbilir, M. (2012). 9. sınıf kimya dersi öğretim programındaki yapılandırmacılığa dayalı öğelerin öğretmenler tarafından uygulamaya yansıtılması. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(7), 789-807.

Yeni Dönemde Ortaöğretimin Amacı ve Yeniden Düzenlenmesi (2013). Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi. 9.07.2014 tarihinde http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/Ortaogretim_BilgiNotu.pdf adresinden indirilmiştir.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Yurdakul, B. (2005). Yapılandırmacılık. İçinde Ö. Demirel (Ed.), Eğitimde yeni yönelimler (s. 39-61). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.