The Using of Cooperative Learning Method with Seven Principles for Good Practice and Models in Science Course / Fen ve Teknoloji Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İyi Bir Eğitim Ortamı İçin Yedi İlke ve Modellerle Kullanılması

Oylum ÇAVDAR, Kemal DOYMUŞ
1.935 536

Öz


Bu araştırmanın amacı 7.sınıf fen bilimleri dersinin  ‘Atomun Yapısı’ ve ‘Elektronların                Dizilimi ve Kimyasal Özellikler’ konularında işbirlikli öğrenme yönteminin yedi ilke ve modellerle kullanılmasının öğrencilerin mikro boyuttaki kavramsal anlamalarına etkisini araştırmaktır. Araştırmada yarı deneysel yöntem kullanılmış ve üç araştırma grubu oluşturulmuştur. Birinci grup İşbirlikli Yedi İlke Model Grubu (İYMG, n=20), ikinci grup İşbirlikli Yedi İlke Grubu (İYG, n=16), üçüncü grup ise İşbirlikli Gruptur (İG, n=22). Konular İYMG’de işbirlikli öğrenme yöntemi  ile iyi bir eğitim ortamı için yedi ilke ve modelerle birlikte kullanılarak, İYG’de işbirlikli öğrenme yöntemi ile iyi bir eğitim ortamı için yedi ilke kullanılarak, İG’de ise işbirlikli öğrenme yöntemi ile öğretilmiştir. Çalışmalar bittikten sonra gruplara konular ile ilgili model çizim testleri (MÇT1,2) uygulanmıştır. Araştırmanın sonunda atomun yapısı konusunda yedi ilke uygulamalarının öğrencilerin kavramsal anlamalarını artırdığı fakat gruplardaki öğrencilerin hatalı çizim oranlarının yüksek olduğu, elektronların dizilimi ve kimyasal özellikler konusunda ise uygulanan yöntem ve tekniklerin öğrencilerin kavramsal anlamalarında anlamlı bir fark oluşturmadığı fakat araştırma gruplarındaki öğrencilerin tamamına yakınının uygulamalar sonunda doğru çizim yaptığı tespit edilmiştir.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Acar, B. & Tarhan, L. (2008). Effects of cooperative learning on students’ understanding of metallic bonding. Res Sci Educ, 38, 401–420.

Adadan, E. (2014). Model-tabanlı öğrenme ortamının kimya öğretmen adaylarının maddenin tanecikli yapısı kavramını ve bilimsel modellerin doğasını anlamaları üzerine etkisinin incelenmesi. OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 378-403.

Adbo, K. & Taber, K. S. (2009). Learners’ mental models of the particle nature of matter: A study of 16-year-old Swedish science students. International Journal of Science Education, 31 (6), 757-786.

Akın, S. N. (1996). Geleneksel öğretim yöntemleri ile işbirlikli öğrenme yönteminin fen bilgisi öğretimi üzerindeki etkileri. D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İzmir.

Atasoy, B., Genç, E., Kadayıfçı, H. & Akkuş, H. (2007). 7. sınıf öğrencilerinin fiziksel ve kimyasal değişmeler konusunu anlamalarında işbirlikli öğrenmenin etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 12-21.

Aydeniz, M. & Kotowsk, E. L. (2012). What do middle and high school students know about the particulate nature of matter after instruction? Implications for practice. School Science and Mathematics, 112 (2), 59 65.

Badrian, A., Abdinejad, T. & Naseriazar, A. (2011). A cross-age study of Iranian students’ various conceptions about the particulate nature of matter. Journal of Turkısh Science Education, 8 (2), 49-63.

Balım, A. G. & Ormancı, Ü. (2012). İlköğretim öğrencilerinin “Maddenin Tanecikli Yapısı” ünitesine yönelik anlama düzeylerinin çizim yoluyla belirlenmesi ve farklı değişkenlere göre analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 255-265.

Barbosa, R., Jofili, Z. & Watts, M. (2004). Cooperating in constructing knowledge: case studies from chemistry and citizenship. International Journal of Science Education, 26, 935-949.

Barnea, N. & Dorı, Y. J. (1996). “Computerized molecular modelling as a tool to ımprove chemistry teaching”. Journal of Chemical Information and Computer Science, 36, (6), 629 -636.

Bilgin, İ. & Geban, Ö. (2006). The effect of cooperative learning approach based on conceptual change condition on students’ understanding of chemical equilibrium concepts. Journal of Science Education and Technology, 15, 31-46.

Bowen, C. W. (2000). A quantitative literature review of cooperative learning effects on high school and college chemistry achievement. Journal of Chemical Education, 77, 116-119.

Canpolat, N., Pınarbaşı, T., Bayrakçeken S. & Geban, Ö. (2004). Kimyadaki bazı yaygın yanlış kavramalar. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (24)1, 135-146.

Chickering, A.W. & Gamson, Z. (1987). "Seven principles of good practice in undergraduate education". AAHE Bulletin, 39 (7), 3-7.

Carpenter, S. R. & McMillan, T. (2003). Incorporation of a cooperative learning technique in organic chemistry. Journal of Chemical Education, 80, 330-331.

Chang, H. Y., Quintana, C. & Krajcik, J. S. (2010). The impact of designing and evaluating molecular animations on how well middle school students understand the particulate nature of matter. Science Education, 94, 73-94.

Colburn, A. (2004). “Inquiry scientists want to know”. Educational Leadership, 62, 63-66.

Cuevas, P., Lee, O., Hart, J. & Deaktor, R. (2005). “Improving science ınquiry with elementary students of diverse backgrounds”. Journal of Research in Science Teaching, 42(3), 337-357.

Çalık, M. & Ayas, A. (2005). A comparison of level of understanding of eighth-grade students and science student teachers related to selected chemistry concepts. Journal of Research in Science Teaching, 42 (6), 638–667.

Çalık, M., Ayas, A. & Ünal, S. (2006). Çözünme kavramıyla ilgili öğrenci kavramalarının tespiti: Bir yaşlar arası karşılaştırma çalışması. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (3), 309-322.

Çavdar, O., Okumuş, S., Alyar, M. & Doymuş, K. (2016). Maddenin tanecikli yapısının anlaşılmasına farklı yöntemlerin ve modellerin etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Baskıda.

Demir Okatan, S. (2010). Fen Bilgisi Eğitiminde Modellendirme Ve Somutlaştırmanın Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kars.

Demirci, M. P. & Sarıkaya, M. (2004). Sınıf öğretmeni adaylarının ısı ve sıcaklık konusundaki kavram yanılgıları ve yanılgıların giderilmesinde yapısalcı kuramın etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya: İnönü Üniversitesi.

Doymuş, K. (2008). Teaching chemical bonding through jigsaw cooperative learning. Research in Science & Technological Education, 26 (1), 47-57.

Doymuş, K., Karaçöp, A. & Şimşek, Ü. (2010). Effects of jigsaw and animation techniques on students’ understanding of concepts and subjects in electrochemistry. Education Tech Research Dev, 58, 671–691.

Doymuş, K., Şimşek, Ü. & Karaçöp, A. (2009). The effects of computer animations and cooperative learning methods in micro, macro and symbolic level learning of states of matter. Eurasian Journal of Educational Research, 36, 109-128.

Dönmez, Y. (2011). Sınıf öğretmen adaylarının bazı kimya kavramlarını anlama seviyelerinin ve kavram yanılgılarının belirlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Ebenezer, J. (2001). A hypermedia environment to explore and negotiate students’ conceptions, animation of the solution process of table salt. Journal of Science Education and Technology, 10, 73–91.

Ergün, A. (2013). Atom Ve Molekül Konusunda Kavram Yanılgıları Ve Bunları İyileştirmek İçin Örnek Etkinlikler. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Friedler, Y. & Tamır, P. (1990). Life in science laboratory classroom at secondary level. the student laboratory and the science curriculum. london: routledge.

Güneş, B., Gülçiçek, Ç. & Bağcı, N. (2004). Eğitim Fakültelerindeki Fen Ve Matematik Öğretim Elamanlarının Model Ve Modelleme Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi. 1(1), 35-48.

Harrison, G. A. (2001.) How do teachers and textbook writers model scientific ideas for students. Research in Science Education, 31, 401-435.

Harrison, A.G. & Treagust, D.F., (1996). Secondary students mental models of atoms and molecules: Implications for teaching science. Science Education, 80, 509–534.

Haury, D. (1989). The contribution of science locus of control orientation to expressings of attitude toward science teaching. Journal of Research in Science Teaching, 26, 503-517.

Hsin-Kai, W., Krajcik, J. S. & Elliot S. (2001). “Promoting understanding of chemical representations: students’ use of a visualization tool in the classroom”. journal of research in science teaching, 38, (7), 821-842.

Jaber, L. Z. & Boujaoude, S. (2012). A macro–micro–symbolic teaching to promote relational understanding of chemical reactions. International Journal of Science Education, 34 (7), 973–998.

Karaçöp, A. & Doymuş, K. (2012). Effects of jigsaw cooperative learning and animation techniques on students’ understanding of chemical bonding and their conceptions of the particulate nature of matter. Journal of Science Education Technology, DOI 10.1007/s10956-012-9385-9.

Karadoğu, Z. (2007). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Analoji Kullanımının Başarı ve Tutum Üzerindeki Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.

Karagöz, Ö. & Sağlam Arslan, A. (2012). İlköğretim öğrencilerinin atomun yapısına ilişkin zihinsel modellerinin analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 132-142.

Kenan, O. & Özmen, H. (2011). “Maddenin tanecikli yapısı” ünitesine yönelik zenginleştirilmiş bilgisayar destekli bir öğretim materyalin tanıtımı. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Fırat Üniversitesi, Elazığ-Türkiye.

Kogut, S. (1997). Using cooperative learning to enhance performance in general chemistry. Journal of Chemical Education, 74, 720-722.

Koştur, H. İ, (2009). “Maddenin Tanecikli Yapısı” Ünitesindeki Kavramların Anlama Düzeylerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Lavoie, D. R. (1993). The development, theory and application of a cognitivenetwork model of prediction problem solving in biology. Journal of Research in Science Teaching, 30(7),767-785.

Meşeci, B., Tekin, S. & Karamustafaoğlu, S. (2013). Maddenin tanecikli yapısıyla ilgili kavram yanılgılarının tespiti. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (9), 20-40.

Minaslı, E. (2009). Fen ve teknoloji dersi maddenin yapısı ve özellikleri ünitesinin öğretilmesinde simülasyon ve model kullanılmasının başarıya, kavram öğrenmeye ve hatırlamaya etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Nakiboğlu, C. (2008). Using word associations for assessing non major science students’ knowledge structure before and after general chemistry instruction: the case of atomic structure. Chemistry Education Research and Practice, 9, 309-322.

Nakiboğlu, C. (2001). “Maddenin yapısı” ünitesinin işbirlikli öğrenme yöntemi kullanılarak kimya öğretmen adaylarına öğretilmesinin öğrenci başarısına etkisi. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 131-143.

Niaz, M. & Coştu, B. (2009). Presentation of atomic structure in Turkish general chemistry textbooks. Chemistry Education Research and Practice, 10, 233-240.

Niaz, M., Aguilera, D., Maza, A. and Liendo, G. (2002). Arguments, contradictions, resistances, and conceptual change in students' understanding of atomic structure. Science Education, 86(4), 505-525.

Nyachwaya, J. M., Mohamed, A. R., Roehrig, G. H., Wood, N. B., Kern, A. L. & Schneider, J. L. (2011). The development of an open-ended drawing tool: An alternative diagnostic tool for assessing students’ understanding of the particulate nature of matter. Chemistry Education Research and Practice, 12, 121–132.

Özalp, D. (2008). İlköğretim Ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Maddenin Tanecikli Yapısı Konusundaki Kavram Yanılgılarının Ontoloji Temelinde Belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Özgür, S. & Bostan, A. (2007). Atom kavramının epistemolojik analizi ve öğrencilerin konu ile ilgili kavram yanılgılarının karşılaştırılması. e-Journal of New World Sciences Academy, 2 (3), 214-231.

Özmen, H. (2011). Effect of animation enhanced conceptual change texts on 6th grade students’ understanding of the particulate nature of matter and transformation during phase changes. Computers & Education, 57, 1114–1126.

Özmen, H. & Ayas, A. (2003). Students’ difficulties in understanding of the conservation of the matter in open and closed-system chemical reactions. Chemistry Education: Research and Practice, 4, 279–290.

Philipp, S. B., Johnson, D. K. & Yezierski, E. J. (2014). Development of a protocol to evaluate the use of representations in secondary chemistry instruction. Chemistry Education: Research and Practice, 15, 777.

Pınarbaşı, T., Doymuş, K., Canpolat, N. & Bayrakçeken, S., (1998). Üniversite kimya bölümü öğrencilerinin bilgilerini günlük hayatla ilişkilendirebilme seviyeleri. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 23-25 Eylül, Trabzon, Bildiriler Kitabı, 115-117.

Raviolo, A. (2001). Assessing students’ conceptual understanding of solubility equilibrium. Journal of Chemical Education, 78, 629–631.

Renström, L., Andersson, B. & Marton, F. (1990). Students’ conceptions of matter. journal of educational psychology, 82(3), 555-569.

Sadıç, A. & Çam, A. (2012)." İlköğretim öğrencilerine katılarda ve sıvılarda genleşmeyi gösteren alternatif modeller". Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 2(2), 53-63.

Say, F. S. (2011). Kavram Karikatürlerinin 7. Sınıf Öğrencilerinin “Maddenin Yapısı Ve Özellikleri” Konusunu Öğrenmelerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Saydam, Ö. E. (2013). Fen Bilimleri Ögretmen Adaylarının Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Kavram Yanılgıları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Shachar, H. & Fischer, S. (2004). Cooperative learning and the achievement of motivation and perceptions of students in 11th grade chemistry classes. Learning and Instruction, 14, 69-87.

Şeker, A. (2006). Facilitating conceptual change, in atom, molecule, ion and matter. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Şimşek, U., Aydoğdu, S. & Doymuş, K. (2012). İyi bir eğitim için yedi ilke ve uygulanması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (4), 241-254.

Thomaz, M. F., Malaquias, I. M., Valente, M. C. & Antunes, M. J. (1995). An attempt to overcome alternative conceptions related to heat and temperature. Physics Education, 30, 19–26.

Treagust, D. F. & Peterson, R. F. (1998). “Learning to teach primary science through problem- based learning”. Science Education, 82, (2), 215-237.

Treagust, F. D. (2002). Students’ understanding of the role of scientific models in learning science. International Journal of Science Education, 24(4), 357-368.

Ulusoy, F. (2011). Kimya Eğitiminde Model Uygulamalarının Ve Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenme Ürünlerine Etkisi: 12. Sınıf Kimyasal Bağlar Örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Enstitüsü, İstanbul.

Uslu, S. (2011). İlköğretim II. kademede fen ve teknoloji öğretiminde çalışma yapraklarının akademik başarı üzerine etkisinin incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Adıyaman.

Ünal, R. & Zollman, D. (1997). Students’ description of an atom: a phenomenographic analysis. Department of Physics Kansas State University.

Yavuz, S. & Çelik, G. (2013). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin gazlar konusundaki kavram yanılgılarına tahmin-gözlem-açıklama tekniğinin etkisi. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1).

Yiğit, N. & Akdeniz, A.R. (2000). Fizik öğretiminde bilgisayar destekli materyallerin geliştirilmesi: öğrenci çalışma yaprakları. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi. 6-8 Eylül 2000. Ankara.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.