Elementary School Science Literacy Level of Third Grade Students / İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Fen Okuryazarlık Düzeyleri

Cengiz KESİK
1.640 415

Öz


Bu çalışmada ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin fen okuryazarlık düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini, Şanlıurfa merkez ilçelerinde bulunan 381 ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Kesik (2016)’ ın geliştirdiği “Bilgi Öğrenme Alanı Ölçeği”, “Duyuş Öğrenme Alanı Ölçeği”, “FTTÇ Öğrenme Alanı Ölçeği” ve “Beceri Öğrenme Alanı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma, nicel araştırma modelinde olup; araştırma desenlerinden ise tarama desenindedir. 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerine uygulanan ölçeklerden elde edilen veriler; yüzde, frekans ve içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin fen okuryazarlığın alt öğrenme alanları olan; fen bilimleri bilgi düzeyleri, fen bilimlerine yönelik duyuşları, fttç algıları ve fen bilimleri becerilerinin yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar öğrencilerin fen okuryazarlık düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir.

 


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.