The Opinions of The Students About Transition From Basic Education to the Secondary Education (BESE-TEOG) Exam’s Implementation Conditions / Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavının Uygulama Koşullarına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Yeşim ÖZER ÖZKAN, Meltem ACAR GÜVENDİR, Duriye Kübra SATICI
1.614 356

Öz


Bu çalışmada TEOG sınavının uygulama koşullarına ilişkin sekizinci sınıf öğrenci görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu yönüyle çalışma tarama türünde betimsel modelle tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 253 (%50.8) kız ve 245 (%49.2) erkek olmak üzere 498 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen “TEOG Sınavının Uygulama Koşullarını Değerlendirme Anketi” aracılığı ile toplanan verilerin analizinde öğrenci görüşlerinin dağılımını belirlemek amacıyla yüzde ve frekans değerlerinden; görüşleri arasındaki farkları belirlemek amacıyla kikare testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrenciler sınav uygulama şekline ilişkin olumlu görüşler ifade ederken, sınav güvenliği ve içeriğine ilişkin sorunların yaşandığını belirtmişlerdir. Öğrenciler, her ders için farklı zamanlarda sınava girmenin ve kendi sınıf arkadaşları ile birlikte aynı sınıfta olmanın kendilerini rahatlattığını ifade etmişlerdir. Sınav süresine ilişkin görüşler incelendiğinde, öğrencilerin büyük çoğunluğu her ders için verilen 40 dakikalık sürenin yeterli olduğunu; ancak sınavın daha disiplinli koşullarda uygulanması gerektiğini, sınav salonuna arkadaşlarının özel eşyaları ile girmelerinin dikkatlerini dağıttığını ve sınavda bazı arkadaşlarının kopya çektiğini düşünmektedirler. Bu nedenle öğrenciler sınava girerken polislerin arama yapmasını doğru bulmakta ve bu durumun kendilerini rahatsız etmediğini ifade etmektedirler. Öğrencilerin başarı durumları ve cinsiyetleri ile anket maddelerine verilen tepkiler incelendiğinde; öğrencilerin sınava girerken polisler tarafından aranmasının doğru bulunması durumu öğrencilerin cinsiyetlerine göre, sınav salonuna arkadaşlarının özel eşyaları ile girmelerinin dikkatlerini dağıttığı görüşü ise başarılı olup olmama durumlarına göre farklılık göstermiştir.

AnahtarSözcükler: TEOG, sınav güvenliği, tesadüfi hata, ölçme ve değerlendirme, görüş, sınav koşulları.


Tam metin:

PDF


Referanslar


American Statistical Association [ASA]. (2004). ASA series: What is a Survey

Baş, T. (2001). Anket nasıl hazırlanır?.Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Baştürk, R. (2009). Test bitirme süresi ile test puanları arasındaki ilişkinin sınav türü ve cinsiyete göre analizi. İlköğretim Online, 8(2), 587-592.

Berberoğlu, G. (2006). Sınıf içi ölçme ve değerlendirme teknikleri. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Birinci, D.K. (2014). Merkezi sistem ortak sınavlarında ilk deneyim: Matematik dersi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 8-16.

Brandes, B. (1986). Academichonesty: A specialstudy of California students.Sacramento, CA: California State Departmentof Education,

Bureau of Publications.

Bridgeman, B.,Cline, F. &Hessinger, J. (2004). Effect of extra time on verbalandquantitative GRE scores. AppliedMeasurement in Education, 17(1), 25-37.

Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket geliştirme. Türk EğitimBilimleriDergisi, 3(2), 133-148.

Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö.,&Köklü, N. (2010). Sosyalbilimleriçinistatistik (6. baskı). Ankara: Pegem A Yayınevi

Chapell, M. S.,Blanding, Z. B., Silverstein, M. E., Takahashi, M., Newman, B., Gubi, A., &McCann, N. (2005). Test anxietyandacademicperformance in undergraduateandgraduatestudents. Journal of EducationalPsychology,97(2), 268.

Cizek, G. J. (1999). Cheating on tests: How to do it, detect it, andprevent it. Routledge.

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) (2013). Yeni dönemde ortaöğretimin amacı ve yeniden düzenlenmesi. http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/Ortaogretim_BilgiNotu.pdf

Efklides, A., Papadaki, M., Papantoniou, G., &Kiosseoglou, G. (1999). Individualdifferences in schoolmathematicsperformanceandfeelings of difficulty: Theeffects of cognitiveability, affect, age, andgender. Europeanjournal of psychology of education, 14(1), 57-69.

Evans, E. D.,&Craig, D. (1990). Teacherandstudentperceptions of academiccheating in middleandseniorhighschools. TheJournal of EducationalResearch, 84(1), 44-53.

Everson, H. T.,Smodlaka, I., &Tobias, S. (1994). Exploringtherelationship of test anxietyandmetacognition on reading test performance: A cognitiveanalysis. Anxiety, StressandCoping, 7(1), 85-96.

Feinberg, R. M. (2004). Doesmore time improve test scores in microprinciples? AppliedEconomicLetters, 11(14), 865-867.

Fraenkel, J.R.,&Wallen, N.E. (2006). How todesignandevaluateresearch in education. New York: McGraw-Hill.

Frisby, C. L. &Traffanstedt, B. K. (2003). Time andperformance on the California criticalthinkingskills test. Journal of College Reading and Learning, 34(1), 12-26.

Görmez, M. ve Coşkun, İ. (2015). 1. Yılında temel eğitimden ortaöğretime geçiş reformunun değerlendirilmesi. Analiz No. 114. Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.

Gündoğdu, K., Kızıltaş, E., & Çimen, N. (2010). Seviye belirleme sınavına (SBS) ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri (Erzurum il örneği). İlköğretim Online, 9(1), 67-83.

Gür, B. S., Çelik, Z., & Coşkun, İ. (2013). Türkiye’de ortaöğretimin geleceği: Hiyerarşi mi, eşitlik mi. Seta Analiz, 69, 1-26.

Hale, G. A. (1992). Effects of amount of time allowed on the test of

written English. (ERIC No: 385 569).

Judd, C. M., Smith, E. R., &Kidder, L. H. (1991).Researchmethods in socialrelations(International Edition), Fort Worth, Holt, Rinehartand Winston.

Kaşıkçı, Y., Bolat, A., Değirmenci, S., &Karamustafaoğlu, S. (2015). İkinci dönem TEOG sınavı Fen ve Teknoloji sorularının bazı kriterlere göre değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 225-232.

Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemleri.Ankara: Nobel Yayınları.

Karadeniz, O., Eker, C., & Ulusoy, M. (2015). TEOGsınavındaki T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait soruların kazanım temelli olarak değerlendirilmesi,Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler

Dergisi,6(18), 115-134.

Kazan, H., Karaman, E., Akçalı, B. Y., & Şişmanoğlu, E. (2015). Assessment of teogexaminationsuccess: topsismulti-criteriadecision-makingmethodpractice. Procedia-SocialandBehavioralSciences, 195, 915-924.

Kennedy, R. L.,&McCallister, C. J. (2000). Statisticsscoresandtesting time (ERIC No: 448 178).

Leveque, K. L.,&Walker, R. E. (1970). Correlates of highschoolcheatingbehavior. Psychology in the Schools.

Liepmann, D.,Marggraf, C., Felfe, J., &Hosemann, A. (1992). Anxiety, actionorientation, subjectivestateandsituationalaspects: A study of tank-lorrydrivers. In K. Hagtvet& T. B. Johnson (Eds.), Advances in test anxietyresearch(Vol. 7, pp. 130-141). Amsterdam/ Lisse, TheNetherlands: Swets&Zeitlinger.

Lowe, P. A., Lee, S. W., Witteborg, K. M., Prichard, K. W., Luhr, M. E., Cullinan, C. M., ... &Janik, M. (2008). The Test Anxiety Inventory forChildrenandAdolescents (TAICA) Examination of thePsychometricProperties of a New MultidimensionalMeasure of Test AnxietyAmongElementaryandSecondary School Students. Journal of PsychoeducationalAssessment, 26(3), 215-230.

MEB (2008). 64 Soruda Ortaöğretime Geçiş Sistemi ve Seviye Belirleme Sınavı Örnek Sorular. Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi (EARGED), Ankara: MEB Yayınları. [Online]: http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2007/64sorudaoges/oges64soru.pdf adresinden 02 Ocak 2014 22.35’te indirilmiştir.

MEB (2013a). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi ile ilgili sorular ve cevaplar. http://oges.meb.gov.tr/docs2104/ortak_s%C4%B1nav_t%C3%BCm_sorular_ve_cevaplar%C4%B1.pdfadresinden 21.05.2015 tarihinde alınmıştır.

MEB (2013b). 28-29 Kasım ve 14-15 Aralık 2013 Tarihlerinde 8 inci Sınıf Öğrencilerine Yapılan TEOG Ortak Sınavları Değerlendirme Raporu.

http://gumushacikoy.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_12/30100319_gumushacikoy_teog_sinav_raporu.pdf adresinden 11.04.2016 17.01’de indirilmiştir.

MEB (2013c). Ortak sınavlarda dikkat edilecek hususlar. https://mebbis.meb.gov.tr/SIM/Documents/2015-2016-1_ORTAK_SINAV_DEH.pdf

Metallidou, P.,&Vlachou, A. (2007). Motivationalbeliefs, cognitiveengagement, andachievement in languageandmathematics in elementaryschoolchildren. International journal of psychology, 42(1), 2-15.

Murdock, T. B., Hale, N. M., &Weber, M. J. (2001). Predictors of cheatingamongearlyadolescents: Academicandsocialmotivations. Contemporaryeducationalpsychology, 26(1), 96-115.

Ocak, G., Akgül, A., & Yıldız, S. (2010). İlköğretim öğrencilerinin ortaöğretime geçiş sistemine (OGES) yönelik görüşleri (Afyonkarahisar örneği) Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 11, 37-55.

Özçelik, D.A. (2010). Ölçme ve değerlendirme (3.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi (2.baskı). Eskişehir: Kaan Kitabevi.

Özkan, M.,&Özdemir, B. E. (2014). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin ve öğretmenlerinin ortaöğretime geçişte uygulanan merkezi ortak sınavlara ilişkin görüşleri. Tarih Okulu Dergisi, 20, 441-453.

Özoğlu, S. Ç. (1992). Davranış bilimlerinde anket: Bilgi toplama aracının geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 25 (2), 321-39.

Öztürk, F. Z.,& Aksoy, H. (2014). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modelinin 8. Sınıf Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Ordu İli Örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 439-454.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) (2013). Türkiye’de Ortaöğretimin Geleceği:HiyerarşimiEşitlikmi? http://file.setav.org/Files/Pdf/20130802120003_ortaogretim_analiz2.pdf

Schab, F. (1991). Schoolingwithoutlearning: Thirtyyears of cheating in highschool. Adolescence, 26, 839-847.

Scheuren, F. (2004). What is a Survey? American Statistical Association.

Sub, A.,&Prabha, C. (2003). Academicperformance in relationtoperfectionism, test procrastinationand test anxiety of highschoolchildren.PsychologicalStudies.

Şad, S. N.,&Şahiner, Y. K. (2016). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sistemine ilişkin öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri. İlköğretim Online, 15(1).

Şahin, S.,Uzbaş, A., Sucuoğlu, H., & Fırat, N. Ş. (2012). Middleschoolteachers’ andstudents’ viewaboutthesecondaryschoolentranceexaminations (OKS and SBS). International Journal of Human Sciences,9(2), 847-878.

Spielberger, C. D.,&Vagg, P. R. (1995). Test anxiety: A transactionalprocess model. Taylor & Francis.

Türk Eğitim Derneği Mem (TEDMEM) (2013). Ortaöğretimde Dönüşüm: Bir Yol Haritası Önerisi.http://www.tedmem.org/yayin/ortaogretimde-donusum-bir-yol-haritasi-onerisi

Tekin, H. (2004). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi.

Turgut, M.F. ve Baykul, Y.(2010). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (1.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Zayimoğlu-Öztürk, F. ve Aksoy, H. (2014). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş modelinin 8. Sınıf öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi (Ordu ili Örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 439-454.

“TEOG’da hedefler tuttu!”. (2014, 17 Ağustos). Anadolu Ajansı. http://www.aa.com.tr/tr/egitim/teogda-hedefler-tuttu/130829.

Zeidner, M. (1998). Test anxiety: Thestate of the art. SpringerScience& Business Media.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.