Evaluation of Basic Field Studies on Computer Assisted Mathematics Teaching In Turkey/Türkiye’de Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimini Temel Alan Çalişmalarin Değerlendirilmesi

Tamer KUTLUCA, Güney HACIÖMEROĞLU, Samet GÜNDÜZ
1.642 359

Öz


Bu çalışma ülkemizde bilgisayar destekli matematik öğretimi (BDMÖ) ile ilgili olarak hazırlanan lisansüstü tezleri kapsamlı bir şekilde inceleyerek eğilimlerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma için Türkiye’de 2002-2015 yılları arasında BDMÖ ile ilgili hazırlanan 99 lisansüstü tez içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler frekans ve yüzde oranlarına dayalı olacak şekilde yorumlanarak tablolarla sunulmuştur. Tezler, yayınlanma yılı ve türü, hazırlandığı üniversite ve enstitüsü, araştırma yaklaşımı ve modeli, hedef kitlesi, veri analiz araçları, araştırma konusu ile akademik başarı ve tutuma yönelik araştırmaların sonuçlarına göre incelenmiştir. Çalışma sonucunda hazırlanan tezlerin büyük çoğunluğunun 2008 yılı ve sonrasında, eğitim bilimleri enstitüsünde ve yüksek lisans düzeyinde hazırlandığı belirlenmiştir. Yine lisansüstü tezlerin hedef kitlesinin büyük bölümünü ilköğretim öğrencilerinin oluşturduğu, istatistiksel analizlerde en çok SPSS programının kullanıldığı, tezlerin çoğunlukla deneysel araştırma modelinde nicel çalışmalar olduğu ve daha çok akademik başarı ve tutumu ölçtüğü tespit edilmiştir.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Açıkgül, K. & Aslaner, R. (2014). Bilgisayar destekli öğretim ve matematik öğretmen adayları: Bir literatür incelemesi. İnünü Üniversiesi Eğitim Bilimleri Enstitü Dergisi, 1(1), 41-51.

Aksu, M. (1985). Matematik eğitiminde bilgisayar kullanımı. Eğitim ve Bilim, 9 (54), 12-16.

Alakoç, Z. (2003). Matematik öğretiminde teknolojik modern öğretim yaklaşımları. Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 2(1), 43-49.

Aydın, E. (2005). The use of computers in mathematics education: A paradigm shift from “computer assisted instruction” towards “student programming.” Turkish Online Journal Educatıonal Technology – TOJET, 4(2), 27–34.

Baki, A. (2001). Bilişim teknolojisi ışığı altında matematik eğitiminin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 149, 26-31.

Balcı, A. (2009). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler (7.Baskı). İstanbul: Tübitak Bitav-Ceren Yayınları.

Balcı, A. (2010). Sosyal bilimsel araştırma (8. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Can, R. (2010). Cabri Geometri ile Hazırlanan Bir Ders Tasarımının Öğretmen Adaylarının Gelişmelerine Etkisinin İncelenmesi. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Çelik, H. C. & Kahyaoğlu, M. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 571-586.

Demir, S. (2013). Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması. Yüksek lisans tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat.

Demir, S. & Başol, G. (2014). Bilgisayar destekli matematik öğretiminin (bdmö) akademik başarıya etkisi: bir metaanaliz çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 14 (5), 2013-2035.

Doğan N. (2009). Bilgisayar destekli istatistik öğretiminin başarıya ve istatistiğe karşı tutuma etkisi. Eğitim ve Bilim, 34(154), 3-16.

Efendioğlu, A. (2006). Anlamlı Öğrenme Kuramına Dayalı Olarak Hazırlanan Bilgisayar Destekli Geometri Programının İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Kalıcılığa Etkisi. Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Egelioğlu, H. C. (2008). Dönüşüm Geometrisi Ve Dörtgensel Bölgelerin Alanlarının Bilgisayar Destekli Öğretilmesinin Başarıya ve Epistemolojik İnanca Etkisi. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Fırat, S. (2011). Bilgisayar Destekli Eğitsel Oyunlarla Gerçekleştirilen Matematik Öğretiminin Kavramsal Öğrenmeye Etkisi. Yüksek lisans tezi, Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman.

Gündüz, S. & Çelik, H. C. (2015). Öğrencilerin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. D.Ü Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 157-174.

Güven, B. (2002). Dinamik Geometri Yazılımı Cabri ile Keşfederek Öğrenme. Yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Güven, B. & Karataş, İ. (2009). Dinamik geometri yazılımı Cabri’nin ilköğretim matematik öğretmen adaylarının geometrik yer problemlerdeki başarılarına etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1), 1-31.

Kamacı, E. & Durukan, E. (2012). Araştırma Görevlilerinin eğitimde tablet bilgisayar kullanımına ilişkin görüşleri üzerine nitel bir araştırma (Trabzon örneği). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Dergisi 1(3), 203-215

Kenar, İ. (2012). Teknoloji ve derslerde teknoloji kullanımına yönelik veli tutum ölçeği geliştirilmesi ve tablet PC uygulaması. Eğitim Bilimleri Araştırması Dergisi, 2(2), 123-136.

Kutlu, Ö. (2002). Öğretimi ayrıntılama kuramına dayalı matematik öğretimi ve bilgisayar destekli sunum başarı ve kalıcılığa etkisi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4.

Kutluca, T. & Ekici, G. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutum ve öz- yeterlik algılarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 177- 188.

Küslü, F. (2015). Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin 8. Sınıf Öğrencilerinin “Prizmalar” Konusundaki Başarılarına Etkisi. Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Malaş, H. (2011). Bilgisayar Destekli Matematik Dersinde Star Stratejisinin İlköğretim 2. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Başarıları Ve Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisi. Yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Özdemir, A. Ş. & Tabuk, M. (2004). Matematik dersinde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

Tankut, Ü. S. (2008). İlköğretim 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Bilgisayar Destekli Öğretimin Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi. Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Taş, N. (2014). Bilgisayar Destekli Öğretim Üzerine Sistematik Bir Derleme. Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Taşlıbeyaz, E. (2010). Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminde Matematik Algılarına Yönelik Durum Çalışması: Lise 3.Sınıf Uygulaması. Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Saka, A. Z. & Yılmaz, M. (2005). Bilgisayar destekli fizik öğretiminde çalışma yapraklarına dayalı materyal geliştirme ve uygulama. Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 4(3), 120-131

Sulak, S. A. (2002). Matematik Dersinde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarı ve Tutumlarına Etkisi. Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.