A Critical Approach To Using Poetry In Turkish Education According To Reader Reception Aesthetic Theory And Semiotic / Alımlama Estetiği ve Gösterge Bilim Açısından Türkçe Eğitiminde Şiir Türünden Metinlerden Yararlanmaya Eleştirel Bir Yaklaşım

Mehmet Ali BAHAR, Kemal YÜCE
1.311 353

Öz


Bu çalışmanın amacı; incelenen ders kitabını kullanan sekizinci sınıf öğrencilerinin ders kitabındaki şiir metinlerini ulaşılabilecek en ileri düzeyde alımlamalarına katkı sağlamaktır. Çalışmanın çıkış noktasını öğrencilerimizin PISA 2006 sonuçlarına göre istenen düzeyde olmamaları, edebiyat ve eğitim uzmanlarının Türkçe derslerinde yer alan şiirlerin yazınsal nitelikleri ve değerlendirilme biçimleriyle ilgili olumsuz gözlemleridir. Çalışmada şiir türünden metinlerin yapısal çözümlemelerine örnek oluşturması için şiir dili gösterge bilim yöntemleri ile açıklanmış, okur odaklı yaklaşımın anlatılmasında Alımlama Estetiği kuramcılarının görüşleri temel alınarak bir tür birleşim yoluna gidilmiştir. Çalışma sonucunda ulaşılan olumlu ve olumsuz bulgular sıralanmış, şiir türünden eserlerin değerlendirilmesinde beyin fırtınası gibi tekniklerin kullanılması önerilmiştir.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Aktaş, Ş. (2009). Edebî Metin Ve Özellikleri. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi(39), 187-200.

Bahar, M. A. (2009). Cemal Süreya‟nın 'Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi' Adlı Çocuk Kitabında Yer Alan 'Behçet Necatigil' Adlı Şiirin Çocuklar Tarafından Anlaşılmasına Yönelik Bir Çalışma. Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Bahar, M. A. (2010). Türkçe öğretiminde şiir. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Bilgin, N. (2014). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi Teknikler ve Örnek Çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Cemiloğlu, M. (2003). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. İstanbul: Alfa Yayınları.

Cengiz, G. (2006). Çocuk Ve Gençlik Edebiyatının Eğitimdeki Yeri Ve İşlevi. Varlık Dergisi(1189), s. 17-22.

Damico, J. S., Campano, G., & Harste, J. C. (2009). Transactional Theory and Critical Theory in Reading Comprehension. S. E. Israel, & G. G. Duffy (Dü) içinde, Handbook of Research on Reading Comprehension (s. 117-188). New York: Routledge.

Ekiz, T. (2007). Alımlama Estetiği Mi Metinlerarasılık Mı? Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi(47), 119-127

Freire, P. (1998). Pedagogy of Freedom Ethics, Democracy, and Civic Courage. (P. Clarke, Çev.) Lanham: Rowman & Littlefield Publishers Inc

.

Freire, P., & Macedo, D. (1998). Okuryazarlık Sözcükleri ve Dünyayı Okuma. (S. Ayhan, Çev.) Ankara: İmge Kitabevi.

Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

Göktürk, A. (1979). Okuma Uğraşı. İstanbul: Çağdaş.

Moran, B. (2003). Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış. İstanbul: İletişim Yayınları.

Özbay, M. (2006). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri. Ankara: Öncü Kitapevi.

PISA. (2006). Ulusal Nihai Rapor. OECD. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı. 05 01, 2016 tarihinde http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2013/07/PISA2006-Ulusal-Nihai-Rapor.pdf adresinden alındı

Selden, R., Widdowson, P., & Brooker, P. (1997). A Reader‟s Guide to Contemporary Literary Theory. London: Prentice Hall.

Sezer, S. (2004). Çocuklar İçin Şiir Yazmanın Gerekliliği Ve Zorluğu. I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu. Ankara.

Sezgin, N. S. (tarih yok). Çocuk Ve Şiir. Lacivert(8), s. 40.

Tepebaşılı, F. (2005). Edebiyat Öğretiminde Waldman Modeli. VI. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Ankara: Nobel Yayınları.

Tunç Opperman, S. (1994). I. A. Richards’tan Wolfgang Iser’e: Okur Merkezli Eleştiri ve Okuma Kuramının Gelişimi. Kuram, 14, 32-38.

Uçan, H. (2006). Edebiyat Eğitimi, Estetik Bir Hazzın Edinimi, Okumanın Alışkanlığa Dönüştürülmesi Ve Yazınsal Kuramlar. Millî Eğitim Dergisi(169).

Uçan, H. (2008). Dilbilim-Göstergebilim ve Edebiyat Eğitimi. Ankara: Hece Yayınları.

Yener, M. (2006). Çocuk Ve Şiir. Lacivert(2006), s. 51-52.

Yüce, K. (2007). Çocuk Edebiyatında Konular ve Bakış Açıları. K. Yüce, & M. M. Nuhoğlu (Dü) içinde, Çocuk Edebiyatı. İstanbul: Lisans Yayıncılık.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.