Universities From 1933 Reform to Today and Turkish Natıonal Education Councils Decisions / 1933 Yılı Reformundan Günümüze Üniversiteler ve Milli Eğitim Şûraları Kararları

Sibel GÜVEN
1.249 233

Öz


Araştırmada, 1933 yılı üniversite reformundan bu yana milli eğitim bakanlığı ile yükseköğretim kurulu arasındaki işbirliğinin işlevselliğinin ortaya konulması amaçlanmış, bu nedenle 1939-2016 yılları arasında yapılmış olan  Milli Eğitim Şûraları kapsamında, yükseköğretim ile ilgili karar öneri ve teklifler literatür taraması yöntemiyle tartışmaya açılarak ele alınmıştır. Araştırmaya 1939-2016 yılları arasında yapılan 19 Milli Eğitim Şûrasında alınan kararların tamamı dahil edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, şuralarda eğitim sorunlarını çözebilecek, sistemi geliştirecek ve iyileştirecek kararların alındığı, ancak birçoğunun uygulamaya geçmediği ya da kağıt üzerinde kaldığı; gerçekten üzerinde tartışılması gereken yükseköğretim ile ilgili kararların göz ardı edildiği görülmüştür.  Araştırma kapsamında değerlendirilen  19 Millî Eğitim Şûrasının sadece 10’unda yükseköğretim ile ilgili kararlar alınmıştır. Bu kararların çoğunlukla, öğretmen yetiştirme ve yükseköğretime geçiş ile ilgili olduğu belirlenmiştir.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akyüz, Y. (2008) Türk Eğitim Tarihi, (13. Baskı), Pegem Akademi: Ankara.

Arap, K.S. (2010) Türkiye Yeni Üniversitelerine Kavuşurken:Türkiye'de Yeni Üniversiteler ve Kuruluş Gerekçeleri, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 65 Sayı: 1 Sayfa: 001-029 DOI: 10.1501/SBFder_0000002156

Ataünal, A. (1993) Cumhuriyet Döneminde Yükseköğretimdeki Gelişmeler, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü: Ankara.

Baltacı, C. ve Akın, F. (2007) 1946 Üniversite Reformu, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Dergisi, S.1, C.12

Baskan, G.A. (2001) Türkiyede Yükseköğretimin Gelişimi, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.21, S.1

Baysal, Z. N. ve Ada, S. (2015) Dünden Bu Güne Türk Eğitim Sistemi ve Yapısı, Pegem Akademi: Ankara

Baysal, Z. N. ve Ada, S. (1985) 12 Eylül 1980 Öncesi Dönemde Yükseköğretimde Sorunlar, Bu Tarihten Sonra Alınan Önlemler, İlk Sonuçlar, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilgiler Enstitüsü: Ankara

Deniz, M. (2001) Millî Eğitim Şûralarının Tarihçesi ve Eğitim Politikalarına Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Güven, İ. (2000) Türkiye’de Devlet Eğitim ve İdeoloji, Siyasal Kitap Evi: Ankara.

Gür, S.B. ve Çelik, Z. (2011) YÖK’ün 30 Yılı, Seta Rapor, No:4.

Kılıç, R. (1999) Türkiye’de Yükseköğretimin Kapsamı ve Tarihsel Gelişimi, Dumlupunar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 3

Kısakürek, M.A. (1976) Üniversitelerimizde Yenileşme “Programlar ve Öğretim Açısından”, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yayınları, No:54: Ankara

MEB (1998) . Cumhuriyetin 75. Yılında Yükseköğretim, Ankara.

MEB, Birinci Milli Eğitim Şûrası, meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/02113646_1_sura.pdf

MEB, İkinci Milli Eğitim Şûrası, meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/02113646_2_sura.pdf

MEB,Üçüncü Milli Eğitim Şûrası; meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/02113646_3_sura.pdf

MEB, Dördüncü Milli Eğitim Şûrası, meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/02113646_4_sura.pdf

MEB, Beşinci Milli Eğitim Şûrası meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/02113646_5_sura.pdf

MEB, Altıncı Milli Eğitim Şûrası meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/02113646_6_sura.pdf

MEB, Yedinci Milli Eğitim Şûrası meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/02113646_7_sura.pdf

MEB, Sekizinci Milli Eğitim Şûrası meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/02113646_8_sura.pdf

MEB, Dokuzuncu Milli Eğitim Şûrası meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/02113646_9_sura.pdf

MEB, Onuncu Milli Eğitim Şûrası meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/02113646_10_sura.pdf

MEB, On Birinci Milli Eğitim Şûrası meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/02113646_11_sura.pdf

MEB, 12.Milli Eğitim Şûrası meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/02113646_12_sura.pdf

MEB, 13. Milli Eğitim Şûrası meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/02113646_13_sura.pdf

MEB, 14. Milli Eğitim Şûrası meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/02113646_14_sura.pdf

MEB, 15.Milli Eğitim Şurası meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/02113646_15_sura.pdf

MEB, 16.Milli Eğitim Şurası meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/02113646_16_sura.pdf

MEB, 17. Milli Eğitim Şûrası meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/02113646_17_sura.pdf

MEB, 18.Milli Eğitim Şurası meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/02113646_18_sura.pdf

MEB, 19. Milli Eğitim Şûrası, http://www.egitimbirsen.org.tr/ebs_files/files/yayinlarimiz/19MilliEgitimSurasiweb.pdf

Tekeli, İ. (2010). Tarihsel Bağlamı İçinde Türkiye’de Yükseköğretim ve YÖK’ün Tarihi. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Ankara.

YÖK (2005). Türk Yüksekögretiminin Bugünkü Durumu. http//www.yok.gov.tr

YÖK Kanunu (1981) 17506 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 2547 sayılı YÖK Kanunu, yok.gov.tr.

YÖK (1997) Vakıf Üniversiteleri Kamu Üniversitesi Enegrasyonu, http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30217/VAKIF+%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TELER%C4%B0%20KAMU+%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TELER%C4%B0%20ENTEGRASYONU+1997.pdf/969a2756-afd0-4792-8578-f20f2a1e00cf

YÖK (1997) Türk Yükseköğretim Sistemi, 1994-1995’ten 1995-1996’ya Gelişmeler( Yok.Gov.Tr –Yayınlarımız)

YÖK (1999) Türk Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu, ( yok.gov.tr –yayınlarımız)

YÖK (2010) Yükseköğretimde Yeniden Yapılanma: 66 Soruda Bologna Süreci Uygulamaları, Ankara ( yok.gov.tr –yayınlarımız)

http://www.milliyet.com.tr/egitim-fakultelerinin-yeniden-gundem-2264110/ (erişim tarihi: 20.06.2016).

http://www.yok.gov.tr/web/guest/egitim-fakuleteleri-yeniden-yapilandirilacak (erişim tarihi: 20.06.2016).
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.