The Study of The Perceptions of The Students Studying In The Department of Turkish Teaching In Çukurova University About The Term “Syrian Refugee”/ Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Suriyeli Mülteci Kavramına İlişkin

Ömer Tuğrul KARA, Ali YİĞİT, Feyzullah AĞIRMAN
2.852 546

Öz


Her zaman dünyanın gündeminde yer almış, olan göç kavramı, Türkiye gibi göçe maruz kalan ülkelerin nüfusunu, sosyoekonomik yapısını ve kültürel dinamiklerini derinden etkilemiştir. Ülkemizin pek çok ilinde Suriyeli mülteciler Türkiye vatandaşlarıyla yaşamaya başlamış ve iki toplum arasındaki etkileşim artmıştır. Bu araştırmanın amacı, Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünde okuyan öğrencilerin Suriyeli mültecilere ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünde 3. ve 4. sınıfta okuyan 70 öğrenciden “Suriyeli mülteci … gibidir, çünkü …” cümlesindeki boşlukları doldurmaları istenmiştir. Böylelikle araştırmanın verileri elde edilmiştir. Verilerin analiz edilmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun Suriyeli mültecilerle ilgili olumsuz metaforlar geliştirdiği görülürken bir kısmının ise olumlu metaforlar geliştirdiği tespit edilmiştir. Olumsuz metafor geliştiren öğrenciler mültecileri daha çok kimsesi olmayan, yardıma muhtaç, zarar veren kimseler olarak gördüklerini ifade etmişlerdir. Olumlu metafor geliştiren öğrenciler ise mültecileri yakın bir akraba, kardeş olarak görmüşlerdir. Araştırmadaki metaforlar farklı kategorilere ayrılarak incelenmiştir. Bu araştırmayla; Suriyeli mülteciler ile ilgili üniversite öğrencilerinin değerlendirmelerinin, göçmen krizinin çözümünde farklı boyutları ortaya çıkaracağı ön görülmektedir.

 


Tam metin:

PDF


Referanslar


AFAD (2014). Suriyeli Misafirlerimiz Kardeş Topraklarda. https://www.afad.gov.tr/Dokuman/TR/98-2014061912629-suriyeli-misafirlerimiz.pdf , 17.06. 2016 (Erişim tarihi)

Akkaya, A. (2013). Suriyeli Mültecilerin Türkçe Algıları. Ekev Akademi Dergisi. (56), 179-190.

Akşit, G, Bozok, M ve N. Bozok (2015). Zorunlu Göç, Sorunlu Karşılaşmalar: Hisar Köyü, Nevşehir’deki Suriyeli Göçmenler Örneği. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, (1+2), 92-116.

Balcı, A. (2003). Eğitim Örgütlerinde Yeni Bakış Açıları: Kuram-Araştırma İlişkisi II. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (33), 26-61.

Biner, Ö ve C. Soykan (2016). Suriyeli Mültecilerin Perspektifinden Türkiye’de Yaşam. Çeşitlilik ve Stratejik Davalama Ağı Projesi. file:///C:/Users/pc/Downloads/SURIYELI-MULTECILERIN-PERSPEKTIFINDEN-TURKIYE-DE-YASAM.pdf, 16.06.2016 (erişim tarihi)

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) (2016). SyriaRegionalRefugeeResponse. http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php, 17.06. 2016 (Erişim tarihi)

Castles, S. ve M. J. Miller (2008) Göçler Çağı - Modern Dünyada Uluslar arası Göç Hareketleri. (Çev., Bülent Uğur Bal- İbrahim Akbulut)İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Chomsky, A. (2007). TheyTakeOurJobs!” And 20 OtherMythsaboutImmigration Boston: BeaconPress.

Çakır, S. (2011). Türkiye’de Göç, Kentleşme/Gecekondu Sorunu ve Üretilen Politikalar. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23, 209-222.

Çetin, A. ve N. Uzman (2012). Sığınmacılar Çerçevesinde Suriye-Türkiye İlişkilerine Bir Bakış. Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi. 1(1), 3-18.

Deniz, T. (2014). Uluslararası Göç Sorunu Perspektifinde Türkiye. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. (1), 175-204.

Eraslan, L. (2011). Sosyolojik Metaforlar. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler e-Dergisi. (27), 1-22.

Erdoğan, M. (2014). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum Araştırması. http://www.hugo.hacettepe.edu.tr/HUGO-RAPOR-TurkiyedekiSuriyeliler.pdf,16.06.2016 (Erişim tarihi)

Kartal, B. ve E. Başçı (2014). Türkiye’ye Yönelik Mülteci ve Sığınmacı Hareketleri. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,12(2), 275-299.

Kaypak Ş. (2014). Kent Sosyolojisi, Basılı Ders Notları, Antakya: Mustafa Kemal Üniversitesi.

Kaypak, Ş. ve M. Bimay (2016). Suriye Savaşı Nedeniyle Yaşanan Göçün Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Etkileri: Batman Örneği. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 6 (1). 84-110.

Kıratlı, T. (2011). Mülteci ve Sığınmacıların Toplumsal Görünümü (Türkiye Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Körükmez, L. ve İ. Südaş (2015). Göçler Ülkesi: Alkışlar, Göçmenler, Araştırmacılar. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

ORSAM (2015). Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri. Ankara: ORSAM

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu (2012). Ülkemize Sığınan Suriye Vatandaşlarının Barındıkları Çadırkentler Hakkında inceleme https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/docs/2012/raporlar/28_02_2012_1.p.df, 16.06.2016 (Erişim tarihi)

Uzun, E. M. ve E. Bütün (2016). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Suriyeli Sığınmacı Çocukların Karşılaştıkları Sorunlar Hakkında Öğretmen Görüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi. 1(1), 72-83.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Kitabevi.

Yüceşahin, M. M. ve E. M. Özgür, (2006). Türkiye’nin Güneydoğusunda Nüfusun Zorunlu Yerinden Oluşu: Süreçler ve Mekânsal Örüntü. Coğrafi Bilimler Dergisi, 4 (2), 15-35.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.