Türkçe Öğretmen Adaylarının Türkçe Öğretmenliği Alan Sınavına Yönelik Algıları

Çavuş ŞAHİN, Fevzi DEMİR
1.853 358

Öz


Bu araştırmanın amacı; Türkçe öğretmen adaylarının öğretmenlik alan bilgisi sınavına yönelik algılarını ortaya koymaktır. Öğretmenlik için gerekli olan puanın %50’lik kısmını oluşturan alan bilgisi sınavının; öğretmen adaylarının alan dersleriyle ilgili bilgilerini ölçeceği belirtilmektedir. Bu açıdan öğretmen adaylarının bu sınava yönelik algı ve tutumları oldukça önemli görülmektedir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmanın deseni durum çalışmasıdır. Araştırma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü son sınıfta öğrenim gören 20 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Beş adet açık uçlu sorunun bulunduğu görüşme formu öğrencilere dağıtılarak soruların cevaplanması istenmiştir. Elde edilen verilerin analizi betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılarak yapılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlara göre Türkçe öğretmenliğinde öğrenim gören öğrencilerin birçoğu Türkçe Öğretmenliği alan sınavına yönelik olumsuz düşünceler ortaya koymuştur. Olumsuz düşüncelerinin nedeni olarak ise alan sınavının geniş kapsamlı olması, gereksiz bilgiler içermesi, öğretmenlik yeterliğini ölçmemesi gibi düşünceler belirtmişlerdir. Öğrenciler bu düşüncelerine ek olarak alan sınavına yönelik önerilerde bulunmuşlardır.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Arslan, S., & Özpınar, İ. (2008). Öğretmen nitelikleri: İlköğretim programlarının beklentileri ve eğitim fakültelerinin kazandırdıkları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(1).

Ary, D., Jacobs, L.C., Razavieh, A. & Sorenson, C. (2006). Introduction to Research in Education (7th ed.) (Belmont, CA, Thomson Wadsworth).

Atav E ve Sönmez, S. (2013). Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı (Kpss)’na İlişkin Görüşleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) Özel Sayı (1), 01-13.

Börekçi, M. (2009). Türk dili edebiyatı ve Türkçe öğretmenlerinin yetiştirilmesi sürecinde dilbilim ve Türkçe öğretimi. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkishor TurkicVolume 4/3 Spring 2009.

Çelikten, M., Şanal, M. ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, ss.207–237.

Demir, S. B., Bütüner K. (2014) Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Alan Sınavına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, ss. 113- 128

Elçiçek, Z., Tösten, R., ve Kılıç, M. (2012).

İlköğretim Öğretmenlerinin Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (Kpss) Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi (Kars İli Örneği), Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4, (7), 109 123.

Eraslan, L.(2004). Öğretmenlik mesleğine girişte kamu personeli seçme sınavı (KPSS) yönteminin değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 1(1),

Erdem E ve Soylu, Y. (2013). Öğretmen Adaylarının Kpss Ve Alan Sınavına İlişkin Görüşleri Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1): 223-236.

Gündoğdu, K., Çimen, N. ve Turan, S. (2008). Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Görüşleri, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, (2), 35-43.

Güzel, A. (2003) Eğitim Fakültelerinde Türkçe Öğretmenliği Bölümünün Kuruluşu .http://www.tubar.com.tr/TUBAR%20DOSYA/pdf/2003BAHAR/1abdurrahma n%20guzel.pdf (12.04.2013)

Kuran, K. (2012). Öğretmen Adaylarının Kpss Kursu Veren Dershanelere Ve Kpss’ye İlişkin Görüşleri, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 143-157.

MEB (2006a). İlköğretim Türkçe Dersi (6,7,8. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara, 2006

MEB (2008). Öğretmenlik Yeterlikleri, Öğretmenlik Mesleği Genel ve Özel Alan Yeterlikleri. Ankara: MEB Yayınları

Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. (Çev. S. Turan). Ankara: Nobel Yayıncılık .

Şahin, Ç. ve Arcagök, S. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Algıları. 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 624-629 , Elazığ.

Sönmez, V. (1999). Sosyal bilgiler öğretimi ve öğretmen kılavuzu. Milli Eğitim Bakanlığı.

Tosunoğlu, M. (2007). Yeni öğretmen değiĢtirme düzeni ve Türkçe öğretmenliği. Kümbet Altında Dergisi Türk Dili Özel Sayısı, Sayı 3, ss. 18 –23.

Türkoğlu, A. (2005). 109 Soruda Öğretmenlik Meslek Bilgisine GiriĢ. Ġstanbul: Kare Yayınları.

Yıldırım, A. ve Şimşek, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık .

Yüksel, S. (2003). Öğretmen Atamalarında Merkezi Sınav Uygulamasının (KPSS) Değerlendirilmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.