Pre-Service Mathematics Teachers’ Views About Using Instructional Materials In Mathematics Lessons /Matematik Öğretmen Adaylarinin Matematik Derslerinde Öğretim Materyali Kullanimina İlişkin Görüşleri

Melihan ÜNLÜ
2.798 560

Öz


Bu araştırmanın amacı matematik öğretmen adaylarının, matematik derslerinde öğretim materyalleri kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırma, 2013– 2014 akademik yılı bahar döneminde bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi’nde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi almış olan 142 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak 6 açık uçlu sorudan oluşan bir form kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, öğretmen adayları öğretim materyalini genel olarak, “derse yardımcı”, “öğretimi kolaylaştıran”, “konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayan”, “görselliğin ön planda olduğu”, “elle tutulup”, “gözle görülen”, “hazır ya da kendilerinin tasarladıkları” araç gereçler olarak tanımlamışlardır. Öğretmen adayları materyallerin öğretimi kolaylaştırması, öğrenmeyi sürekli hale getirmesi, duyuşsal ve psikomotor kazanımlar sağlaması ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmaya yardımcı olması gibi yararlarından dolayı matematik konularının öğretiminde materyallere yer vereceklerini belirtmişlerdir. Özellikle geometri konularının öğretiminde materyal kullanımının gerekliliğini vurgulamışlardır. Materyallerin sınıf yönetiminin sağlanamaması, öğrenme zorluğuna neden olması, tehlike yaratabilmesi, maddi olanak gerektirmesi, hazırlanmasının ve kullanılmasının zor olması gibi sınırlılıkları olduğunu düşünmektedirler. Okullarda materyal kullanımı esnasında karşılaşabilecekleri problemleri ise öğrencilerin beceri ve tutumu, yöneticilerin tutumu, fiziki ve maddi yetersizlikler ve sistemden kaynaklanan sorunlar olarak ifade etmişlerdir.

 


Tam metin:

PDF


Referanslar


Aydoğdu İskenderoğlu T., Taşkin D. (2015). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının özel öğretim yöntemleri dersinde somut materyalleri seçme ve kullanma nedenleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 215-237.

Ateş, A. (2012). Instructional technologies and material design course evaluation through lecturer’s and students’ responses. International Journal of New Trends in Arts, Sports &Science Education, 1(1), 10-20.

Bozkurt, A., ve Akalın, S. (2010). Matematik öğretiminde materyal geliştirmenin ve kullanımının yeri, önemi ve bu konuda öğretmenin rolü. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 47-56.

Bulut, S., Çömlekoğlu, G., Seçil, S.Ö., Yıldırım H., & Yıldız, B.T. (2002). Matematik öğretiminde somut materyallerin kullanilmasi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.

Cengizhan, S. (2011).Öğretmen eğitiminde öğretim materyal ve teknolojilerinin etkin kullanımı: Öğretmen adaylarının beklenti ve görüşleri. International Online Journal of Educational Sciences, 3(2), 641-662.

Çelik, L. (2010). Öğretim mataryallerinin hazırlanması ve seçimi. (Editörler: Özcan Demirel ve Eralp Altun). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Çiftçi K., Yildiz P., Bozkurt E. (2015). Ortaokul matematik öğretmenlerinin materyal kullanımına ilişkin görüşleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitimde Politika Analizi Dergisi, 4, 79-89.

Dienes, Z. (1967). A Theory of mathematics-learning. In F. J. Crosswhite, et al.( Eds.). (1973). Teaching mathematic: Psychology foundations. Worthington, Ohio, Charles A. Jones Pub. Co. Dienes

Gülbahar, Y. (2008). Öğretim araç ve gereçleri. (Editör: Kıymet Selvi) Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Güven, S. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştime dersinin kazandırdığı yeterlikler yönünden değerlendirilmesi (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 165-179.

Kaya, Z. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem-A Yayıncılık 2. Baskı.

Kılıç, H., Tunç-Pekkan, Z. ve Karatoprak, R. (2013). Materyal kullanımının matematiksel düşünme becerisine etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 544-556.

Kıyıcı, G., Erdoğmuş, E. & Sevinç, Ö.S., (2007). Sınıf ortamında materyal kullanımının eğitim öğretime katkısı ile ilgili öğretmen adaylarının görüşleri. The Proceedings of 7th International Educational Technology Conference, Near East University, North Cyprus.

MEB. (Milli Eğitim Bakanlığı). (2006). İlköğretim matematik dersi 6-8 öğretim programı ve kılavuzu: Ankara.

MEB. (Milli Eğitim Bakanlığı). (2013). Ortaokul matematik dersi 5-8 öğretim programı ve kılavuzu: Ankara.

Mert-Uyangor, S. & Karaca-Ece, D. (2010). The attitudes of the prospective mathematics teachers towards instructional Technologies and material development course. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(1), 213-220.

Miles, B. M. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analvsis (2nd ed.). London: Sage Pub.

Moyer, P.S. (2001). Are we having fun yet? How teachers use

manipulatives to teach mathematics. Educational Studies in Mathematics, 47, 175-197.

National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and

standards for school mathematics. Reston, VA 20191-9988.

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (1989). Curriculum and evaluation standards of school mathematics. Reston, VA: The National Council of Teachers of Mathematics Inc.

Ozan, C. (2009). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojileri açısından yeterlilikleri (Erzurum İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Öztürk, N., Demir, R., Dökme, İ. (Nisan, 2011) Fen Bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutumları ve görüşleri. 2. International Conference on New Trends in Education and Their Implications. Antalya’ da sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

Öztürk, C. ve Oltuoğlu, R. (2003). Sosyal bilgiler öğretiminde edebi ürünler ve yazili materyaller (2. Baskı). Ankara: PegemA.

Seferoğlu, S. (2010). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Sowell, E. (1989). Effects of manipulative materials in mathematics instruction. Journal for Research in Mathematics Education, 20, 498-505.

Suydam, M., & Higgins. J. (1977). Activity-based learning in elementary school mathematics. Reston, Virginia: NCTM.

Şekerci, A. R., Kurban, B., Çimen, N., Kızıltaş, E., Turan, S., Demirci, T., Başçı, Z. ve Göktaş, Y. (2008). Öğretim teknolojilerinin eğitim fakültelerindeki durumu: öğrenci görüşleri. 8. Uluslar Arası Eğitim

Teknolojisi Konferansı, Eskişehir.

Thompson, P. W. & Lambdin, D. (1994). Research into practice: concrete materials and teaching for mathematical understanding. Arithmetic Teacher, 41(9), 556-558.

Uttal, D. H., Scudder K. V.& Deloache, J. S. (1997). Manipulatives as symbols: A new perspective on the use of concrete objects to teach mathematics. Journal of Applıed Developmental Psychology, 18, 37-54.

Yalın, H.İ. (2003). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Yanpar T. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Konusunda Öğretmen Adaylarının Yetiştirilmesi. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi.Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

Yanpar, T. (2003). Student teacher’s perceptions of instructional technology:Developing materials based on a constructivist approach, British Journal of Educational Technology, 34 (1), 67-74.

Yanpar, T. (2007). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Anı Yayıncılık

Yetkin- Özdemir, E., (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretiminde materyal kullanımına ilişkin bilişsel süreçleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 362-373.

Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 23, 7-17.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008) . Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (7. baskı). Ankara: Seçkin yayıncılık.

Yükseköğretim Kurulu. (1998). Eğitim fakültelerinde öğretmen yetiştirme programlarının yeniden düzenlenmesi. Ankara.

Yükseköğretim Kurulu. (1998). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Ankara.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.