Evaluating Primary School Turkish Program and Acquisition and Actıvıtıes in Turkish Text Books in Terms of Speaking Skill/İlköğretim Türkçe Programı İle Türkçe Çalışma Kitaplarındaki Kazanım Ve Etkinliklerin Konuşma Becerisi Açısından Değerlendirilmesi

Esma DUMANLI KADIZADE, Berfin ÖNDER
1.422 392

Öz


 ÖZET

Bu çalışma, 2005- 2006 İlköğretim Türkçe Programındaki konuşma becerisine dair kazanım ve etkinlikler ile İlköğretim Türkçe 6., 7. ve 8. sınıf çalışma kitaplarındaki konuşma becerisine ait kazanım ve etkinlikleri karşılaştırmak ve değerlendirmek amacı taşımaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup, İlköğretim Türkçe Programı ile 6., 7. ve 8. sınıf Türkçe çalışma kitapları “doküman incelemesi” yoluyla taranmıştır. Tarama sonucunda 6.sınıf Türkçe çalışma kitabında toplam 60 adet, 7.sınıf Türkçe çalışma kitabında toplam 75 adet ve 8.sınıf Türkçe çalışma kitabında ise toplam 50 adet konuşma becerisi etkinliği tespit edilmiştir. Ayrıca programda örnek olarak verilen konuşma becerisi etkinliklerinin aynısı veya benzerinin Türkçe çalışma kitaplarında yer almadığı görülmüştür. Öte yandan konuşma becerisinin “kendi konuşmasını değerlendirme” amacına uygun etkinlik örneğine programda verilmediği halde, 6. Sınıf Türkçe kitabında bu amaç ve kazanımlarına uygun etkinlik örneği verildiği belirlenmiştir. Bu bağlamda çalışma kitabında yer alan etkinliklerin konuşma becerisi amaç ve kazanımları ile örtüştüğü ancak çoğunlukla kazanımların tamamına birebir uygun etkinliklerin yer almadığı kanısına varılmıştır.

  

 


Tam metin:

PDF


Referanslar


KAYNAKÇA

• Bayraktar, V. H., Doğan, M.C. (2014). Öğrencilerin Öğretmenleri İle olan İletişimleri İle Türkçe Dersi Konuşma Becerileri Arasındaki İlişki. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, s. 107-122.

• Büyükikiz, K. K., Hasırcı, S. (2013). Anadili Öğretiminde Konuşma. Mayıs 21 Cilt:1 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 414.

• Ceran, D.(2012). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. The Journal of Academic Social Science Studies. Volume 5 Issue 8, p. 337-358.

• Demir, T. (2010). Konuşma Eğitiminde Benmerkezci Konuşmaya Yönelik Bir Deneme, Cilt:18 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 415-430.

• Göçer, A. (2015).Türkçenin Yabancı Dil olarak Öğretiminde Konuşma Becerisinin Gelişim Durumunun Belirlenmesi. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ÖS-II: 47-56.

• Göçer, A. (2008). Performans Görevleriyle İlgili Sunum Çalışmalarının Konuşma ve Dinleme Becerilerinin Geliştirilmesine Katkısı. Dil Dergisi,Sayı:142.

• Kurudayıoğlı, M. (2003). Konuşma Eğitimi ve Konuşma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Etkinlikler. TÜBAR-XIII-/2003-Bahar.

• MEB (2006) Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı. Ankara: Millî Eğitim Basımevi.

• MEB (2014) Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türkçe 6 Öğrenci Çalışma Kitabı.

• MEB (2014) Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türkçe 7 Öğrenci Çalışma Kitabı.

• MEB (2014) Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türkçe 8 Öğrenci Çalışma Kitabı.

• MEB (2015) Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı. Ankara: Millî Eğitim Basımevi.

• Özbay, M (2006) Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II, Ankara: Öncü Kitap ve Yayıncılık.

• Özbay, M (2013). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I, Ankara: Öncü Kitap ve Yayıncılık.

• Öztürk, K. B., Altuntaş, İ. (2012). İlköğretim İkinci kademede konuşa eğitimine yönelik Öğretmen Görüşleri: Nitel Bir Çalışma. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Journal of Research in Education and Teaching Mayıs, Haziran, Temmuz 2012 Cilt 1 Sayı 2 ISNN: 2146-9199.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.