A Comparison of The Effectiveness 3C’s and Calculation Strategies Instructıon on Developıng Fluency in Addition and Multiplication/3K ve Hesaplama Stratejileri Öğretiminin Toplama-Çarpma İşlemleri Akıcılıkları Gelişimi Üzerine Etkililiklerinin Karşılaştır

Seçil SAYGILI, Gürkan ERGEN
1.649 421

Öz


Bu araştırmanın amacı, Kapat-Kopyala-Karşılaştır (3K) tekniği ve hesaplama stratejileri öğretiminin, 4.sınıf öğrencilerinin toplama ve çarpma işlemleri akıcılık düzeylerini geliştirmede etkililiklerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırma, Çanakkale ilinde bir ilkokuldaki dört kız ve iki erkek öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tek denekli deneysel modellerden, uyarlamalı dönüşümlü uygulamalar modeli kullanılmıştır. Öğrenciler yansız atama ile üçer kişilik küçük gruplara ayrılmıştır. Her grup farklı saatlerde bir gün içinde iki kez oturuma katılmıştır. Oturumlar ders saati içerisinde haftada 4 kez olacak şekilde yapılmıştır. Örneğin öğrenciler ilk oturumda 3K tekniği ile çarpma işlemi akıcılığı için diğer oturumda hesaplama stratejileri öğretimi ile toplama işlemi akıcılıklarını geliştirmek için çalışmışlarıdır. Her oturumu yazarın kendisi yönetmiştir. Güvenirlik bulguları için yeter sayıda oturumu seçilen bir gözlemci izlemiştir. Araştırma üç hafta sürmüştür. Araştırmanın bulgularına göre; 3K ve hesaplama stratejileri öğretimi, toplama ve çarpma işlemi akıcılıklarını arttırmada etkililik yönünden benzerdir. Yapılan görüşmeler sonucunda öğrencilerin oyunlar ve hikâyeler ile sunulan hesaplama stratejileri öğretimini daha fazla tercih ettikleri tespit edilmiştir. Sosyal karşılaştırma verileri sonuçlarına göre ise matematikte başarısız olan 4.sınıf öğrencileri bu çalışma ile toplam ve çarpma işlemi akıcılıklarında akranları düzeyine ulaştıkları hatta geçtikleri tespit edilmiştir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.