Development of The Scale of Interest in Astronomy: Validity and Reliability Studies /Astronomiye Yönelik İlgi Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalişmalari

Hülya ERTAŞ KILIÇ, Özgül KELEŞ
2.354 471

Öz


Bu çalışmanın amacı lisans düzeyinde astronomiye yönelik ilgi ölçeği geliştirmektir. Çalışmanın örneklemini bir üniversitenin eğitim fakültesinin sosyal bilgiler, ilköğretim matematik ve fen bilgisi öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmaya toplam 458 öğrenci katılmıştır. Ölçeğin geçerlik çalışmalarında kapsam geçerliliği ve yapı geçerliliği incelenmiştir. Yapı geçerliliği için açımlayıcı faktör analizi (AFA) uygulanmış, elde edilen faktör yapısının doğruluğunu test etmek için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) gerçekleştirilmiştir. AFA sonuçları ölçekteki 31 maddenin üç faktörde toplandığını göstermiştir. Bu faktörlerin toplam varyansa yaptıkları katkı %56,15 olup, faktör yükleri 0,50 ve 0,73 arasında değişmektedir. DFA sonucunda elde edilen uyum indeksleri incelendiğinde χ2/sd = 2,76, RMSEA = 0,06, SRMR =0,04, GFI =0,86, AGFI = 0,83, CFI =0,98 ve NNFI =0,98’dir. Ölçeğin güvenirliği ile ilgili olarak madde toplam korelasyon katsayıları incelenmiş ve Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayına bakılmıştır. Ölçeğin madde-toplam korelasyon katsayıları 0,51 ile 0,79 arasında olduğu görülmüştür. Ölçek maddelerinin tümü için Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0,96 olarak elde edilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda astronomiye yönelik ilgi ölçeğinin geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Ainley, M., Hidi, S., & Berndorff, D. (2002). Interest, learning, and the psychological processes that mediate their relationship. Journal of Educational Psychology, 94(3), 545–561.

Adams, J. P., & Slater, T. F. (2000). Astronomy in the national science education. Journal of Geoscience Education Standards, 48(1), 39-45.

Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S. & Bıçak, B. (2012). Geleneksel tamamlayıcı ölçme değerlendirme teknikleri (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Bektaşlı, B. (2013). The effect of media on preservice science teachers’ attitudes toward astronomy and achievement in astronomy class. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 12(1), 139-146.

Brunsell, E., & Marcks, J. (2005). Identifying a baseline for teachers’ astronomy content knowledge. The Astronomy Education Review, 2(3), 38-46.

Bostan, A. (2008). Faklı yaş grubu öğrencilerin astronominin bazı temel kavramlarına ilişkin düşünceleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Canbazoğlu, B. S., Öner A. F., Kozcu, Ç. N., & Yürük, N. (2012). Astronomi tutum ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, (9), 116-127.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: Spss ve lisrel uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.

DeVellis, F. R.(2014). Scale development theory and application. (A. S. Sağkal, Çev.). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Düşkün, İ. (2011). Güneş-dünya-ay modeli geliştirilmesi ve fen bilgisi öğretmen adaylarının astronomi eğitimindeki akademik başarılarına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Emrahoğlu, N., & Öztürk, A. (2009). Fen bilgisi öğretmen adaylarının astronomi kavramlarını anlama seviyelerinin ve kavram yanılgılarının incelenmesi üzerine boylamsal bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 165-180.

Harackiewicz, J. M., & Hulleman, S. C. (2010). The importance of interest: the role of achievement goals and task values in promoting the development of interest. Social and Personality Psychology Compass, 4(1), 42-52.

Kalkan, H., & Kıroğlu, K. (2007). Science and nonscience students’ ideas about basic astronomy concepts in preservice training for elementary school teachers. The Astronomy Education Review, 1(6), 15-24.

Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2nd ed.). New York: Guilford.

Keçeci, T. (2012, 26-28 Nisan). İlköğretim öğrencilerinin astronomiyle ilgili temel kavramları anlama düzeyi ve astronomi dersinin eğitim için önemi. 3. Uluslararası Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Etkileri Konferansı, Antalya.

Kline, R. B. (2005). Princebles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford Publications, Inc.

Koçer, D. (2002, 16-18 Eylül). Türkiye’de astronomi eğitim-öğretiminin önemi, gerekliliği ve yapılabilecekler. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.

Kurnaz, M. A., & Değirmenci, A. (2011). Temel astronomi kavramlarına ilişkin öğrenci algılamalarının sınıf seviyelerine göre karşılaştırması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(22), 91-112.

Oğuz, S., Kurnaz, M. A., Karatekin, K., & İbret, B. Ü. (2012, 24-26 Mayıs). Temel astronomi konularına ilişkin sınıf öğretmen adaylarının algılarının belirlenmesi. XI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumunda sunuldu, Rize.

Özgüven, İ.E. (1994). Psikolojik testler. Ankara: Yeni Doğuş Matbaası.

Pena, M. B., & Quilez, G. M. J. (2001). The importance of images in astronomy education. International Journal of Science Education, 23(11), 1125-1135.

Percy, J. R. (1998). Astronomy education: An international perspective. In L. Gouguenheim, D. McNally & J. R. Percy (Eds.), New trends in astronomy teaching (pp.2-6). Cambridge, US: Cambridge University Press.

Seçer, İ. (2015). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci; SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Anı Yayıncılık.

Subramaniam, K., & Padalkar, S. (2009). Visualisation and reasoning in explaining the phases of the moon. International Journal of Science Education, 31(3), 395-417.

Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3 (6) 49 -74.

Şimşek Laçin, C., & Nuhoğlu, H. (2009). Fen konularına yönelik geçerli ve güvenilir bir ilgi ölçeği geliştirme. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (18), 28-41.

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics (4th Ed). Needham Heights: Allyn & Bacon.

Taşcan, M. (2013). Fen bilgisi öğretmenlerinin temel astronomi konularındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi -Malatya ili örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Trumper, R. (2006). Teaching future teachers basic astronomy concepts-seasonal changes-at a time of reform in science education. Journal of Research of Science Teaching, 43(9), 879-906.

Trumper, R. (2003). The need for change in elementary school teacher training-a cross-college age study of future teachers’ conceptions of basic astronomy concepts. Teaching and Teacher Education, (19), 309–323.

Tunca, Z. (2002, 16-18 Eylül). Türkiye’de ilk ve orta öğretimde astronomi eğitim öğretiminin dünü, bugünü. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.

Vosniadou, S. (1991). Designing curricula for conceptual restructuring: Lessons from the study of knowledge acquisition in astronomy. Journal of Curriculum Studies, 23(3), 219-237.

Yurdagül, H. (2005). Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kapsam Geçerlik İndeksinin Kullanımı. 14. Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.