An Examination of The Effectiveness of Argumentation-Based Probability Teaching on Middle School Students’ Achievements and Anxieties / Argümantasyon Tabanli Olasilik Öğretiminin Ortaokul Öğrencilerinin Başarilarina Ve Kaygilarina Etkililiğinin İncelenme

Murat DURAN, Muhammet DORUK, Abdullah KAPLAN
2.408 561

Öz


Bu araştırmanın amacı argümantasyon tabanlı olasılık öğretiminin (ATOÖ) ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin matematik başarıları ile matematik kaygılarına etkisini belirlemek ve öğrencilerin ATOÖ’ye yönelik görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın katılımcıları, 2014-2015 öğretim yılının bahar döneminde Karadeniz Bölgesi’nin orta ölçekli bir ilinin bir devlet ortaokulunda öğrenim gören 8.sınıf öğrencileridir (n=51). Araştırmada bir deney (n=26), bir kontrol (n=25) olmak üzere iki grup yer almıştır. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Deney grubundaki öğrencilere argümantasyona dayalı öğretim 10 ders saati boyunca uygulanırken kontrol grubundaki öğrencilerle mevcut öğretim yöntemine dayalı ders işlenmiştir. Araştırmanın nicel veri toplama araçları, Bindak (2005) tarafından ilköğretim öğrencilerine yönelik geliştirilen matematik kaygı ölçeği ve Sümersan Seyhanlı (2007) tarafından ortaokul öğrencilerinin olasılık konusundaki başarılarını belirlemek için geliştirilen matematik başarı testidir. Araştırmanın nitel veri toplama aracı ise araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formudur. Nicel verilerin çözümlenmesinde betimsel ve kestirimsel analiz yöntemlerinden yararlanılırken nitel veriler içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre matematik başarısı bakımından ATOÖ’nün mevcut öğretim yöntemine göre daha başarılı olduğu görülmüştür. Matematik kaygısı bakımından ise ATOÖ ile mevcut öğretim yöntemi arasında anlamlı bir farklılaşma tespit edilememiştir. Deney grubundaki öğrencilerin uygulanan ATOÖ’ye yönelik görüşlerinin olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Akınsola, M.K., & Anımasahun, I.A. (2007). The effect of simulation-games environment on students achievement in and attitudes to mathematics in secondary schools. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 6(3), 113-119.

Akpınar, E., & Ergin, Ö. (2005). Yapılandırmacı kuramda fen öğretmeninin rolü. İlköğretim Online, 4(2), 55-64.

Anıl, D., Özer Özkan, Y., & Demir, E. (2015). PISA 2012 araştırması ulusal nihai rapor. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı OSDGM.

Aydede, M.N., & Matyar, F. (2009). Fen bilgisi öğretiminde aktif öğrenme yaklaşımının bilişsel düzeyde öğrenci başarısına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(1), 115-127.

Aymen Peker, E., Apaydın, Z., & Taş, E. (2012). Isı yalıtımını argümantasyonla anlama: ilköğretim 6.sınıf öğrencileri ile durum çalışması. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(8), 79-100.

Aziz, Z., & Hossain, A. (2010). A comparison of cooperative learning and conventional teaching on students’ achievement in secondary mathematics. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 53–62.

Balcı, C. (2015). 8.sınıf öğrencilerine “hücre bölünmesi ve kalıtım” ünitesinin öğretilmesinde bilimsel argümantasyon temelli öğrenme sürecinin etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye.

Baş, G. (2015). Sosyal-yapılandırmacı öğrenme ortamı tasarımının öğrenenlerin akademik başarılarına, derse yönelik tutumlarına ve bilişüstü farkındalık düzeylerine etkileri ile öğrenme sürecine katkıları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Türkiye.

Bayram, N. (2013). Sosyal bilimlerde SPSS ile veri analizi. Bursa: Ezgi Kitabevi.

Bindak, R. (2005). İlköğretim öğrencileri için matematik kaygı ölçeği. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(2),442-448.

Burke, K.A., Greenbowe T.J., & Hand, B.M. (2006). Implementing the science writing heuristic in the chemistry laboratory. Journal of Chemical Education, 83(7), 1032-1038.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Can, A. (2016). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (4.Basım). Ankara: Pegem Akademi.

Ceylan, K.E. (2012). İlköğretim 5.sınıf öğrencilerine dünya ve evren öğrenme alanında bilimsel tartışma (argümantasyon) odaklı yöntem ile öğretimi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Clark, B., & Sampson, D. (2007). Personally-seeded discussions to scaffold online argumentation. International Journal of Science Education, 29, 253–277.

Creswell, J.W. (1994). Research design: qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.

Crowell, A., & Kuhn, D. (2012). Developing dialogic argumentation skills: A three-year intervention study. Journal of Cognition and Development, 15(2), 363-381.

Çetin, P.S., Erduran, S., & Kaya, E. (2010). Understanding the nature of chemistry and argumentation: the case of pre-service chemistry teachers. Journal of Kırşehir Education Faculty, 11(4), 41-59.

Çinici, A., Özden, M., Akgün, A., Herdem, K., Karabiber, H.L., & Deniz, Ş.M. (2014). Kavram karikatürleriyle desteklenmiş argümantasyon temelli uygulamaların etkinliğinin incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(18), 571-596.

Daymon, C., & Holloway, I. (2003). Qualitative research methods in public relations and marketing communications. London: Routledge.

Demirbağ, M. (2011). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının kullanıldığı fen sınıflarında modsal betimleme eğitiminin öğrencilerin fen başarıları ve yazma becerilerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye.

Dinçer, S. (2011). Matematik lisans derslerindeki tartışmaların toulmin modeline göre analizi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Doruk, M. (2016). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının analiz alanındaki argümantasyon ve ispat süreçlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.

Driver, R., Newton, P., & Osborne, J. (2000). Establishing the norms of scientific argumentation in classrooms. Science Education, 84(3), 287-312.

Erduran, S., Simon, S., & Osborne, J. (2004). TAP ping into argumentation: developments in the application of Toulmin’s argument pattern for studying science discourse. Studies in Science Education, 88(6), 915-933.

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. London: Sage Publication Ltd.

Fischbein, E., & Gazit, A. (1984). Does the teaching of probability improve probabilistic intuitions?: an exploratory research study. Educational Studies in Mathematics, 15, 1-24.

Ficshbein, E., & Schnarch, D. (1997). The evolution with age of probabilistic, intuitively based misconceptions. Journal for Research in Mathematics Education, 28(1), 96–105.

Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş (2.Basım) (Çev. A. Ersoy & P. Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.

Gürbüz, R., Erdem, E., & Fırat, S. (2016). Probability learning in computer-supported collaborative argumentation (CSCA) environment. Hacettepe University Journal of Education, 31(1), 195-211.

Hand, B., & Keys, C. (1999). Inquiry invertigation: A new approach to laboratory reports. The Science Teacher, 66 (4), 27-29.

Hand, B., Wallace, C., & Yang, E. (2004). Using the science writing heuristic to enhance learningoutcomes from laboratory activities in seventh grade science: Quantitative and qualitativeaspects. International Journal of Science Education, 26, 131-149.

Hohenshell, L. (2004). Enhancing science literacy though ımplementation of writing-to-learn strategies: Exploratory studies in high school biology. Unpublished Doctoral Dissertation, Iowa State University, Ames, IA, USA.

Inglis, M., Mejia-Ramos, J.P., & Simpson, A. (2007). Modelling mathematical argumentation: the importance of qualification. Educational Studies in Mathematics, 66, 3-21.

Johnson, R.B., & Christensen, L.B. (2004). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches. Boston, MA: Allyn and Bacon.

Johnson, R.B., & Onwuegbuzie, A.J. (2004). Mixed methods research: a research paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33(7), 14-26.

Kabataş Memiş, E. (2014). İlköğretim öğrencilerinin argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımı uygulamalarına ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 401-418.

Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri (Geliştirilmiş 11. basım). Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.

Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemi (12.Basım). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kaya, E., & Yıldırım, A. (2014). Science anxiety among failing students. Elementary Education Online, 13(2), 518-525.

Kaya, O.N., & Kılıç, Z. (2008). Etkin bir fen eğitimi için tartışmacı söylev. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 89-100.

Keys, C. W., Hand, B., Prain, V., & Collins, S. (1999). Using the science writing heuristic as a tool learning from laboratory investigations in secondary science. Journal of Research in Science Teaching, 36(10), 1065-1084.

Kim, J.S. (2005). The effects of a constructivist teaching approach on student academic achievement, self-concept, and learning strategies. Asia Pasific Education Review, 6(1), 7-19.

Kind, P. M., Kind, V., Hofstein, A., & Wilson, J. (2011). Peer argumentation in the school science laboratory-exploring effects of task features. International Journal of Science Education, 33(18), 2527-2558.

Knipping, C. (2008). A method for revealing structures of argumentations in classroom proving processes. ZDM The International Journal on Mathematics Education, 40(3), 427–441.

Krumnheuer, G. (2007). Argumentation and participation in the primary mathematics classroom two episodes and related theoretical abductions. Journal of Mathematical Behavior, 26, 60-82.

Küçük Demir, B. (2014). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının öğrencilerin matematik başarılarına ve yaratıcı düşünme becerilerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.

Lederman, N. (1992). Students' and teachers' conceptions of the nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 29(4), 351-359.

Lincoln, Y.S., & Guba, E.G. (1985). Naturalistic inquiry. California: Sage Publication.

Makar, K., Bakker, A., & Ben-Zvi, D. (2015). Scaffolding norms of argumentation-based inquiry in a primary mathematics classroom. ZDM Mathematics Education, 47, 1107-1120.

Marvasti, A.B. (2004). Qualitative research in sociology. London: Sage Publication.

Mason, D.A., & Good, T.L. (1993). Effects of two-group and whole-class teaching on regrouped elementary students’ mathematics achievement. American Educational Research Journal, 30, 328-360.

Mercan, E. (2015). Fonksiyonlar konusunun öğretiminde argümantasyon tabanlı öğrenme yaklaşımının etkisinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.

Miles M., & Huberman, M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2013). Ortaokul matematik dersi 5-8 sınıflar öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.

National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]. (2000). Principles and standarts for school mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Neuman, W.L. (2003). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches (5th edition). Boston: Allyn and Bacon.

Newstead, K. (1998). Aspects of children's mathematics anxiety. Educational Studies in Mathematics, 36(1), 53-71.

Newton, P., Driver, R., & Osborne, J. (1999). The place of argumentation in the pedagogy of school science. International Journal of Science Education, 21(5), 553-576.

Nussbaum, E.M., & Edwards, O.V. (2011). Critical questions and argument stratagems: a framework for enhancing and analyzing students' reasoning practices. Journal of the Learning Sciences, 20(3), 443-488.

Okumuş, S. (2012). “Maddenin halleri ve ısı” ünitesinin bilimsel tartışma (argümantasyon) modeli ile öğretiminin öğrenci başarısına ve anlama düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye.

Osborne, J.F. (2005). The role of argument in science education. In K. Boersma, M. Goedhart, O. de Jong, & H. Eijkelhof (Eds.), Research and the quality of science education (pp. 367-380). Dordrecht: Springer.

Osborne, J.F., Erduran, S., & Simon, S. (2004). Enhancing the quality of argumentation in school science. Journal of Research in Science Teaching, 41, 994-1020.

Pedemonte, B. (2007). How can the relationship between argumentation and proof be analysed? Educational Studies in Mathematics, 66(1), 23-41.

Pesen, C. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre matematik öğretimi. (4. baskı). Ankara: Sempati-Pegem Akademi.

Pfau, M., Thomas, D.A., & Ulrich, W. (1987). Debate and argumentation: A systems approach to advocacy. Glenview: Scott, Foresman and Company.

Polak, M. (2008). Using constructivist maths methods in the everyday elementary classroom. Unpublished doctoral dissertatiton, Walden University, Walden, Washington MN, USA.

Roberts, P., & Priest, H. (2006). Reliability and validity in research. Nursing Standard, 20, 41-45.

Ross, M.R. (2004). Introduction to probability and statistics for engineers and scientists. San Diego: Elsevier Academic Press.

Rossman, G., & Wilson B. (1991). Numbers and words revisited: being “shamelessly eclectic”. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago, USA.

Shaughnessy, J.M. (1992). Research in probability and statistics: reflections anddirections. In D.A. Groups, (Ed.), Handbook of Research on Mathematics Teachingand Learning (pp. 465-494), New York: Macmillan.

Simon, S., Erduran, S., & Osborne J. (2006). Learning to teach argumentation: research and development in the science classroom. International Journal of Science Education, 28 (2–3): 235–260.

Soekisno, B.A., Kusumah, Y.S., Sabandar, J., & Darhim. (2015). Using problem-based learning to improve college students’ mathematical argumentation skills. International Journal of Contemporary Educational Research, 2(2), 118-129.

Sümbüloğlu, K., & Sümbüloğlu, V. (2007). Biyoistatistik. Ankara: Hatiboğlu Basım ve Yayın.

Sümersan Seyhanlı, S. (2007). Graf teorisinin ilköğretim 8.sınıf olasılık konusunun öğretiminde öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye.

Tavşancıl, E., & Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

Thijsse, L.J. (2002). The effects of a structured teaching method on mathematics anxiety and achievement of grade eight learners. Unpublished Master Thesis, University of South Africa, Pretoria, South Africa.

Torun, F., & Şahin, S. (2016). Argümantasyon temelli sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin argüman düzeylerinin belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 41(186), 233-251.

Toulmin, S. (1958). The uses of argument. Cambridge: Cambridge University Press.

Twycross, A.,& Shields, L. (2005). Validity and reliability-what’s it all about?:part 3 issues relating to qualitative studies. Pediatric Nursing, 17, 36.

Uluçınar Sağır, Ş. (2008). Fen bilgisi dersinde bilimsel tartışma odaklı öğretimin etkililiğinin incelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Ural, A., & Kılıç, İ. (2013). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Van Eemeren, F.H., Grootendorst, R., & Snoeck-Henkemans, F. (1996). Fundamentels of argumentation theory: A handbook of historical backgrounds and contemporary developments. Mahwah: Erlbaum.

VanZile-Tamsen, C., & Boes, S.R. (1997, November). Graduate students’ attitudes and anxiety toward two required courses: Career development and tests and measurements. Paper Presented at the Meeting of the Georgia Educational Research Association, Atlanta, USA.

Weinstock, M., Neuman, Y., & Glassner, A. (2006). Identification of informal reasoning fallacies as a function of epistemological level, grade level, and cognitive ability. Journal of Educational Psychology, 98, 327-341.

Woolfolk, A. (1998). Educational psychology. Boston: Allyn and Bacon.

Yeşildağ Hasançebi, F., & Günel, M. (2013). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının dezavantajlı öğrencilerin fen bilgisi başarılarına etkisi. İlköğretim Online, 12(4), 1056-1073.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6.Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Zakaria, E., & Nordin, N.M. (2007). The effects of mathematics anxiety on matriculation students asrelated to motivation and achievement. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 4(1), 27-30.

Zawojewski, J.S., & Shaughnessy, J.M. (2000). Data and change. In E.A. Silver & F.A. Kenney (Eds.), Results from the seventh Mathematics Assessment of the National Assessment of Educational Progress (pp. 235-268). Reston: NCTM.

Zohar, A., & Nemet, F. (2002). Fostering students' knowledge and argumentation skills through dilemmas in human genetics. Journal of Research in Science Teaching, 39(1), 35-62.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.